viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

Droga do granicy w Grzechotkach otwarta

20-10-2008
ml.jpgPonad 50-kilometrowy odcinek drogi S-22 Elbląg-Grzechotki oddano do ruchu w środę 24 września. Budowa trwała blisko 2 lata i kosztowała 482 mln zł. Zadanie było współfinansowane ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Transport (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w wysokości 35,66%. Realizowany na 3 odcinkach kontrakt obejmował wykonanie 50 km jednojezdniowej drogi ekspresowej, budowę i przebudowę 49 obiektów mostowych oraz budowę sieci dróg dojazdowych wraz z remontem odcinków dróg lokalnych. W związku z przebiegiem drogi S-22 przez cenne przyrodniczo tereny objęte ochroną w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, wraz z budową drogi prowadzono zakrojone na szeroką skalę kompensacje przyrodnicze. Ich zakres objął ponad 600 hektarów terenu przyległego do drogi, na których zadbano o zachowanie odpowiednich warunków życia dla gatunków chronionych.

Wykonawcami robót na poszczególnych odcinkach były firmy:
- odcinek I
- Maciejewo – Grzechotki – wyk. konsorcjum: Strabag Sp. z o.o. / MSF - Moniz Da Maia, Serra & Fortunato - Empreiteiros S.A. / Teodoro Gomes Alho & Filhos
- odcinek II - Chruściel – Maciejewo – wyk. SKANSKA SA
- odcinek III  - Elbląg – Chruściel – wyk. MSF - Moniz Da Maia, Serra&Fortunato - Empreiteiros S.A., Portugalia, Teodoro Gomes Alho&Filhos, Portugalia, Warbud S.A Polska

Prace najwcześniej rozpoczęły się na III odcinku – umowę podpisano w kwietniu 2006 – zakończono ostatnie roboty związane z oddaniem drogi do użytku w lipcu 2008.

Całkowita wartość projektu – 482 978 758, 09 PLN

m1.jpg  m2.jpg  m3.jpg 

Zakres robót:
• budowa jednojezdniowej drogi ekspresowej klasy S,
• budowa i przebudowa 49 obiektów inżynierskich,
• budowa węzłów Wilkowo, Błudowo, Chruściel, Maciejewo,
• budowa dróg dojazdowych,
• przebudowa odcinków dróg lokalnych
• budowa przejść dla zwierząt,
• budowa urządzeń ochrony środowiska
 
Kompensacje przyrodnicze prowadzone w związku z budową S-22
 
Przebudowywana droga przebiega przez cenne przyrodniczo tereny objęte ochroną w ramach europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 lub w ich sąsiedztwie, tj. obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedlisk: Dolina Pasłęki, Rzeka Pasłęka, Jezioro Drużno, Ostoja Warmińska. Zgodnie z prawem ochrony środowiska olsztyński oddział GDDKiA wystąpił pod koniec 2005 r. o wydanie decyzji środowiskowej dla przebudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Elbląg – Grzechotki. Ze względu na możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wojewoda warmińsko-mazurski nałożył obowiązek wykonania kompensacji przyrodniczej. Opracowano koncepcję kompensacji, którą skonsultowano z organizacjami ekologicznymi w lipcu 2006 r. Jesienią 2006 r. wojewoda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, a 4 grudnia 2006 r. przekazano wykonawcy teren budowy.


Celem działań kompensujących na obszarach przyległych do drogi S22 jest utrzymanie obecnego składu i struktury awifauny oraz właściwego stanu populacji kluczowych gatunków ptaków, dla których został utworzony obszar Natura 2000 Ostoja Warmińska. Najważniejsze z tego punku widzenia jest utrzymanie mozaikowej struktury krajobrazu, w której wymieszane są obszary leśne, z dużym udziałem drzewostanów liściastych i mieszanych oraz siedliska podmokłe, nieużytki i grunty wykorzystywane rolniczo. Urządzanie i gospodarowanie na tym obszarze powinno doprowadzić do powstania trawiastego lub porośniętego inną roślinnością zielną terenu otwartego.

Projekt kompensacji obejmuje m.in. zakładanie łąk kwietnych i nasadzenia ponad 6,5 tysiąca krzewów owocujących – tarniny i głogu, których owoce stanowią pokarm dla ptaków, wybudowanie urządzeń melioracyjnych spiętrzających wodę tak, aby utrzymać podmokły charakter terenu. W młodnikach na obszarze objętym naturalną sukcesją wykonuje się zabiegi przerzedzania w miejscach dużego zagęszczenia. Istniejącym na obszarach objętych kompensacją oczkom wodnym, podlegającym naturalnym procesom zarastania przywrócono ich funkcję ekologiczną. Rozwieszono 70 budek lęgowych oraz nawiercono 104 otwory w pniach stanowiące zaczątek dziupli.

Olbrzymim przedsięwzięciem, szczególnie od strony finansowej, było wykonanie na odcinku drogi o długości 9 km przechodzącym przez Ostoję Warmińską, przejść dla zwierząt usytuowanych co mniej więcej 500 m, w zależności od możliwości technicznych i ukształtowania terenu. Koszt tych przejść to 33 mln zł. Względy przyrodnicze zadecydowały również o przeprojektowaniu mostu przez rzekę Banówkę. Pierwotnie zamierzano wybudować most na podporach posadowionych w dolinie rzeki oraz zmienić w tym miejscu bieg Banówki. Konsultacje z przyrodnikami zdecydowały o pozostawieniu rzeki w jej istniejącym kształcie i budowie mostu podwieszanego, którego podpory usytuowane są poza doliną Banówki, gdzie rośnie chroniony czosnek niedźwiedzi, występujący głównie na terenach górskich.

Kompensacja przyrodnicza wykonywana jest pod nadzorem pod nadzorem środowiskowym. Decyzja środowiskowa zobowiązuje Oddział w Olsztynie do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na terenach kompensacyjnych. Monitoring będzie dotyczył rozmieszczenia, liczebności i wymagań siedliskowych gatunków lęgowych i będzie wykonany w dwóch kolejnych sezonach lęgowych, po dwóch latach od oddania drogi do użytkowania. Po upływie 2 lat od momentu zakończenia poprzedniego liczenia zostanie wykonane powtórne liczenie w dwóch kolejnych sezonach lęgowych. Poza monitoringiem rozmieszczenia, liczebności i wymagań siedliskowych gatunków lęgowych, w takich samych okresach musi zostać wykonany monitoring kolizji z wykonaną drogą płazów, gadów, ptaków i ssaków.