viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2019

Ostatnia prosta przed budową

05-11-2019

O tym jak skomplikowanym i pracochłonnym przedsięwzięciem jest cały cykl przygotowania inwestycji pisaliśmy tutaj . Dzisiaj chcemy się skupić na kluczowym etapie przed rozpoczęciem budowy, czyli na wyborze wykonawcy. Krok po kroku - jak wyłonić wykonawcę kontraktu do realizacji największych inwestycji  w przetargu nieograniczonym, w procedurze odwróconej.

Krok 1. Na początek ogłoszenie…

W pierwszej kolejności GDDKiA jako inwestor wysyła ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Po publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE, co następuje w terminie do 5 dni, ogłoszenie zamieszczane jest także na stronie internetowej Zamawiającego. Zdarza się, że ogłoszenie publikujemy na naszej stronie jednak już po 48 godzinach, jeszcze przed pojawieniem się ogłoszenia o przetargu w Dz.U. UE. Od tego momentu możemy mówić, że postępowanie zostało oficjalnie wszczęte. Oferenci, wśród których jest przyszły wykonawca, mogą zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zainteresowani znajdą tam szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, warunki jakie muszą spełnić, aby przystąpić do przetargu oraz kryteria, na podstawie których będziemy oceniać złożone oferty.

 

W trakcie przygotowywania ofert możliwe jest rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących przyszłej realizacji zamówienia. Kiedy ogłaszamy przetarg, dążymy do tego, aby oferenci złożyli przemyślaną, dobrze skalkulowaną i optymalną ofertę na całościowe wykonanie konkretnego zadania. Dajemy przedsiębiorcom czas na przygotowanie ofert i rozwiewamy ich ewentualne wątpliwości m.in. udzielając odpowiedzi na pojawiające się pytania. W razie potrzeby podejmujemy również działania ponadstandardowe. Pisaliśmy o tym szerzej tutaj . W tym czasie nie tylko odpowiadamy na pytania oferentów, organizujemy również spotkania przedofertowe, a jeżeli trzeba dajemy przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie ofert.

 

Zakończeniem pierwszego etapu jest złożenie ofert przez potencjalnych wykonawców. Na pierwszy etap przewidziany jest czas ok. 3-3,5 miesiąca.

 

Krok 2. …później sprawdzamy

To czas otwarcia ofert i ich wnikliwej analizy. Przystępujemy do badania i oceny złożonych ofert. To kluczowy moment dla wykonawców, ponieważ wyjaśni się czy dana oferta została przygotowana prawidłowo i czy jest kompletna.

Weryfikujemy wadium i wszystkie niezbędne pełnomocnictwa. Odtajniamy elementy, które niezasadnie zostały zastrzeżone przez wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa, a także poprawiamy omyłki w ofertach w granicach i na zasadach określonych przepisami prawa. Zwracamy się o wyjaśnienia, jeżeli pewne kwestie tego wymagają, m.in. w zakresie zgodności złożonej oferty z treścią SIWZ, czy też w toku badania oferty w kontekście rażąco niskiej ceny.

Na tym etapie dokonujemy także oceny ofert niepodlegających odrzuceniu, w oparciu o ustalone wcześniej kryteria oceny ofert.

Te wszystkie czynności są niezbędne przed sporządzeniem rankingu, którego celem jest wskazanie oferty wstępnie najkorzystniejszej... ale ranking to już kolejny krok.

 

Na ten etap przewidziane są ok. 2 miesiące.

GDDKiA 

Krok 3. Po sprawdzeniu można wybierać…

Zaczynamy od rankingu, którego celem jest wskazanie oferty wstępnie najkorzystniejszej. To również etap, podczas którego wykonawca, na wezwanie, składa szereg dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i nie podleganie wykluczeniu. Wówczas przeprowadzamy szczegółową weryfikację podmiotową wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. I tu zauważamy dobrodziejstwo procedury odwróconej. Należy bowiem pamiętać, że w przypadku gdy takiej nie stosujemy, weryfikacja podmiotowa dotyczy wszystkich wykonawców i ma miejsce przed dokonaniem oceny ofert.

Zamiast weryfikować dokumentację podmiotową kilku czy kilkunastu oferentów, skupiamy się na tej jednej, najkorzystniejszej. Oszczędzamy wówczas czas zarówno zamawiającego, jak i samych przedsiębiorców oraz pieniądze tych, których oferta nie została uznana za najkorzystniejszą.

Jeżeli postępowanie przetargowe dotyczy zadania o znacznej wartości, tj. powyżej 20 mln euro i przewidziane jest do współfinansowania ze środków UE, zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega dodatkowo obligatoryjnej kontroli Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (tzw. kontrola ex-ante). Jeżeli wynik kontroli jest pozytywny, możemy przechodzić do kolejnego etapu, czyli podpisania umowy ze zwycięzcą postępowania przetargowego.

 

Na ten etap przewidziany jest czas ok. 1-1,5 miesiąca.

 

Krok 4. …na końcu podpisujemy umowę

Krok zawarcia umowy jest ostatnim już etapem, co nie oznacza, że nie wymaga jeszcze spełnienia pewnych warunków przez przyszłego wykonawcę. Zanim dojdzie do podpisania umowy, wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie umowy a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

 

Na ten etap przewidziany jest czas ok. 0,5 miesiąca, choć często uzgodnienia dokumentów gwarancyjnych trwają równolegle z innymi czynnościami i nie powoduje to wydłużenia procedury.

 

Wszcząć przetarg możemy dopiero wtedy, gdy mamy zapewnione źródło finansowania. Potwierdzeniem tego jest uzgodniony przez ministra właściwego do spraw transportu Program Inwestycji, w którym wskazany jest maksymalny poziom wydatków, jaki możemy ponieść na realizację danej inwestycji.

W sytuacji kiedy w wyniku toczącego się postepowania przetargowego wartość złożonych ofert przekracza nasze szacunki, możliwe jest podpisanie aneksu do PI, czyli zwiększenie limitu wydatków na realizację danej inwestycji. Zasadność takiego zwiększenia jest każdorazowo szczegółowo analizowana i tylko w uzasadnionych przypadkach GDDKiA występuje do ministra właściwego do spraw transportu (obecnie Ministra Infrastruktury) o wyrażenie zgody na wzrost wartości kosztów realizacji danej inwestycji. Termin na uzgodnienie PI (lub aneksu do PI) przez ministra nie jest uregulowany w przepisach, natomiast w ostatnich dwóch latach takie uzgodnienie zajmuje średnio około 40 dni.

 

Ochrona prawna i czas

Łączny czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej procedury wyboru wykonawcy szacowany jest aktualnie na ok. 7 miesięcy. Jest to zdecydowanie krócej, niż prowadzone jeszcze nie tak dawno postępowania w trybie przetargu ograniczonego. Skrócenie czasu trwania procedury, poza zmianą samej formuły, możliwe było także dzięki optymalizacji procedur, w tym kryteriów oceny ofert, co pozwoliło w pełni skorzystać z procedury odwróconej. Dochowanie terminu 7-miesięcznego z pewnością wymaga bardzo dużej mobilizacji i zaangażowania ze strony zamawiającego czy także sprawnej kontroli Prezesa UZP, nie mniej w przypadku braku szczególnie niekorzystnego toku zdarzeń jest to termin realny i do tego dążymy. Na czas trwania procedury, o czym często zapominamy, wpływ i to nie mały, mają także sami wykonawcy i jakość składanych przez nich dokumentów i wyjaśnień. Konieczność uzupełniania dokumentów, wielokrotne zwracanie się o wyjaśnienia, to także upływ cennego dla wszystkich czasu.

 

Musimy jeszcze pamiętać, że na każdym etapie postępowania wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej. Są to odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, a w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć KIO, skargi do sądu. Nawet jeżeli ostatecznie nie wpływają na rozstrzygnięcia, jakie mają miejsce w toku procedury przetargowej, skorzystanie z nich powoduje wydłużenie procedury od kilku tygodni do kilku miesięcy.

 

Najczęściej stosowany

Oczywiście opisany przez nas sposób wyboru wykonawcy nie jest jedynym (są jeszcze m.in. przetarg ograniczony, czy procedury z elementami negocjacyjnymi), jednak przetarg nieograniczony jest przez nas obecnie najczęściej stosowany.