viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2019

Budując nowe drogi, zapewniamy swobodę migracji zwierząt

23-10-2019

Nasze inwestycje bardzo często przecinają szlaki migracji dzikich zwierząt, co uniemożliwia im wędrówki i jednocześnie może przyczynić się do kolizji z użytkownikami dróg. Aby umożliwić zwierzętom swobodę w przemieszczaniu się oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom dróg konieczna jest budowa przejść dla zwierząt.

Zgodnie z obowiązującym prawem podstawą budowy przejść dla zwierząt są zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przed złożeniem wniosku o wydanie takiej decyzji opracowany jest raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, w którym wskazane są miejsca lokalizacji przejść dla zwierząt. Przy czym podstawą do ich wyznaczania jest przeprowadzenie całorocznych obserwacji aktywności oraz szlaków migracji zwierząt określanych jako inwentaryzacja przyrodnicza.

 

W celu uzupełnienia zebranych danych dodatkowo pozyskiwane są informacje od Lasów Państwowych, kół łowieckich oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Na ich podstawie specjaliści z zakresu przyrody wskazują miejsca, w których planowana droga przecina szlaki migracji zwierząt. Właśnie w takich miejscach konieczna jest budowa przejść dla zwierząt. Wyniki inwentaryzacji przyrodniczej określają nam, jakie gatunki zwierząt występują na danym obszarze, co w powiązaniu z ukształtowaniem terenu oraz przebiegiem planowanej drogi pozwala na dobór odpowiedniego rodzaju przejścia.

Wskazując miejsca lokalizacji przejść, ocenie poddaje się również lokalizację terenów zabudowanych. Analizuje się także wpływ planowania przestrzennego na funkcjonalność przejść, by nie dopuścić do sytuacji, w której teren wokół przejścia zostanie zabudowany, uniemożliwiając w ten sposób swobodne przemieszczanie się zwierząt.

 

W zależności od tego, czy zapewniona będzie możliwość migracji zwierzętom nad lub pod przyszłą drogą, rozróżniamy przejścia dla zwierząt dolne lub górne. W przypadku kiedy przejście będzie zlokalizowane wzdłuż drogi lub cieku wodnego, dzielimy przejścia na zespolone z drogą lub ciekiem. Dodatkowo w zależności od gatunków korzystających z przejść rozróżniamy przejścia dla zwierząt dużych, średnich i małych. Z przejść dla zwierząt dużych korzystają głównie żubry, łosie, jelenie oraz wilki, z przejść dla zwierząt średnich sarny i dziki, natomiast z przejść dla zwierząt małych m.in. borsuki, lisy, wydry oraz gryzonie. 

W celu zabezpieczenia użytkowników dróg ekspresowych i autostrad przed kolizjami ze zwierzętami buduje się wzdłuż nich ogrodzenia. Ich wysokość jest uzależniona od stwierdzonych podczas inwentaryzacji przyrodniczej gatunków zwierząt i określona jest w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - przy czym najczęściej wynosi ona 2,4 m. Ogrodzenia w rejonie przejść dla zwierząt są także specjalnie ukształtowane, aby naprowadzać w nie migrujące zwierzęta.

Dodatkowo w miejscach stwierdzonych szlaków migracji nietoperzy stosuje się ekrany z siatki o wysokości 4 m, których zadaniem jest podwyższenie lotu nietoperzy, a zastosowane rozwiązanie znacznie ogranicza śmiertelność tej grupy zwierząt.

 

Pierwsze przejścia dla zwierząt były budowane na drogach krajowych już w roku 1996 r. Do końca 2018 roku wybudowano na drogach zarządzanych przez GDDKiA łącznie 2960 przejść dla zwierząt.

 

W celu oceny skuteczności przejść i realizując obowiązki nałożone w decyzjach środowiskowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi monitoring przejść. Do monitoringu wykorzystywane są kamery cyfrowe oraz urządzenia rejestrujące obraz w chwili wykrycia ruchu - tzw. fotopułapki. Wyniki prowadzonego przez GDDKiA monitoringu wskazują, że różne zwierzęta korzystają z budowanych przejść.

 

Nagrania z monitoringu potwierdzające wykorzystywanie przejść przez zwierzęta. 

 

Poniżej prezentujemy przykładowe zdjęcia pochodzące z zasobów GDDKiA obrazujące różne typy i konstrukcje przejść dla zwierząt zrealizowane w związku z budową dróg krajowych oraz zdjęcia przedstawiające zwierzęta korzystające z przejść.