viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2019

Aktualizacja wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

09-10-2019

Zakończono kolejny etap prac związanych z ustandaryzowaniem dokumentacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

3 października br. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad podpisał Zarządzenie nr 32 w sprawie wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, którego wdrożenie wynikało z potrzeby standaryzacji dokumentów technicznych w GDDKiA. Przy tej okazji przeprowadzono również aktualizację zapisów technicznych do obowiązujących uregulowań prawnych.

 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB), jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych, stanowią podstawę opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). Wzorcowe WWiORB zostały opracowywane przez właściwe, merytorycznie komórki organizacyjne centrali GDDKiA (Departament Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Departament Zarządzania Siecią Dróg, Departament Technologii Budowy Dróg, Zespół do spraw Środowiska oraz Zespół do spraw Nieruchomości) we współpracy z oddziałami oraz laboratoriami drogowymi GDDKiA. Za koordynację wdrożenia zarządzenia odpowiada Departament Technologii Budowy Dróg.

 

Tym samym po wejściu w życie przedmiotowego zarządzenia, po raz pierwszy w historii GDDKiA, ustanowione zostały jednolite wymagania dla całej organizacji, co ułatwi analizę opisu przedmiotu zamówienia oraz ograniczy rozbieżności w podejściu oddziałów GDDKiA do danych asortymentów robót. W konsekwencji pozwoli to na jeszcze większą standaryzację wykorzystywanych materiałów, typizację sposobów prowadzenia czy rozliczania wykonanych prac.

 

Optymalne i skuteczniejsze wykorzystywanie materiałów oraz zasobów wykonawców ma zapewnić również zniesienie sztywnego wymogu określenia technologii wykonania nawierzchni na drogach krajowych i pozostawienie tego wyboru branży. Wybór rodzaju nawierzchni na realizowanych inwestycjach został omówiony podczas spotkań Rady Naukowej przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad - więcej na ten temat pod adresem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32330/Ruszyl-nowy-cykl-spotkan-Rady-Naukowej-przy-Generalnym-Dyrektorze-Drog-Krajowych-i-Autostrad.

Odcinki, na których GDDKiA dopuszcza wybór przez wykonawcę pomiędzy nawierzchnią betonową a bitumiczną, to m.in. S7 Płońsk - Czosnów i A2 Ryczołek - Siedlce.

 

Bardzo ważny i warty podkreślenia jest fakt, że podczas prac nad aktualizacją WWiORB uwzględniono uwagi zgłoszone przez przedstawicieli branży budowlanej oraz środowisko naukowe. Tak przyjęty w GDDKiA tryb opracowywania dokumentów technicznych gwarantuje ujęcie dobrych praktyk wypracowanych podczas realizacji kontraktów drogowych. Aktualizacja zapisów objęła również m.in. zmiany rozporządzeń w sprawie:

  • warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
  • warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
  • przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych.

 

W GDDKiA nadal trwają prace nad kolejnymi wzorcowymi Warunkami Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla najważniejszych asortymentów realizowanych robót, w tym dla robót mostowych - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/34933/WWiORB-y-mostowe-do-opiniowania

 

Wzorcowe WWiORB wraz z informacjami o sposobie przekazywania do nich ewentualnych uwag zamieszczono na stronie https://www.gddkia.gov.pl/pl/1118/dokumenty-techniczne