viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAOgłoszenia

Ogłoszenie z dnia 13.11.2019

13-11-2019

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO - Samochód ciężarowy Citroen Berlingo/MFKFXF/A 1.4i

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r., poz. 729) GDDKiA Oddział w Bydgoszczy Rejon w Nakle, ogłasza V przetarg na sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego, stanowiących:

 

  1. Samochód ciężarowy Citroen Berlingo/MFKFXF/A 1.4i nr identyfikacyjny pojazdu VF7MFKFXFYK202026, numer rejestracyjny CNA RY65, rok produkcji 2000, pierwsza rejestracja 21.07.2000 r., przebieg 323 769 km, cena wywoławcza 2 250,00 zł.

 

Termin przetargu: 29 listopada 2019 r. godz. 9:30.

 

Miejsce przetargu: GDDKiA Rejon w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło n. Not., świetlica.

 

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki majątku ruchomego: siedziba Rejonu w Nakle nad Notecią, ul. Młyńska 5, od 18.11.2019 r. do 28.11.2019 r. (w dni powszednie) w godz. 9:00-12:00 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym, numer telefonu 52 386 51 96.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej ruchomości, w której licytacji chcą uczestniczyć.

 

Wadium wnosi się przed upływem terminu zgłoszenia ofert w pieniądzu, tzn., że pieniądze winny znajdować się na rachunku bankowym GDDKiA Oddział w Bydgoszczy przed terminem złożenia ofert.

 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Toruń 42 1130 1075 0002 6109 2490 0003.

 

Po odbyciu przetargu wniesione wadium zarachowane zostanie na poczet ceny nabycia ruchomości, pozostałym oferentom zostanie zwrócone na rachunek bankowy wskazany przez oferenta w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.

 

Wadium przepada na rzecz GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od wpłacenia kwoty zakupu w terminie 7 dni roboczych od zgłoszenia wyboru lub jeżeli żaden oferent nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

 

Wadium przepada na rzecz GDDKiA Oddział w Bydgoszczy, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie.

Oferty należy składać do dnia 29.11.2019r. do godz. 9:30 pokój nr 20 w siedzibie Rejonu w Nakle, ul. Młyńska 5, 89-100 Nakło nad Notecią, w zaklejonej kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą bez jej otwarcia, z dopiskiem „Oferta- VII przetarg na sprzedaż Citroena Berlingo 1.4i – nie otwierać przed dniem 29.11.2019 r. godz. 9:30”.

 

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:

  1. Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta ;
  2. Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
  3. Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
  4. Kserokopię dowodu wpłaty wadium.

 

  1. Oferta nie podlega zmianie po jej złożeniu,
  2. Oferta złożona po terminie nie jest wiążąca,
  3. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać, jeżeli została wybrana inna oferta, lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Z osobą, która zaoferuje najwyższą cenę, zostanie podpisana umowa sprzedaży w ciągu 7 dni.

 

Zastrzeżenie: organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.