viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAPrzetargi na Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)

Dzierżawa nieruchomości zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej S17 na odcinku Gończyce – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego w celu budowy i eksploatacji Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP Mroków, MOP Wola Korycka).

04-10-2019

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH i AUTOSTRAD

ODDZIAŁ w WARSZAWIE

ul. Mińska 25; 03-808 Warszawa, tel. (022) 209 25 00; fax. (022) 698 60 45

 www.gddkia.gov.pl       email: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.)

 

zaprasza do składania ofert w przetargu na dzierżawę nieruchomości zlokalizowanej w ciągu drogi ekspresowej S17:

1.       „Obiekcie I” – należy przez to rozumieć MOP kategorii III „MOP Mroków” zlokalizowany po lewej stronie drogi ekspresowej nr S17 w km 66+000, kierunek Warszawa na odcinku Gończyce – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego, w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim na terenie gminy Trojanów;

2.       „Obiekcie II” - należy przez to rozumieć MOP kategorii II „MOP Wola Korycka” zlokalizowany po prawej stronie drogi ekspresowej nr S17 w km 64+000, na odcinku   Gończyce – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego, w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim na terenie gminie Trojanów.

 

CEL POSTEPOWANIA:

Celem postępowania jest wybór podmiotu lub podmiotów, które wydzierżawią nieruchomości zlokalizowane przy drodze ekspresowej S17 w celu wybudowania i prowadzenia działalności związanej z obsługą ruchu w formie Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP).

Obowiązkiem Dzierżawcy będzie zagospodarowanie terenu dzierżawionej nieruchomości do wymogów przewidzianych docelowo dla MOP kategorii III (MOP Mroków) i kategorii II (MOP wola Korycka), jego utrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Obligatoryjnym Programem Funkcjonalnym opracowanym przez Wydzierżawiającego. Dzierżawca prowadząc działalność gospodarczą związana z prowadzeniem MOP będzie uprawniony do uzyskiwania z tego tytułu przychodów.

Dzierżawca będzie zobowiązany do zapłaty, na rzecz GDDKiA Oddział w Warszawie, czynszu dzierżawnego w stałej kwocie oraz czynszu od przychodu uzyskanego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na MOP.

Umowa dzierżawy zawierana będzie na okres 20 lat na warunkach opisanych w umowie dzierżawy na obiekt. Możliwe będzie przedłużenie trwania okresu dzierżawy o dodatkowe 10 lat.

 

PRZEDMIOTEM SKŁADANYCH OFERT BĘDZIE WYSOKOŚĆ STAŁEGO CZYNSZU DZIERŻAWNEGO

 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Podmioty zaineresowane udziałem w przetargu mogą pobrać Informacje o Warunkach Przetargu (IWP) wraz z załącznikami, w której określone są m.in. warunki, jakie musi spełnić potencjalny Dzierżawca MOP. IWP dostępna jest pod adresem https://www.gddkia.gov.pl/pl/3746/Przetargi-na-Miejsca-Obslugi-Podroznych-MOP

 

Ze względu na duży rozmiar załączników 5c oraz 5d do IWP, załączniki te na prośbę zainteresowanych podmiotów, po złożeniu pisemnego wniosku, zostaną udostępnione poprzez serwer FTP GDDKiA lub płytę CD.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Wydzierżawiającego: GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa w pokoju 609, nie później niż do dnia 31.01.2020 r. do godziny 12:00.

Przetarg jest jednoetapowy. Przetarg prowadzony jest na podstawie przepisów kodeksu cywilnego i nie podlega ustawie prawo zamówień publicznych. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim.

GDDKiA Oddział w Warszawie zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu oraz warunków przetargu bez podania przyczyny lub do zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

 

UWAGA! Nastąpiła zmiana w IWP (art. 4.3)  polegająca na dodaniu MOP Niwa Babicka do obiektów uwzględnianych przy stosowaniu zasady ABC.

UWAGA! Nastąpiła zmiana w IWP (art. 11.1) polegająca na zmianie terminu składania ofert. 

 

Numer sprawy O.WA.Z.1.630.44.2019