viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAOgłoszenia

Ogłoszenie z dnia 27.09.2019 (2)

27-09-2019

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - pługi odśnieżne jednostronne AKOMETIS, SCHMIDT EPZ, SCHMIDT i posypywarka NIDO-UNIWERSAL-MACHNES-B.V

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017 r., poz.729).

 

1. Nazwa i siedziba organizatora przetargu:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Rejon w Świeciu, ul. Jesionowa 2a, 86-100 Świecie

 

2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.10.2019 r. o godzinie 9:00 w GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Świeciu ul. Jesionowa 2a, 86-100 Świecie pokój nr 8 świetlica.

 

3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Rejon w Świeciu Obwód Drogowy przy ulicy Łąkowej 1, 86-105 Świecie, w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym, numer telefonu 692 041 942.  

 

4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

 

1) Pług odśnieżny jednostronny AKOMETIS

 • rok produkcji 2000,
 • nr inwentarzowy 4088/582
 • nr fabryczny 0127

Cena wywoławcza  1 076,25 zł brutto

 

2) Pług odśnieżny jednostronny SCHMIDT EPZ

 • rok produkcji 2002
 • nr inwentarzowy 4103/582
 • nr fabryczny SNK02747

Cena wywoławcza  1 785,00 zł brutto

 

3) Pług odśnieżny jednostronny SCHMIDT

 • rok produkcji 2001
 • nr inwentarzowy 4094/582
 • nr fabryczny SNK12165

Cena wywoławcza  1 627,50 zł brutto

 

4) Posypywarka NIDO-UNIWERSAL-MACHNES-B.V

 • rok produkcji 1993
 • nr inwentarzowy 4028/582
 • nr fabryczny N9009701

Cena wywoławcza  2 782,50 zł brutto

 

5. Wysokość wadium oraz forma termin i miejsce jego wniesienia:

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika rzeczowego majątku.
 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu złożenia ofert w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy GDDKiA Oddział w Bydgoszczy prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń 42 1130 1075 0002 6109 2490 0003.
 3. Wadium zostanie uznane za wniesione w terminie jeżeli środki znajdować się będą na rachunku bankowym, o którym mowa w pkt 2 przed terminem złożenia ofert.
 4. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
 5. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

   

7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, na załączonym druku, w języku polskim i zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
 2. oferowaną cenę, która nie może być niższa od ceny wywoławczej i warunki jej zapłaty,
 3. oświadczenie oferenta, ze zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
 4. kserokopię dowodu wpłaty wadium,
 5. numer telefonu oraz adres e-mail,
 6. datę sporządzenia oferty oraz czytelny podpis oferenta,
 7. oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu,
 8. oferta złożona po terminie nie jest wiążąca.

   

8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca:

Oferty należy złożyć w formie pisemnej do dnia 15.10.2019 r. do godz. 8:30 osobiście: pokój nr 1 – sekretariat w siedzibie GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Świeciu ul. Jesionowa 2a, 86-100 Świecie lub pocztą na powyższy adres.

 

Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się
z jej treścią bez jej otwarcia, z dopiskiem „Oferta – IV przetarg na sprzedaż pługów i posypywarki – nie otwierać przed dniem 15.10.2019 r. godz. 9:00”.

 

Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert.

 

9. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

10. Pozostałe informacje:

1) kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena,

2) Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 3. złożono ofertę z ceną niższą od ceny wywoławczej,
 4. została złożona przez:
 • kierownika jednostki organizacyjnej
 • głównego księgowego jednostki organizacyjnej,
 • osoby odpowiedzialne za gospodarkę majątkową w jednostce organizacyjnej,
 • osoby biorące udział w podejmowaniu decyzji o zakwalifikowaniu tych składników oraz praw do kategorii majątku zbędnego lub zużytego,
 • osoby pozostające z osobami, o których mowa powyżej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa albo w innym stosunku faktycznym mogącym budzić wątpliwości co do bezstronności lub bezinteresowności osób, o których mowa powyżej,

3) o odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta,

4) po zakończeniu przetargu nabywca zobowiązany jest do uiszczenia ceny nabycia w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

5) w przypadku złożenia dwóch lub więcej ofert o tej samej najwyższej cenie na dany składnik majątku, pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali najwyższą cenę, organizator wzywa oferentów, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych,

6) nabywcy składnika majątku nie przysługuje prawo jego zwrotu,

7) wszystkie koszty związane z nabyciem składnika majątku ponosi nabywca,

8) wydanie składnika majątku następuje niezwłocznie po dokonaniu wpłaty przez nabywcę ceny nabycia, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego