viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2008

Kontrakt na budowę drogi ekspresowej S8 Konotopa - Prymasa tysiąclecia

12-02-2008
m.l.JPGUmowa na roboty budowlane w ramach budowy drogi ekspresowej S 8 - Trasa Armii Krajowej od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecia została podpisana dzisiaj w GDDKiA w Warszawie. Za kwotę 2 149 235 184,89 złotych (brutto) konsorcjum firm Budimex Dromex S.A., STRABAG Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., Warbud S.A. 10-kilometrowy odcinek wybrane firmy wybudują w 27 miesięcy licząc od daty rozpoczęcia robót. Kontrakt finansowany z Funduszu Spójności.

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi ekspresowej S-8 – Trasa Armii Krajowej od węzła „Konotopa” do węzła „Prymasa Tysiąclecia” od km 1+099,00 do km 11+477,07.

Zamówienie obejmuje:
- budowę odcinka 6 pasowej (2 jezdnie po 3 pasy ruchu) drogi ekspresowej o długości 10378,07m o nawierzchni odpowiadającej kategorii ruchu KR6, w tym 3 odcinki zagłębione poniżej poziomu wód gruntowych prowadzone w ścianach szczelinowych z płytą denną,
- przebudowę istniejących ulic w związku z adaptacją do nowego układu zdeterminowanego powstaniem drogi ekspresowej (nawierzchnie KR2, KR3, KR4 oraz KR5),
- budowę dróg dojazdowych dla zapewnienia połączeń sieci istniejących ulic oraz dojazdu do posesji o łącznej długości 9 415,17 m (nawierzchnie KR2 oraz KR1),
- budowę następujących węzłów:
-- węzła Mory w miejscu skrzyżowania z istniejącą DK2/ul. Poznańską, typu półkoniczyna, na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 2 (E30), jezdnie główne w poziomie +1, pozostałe relacje w poziomie ulicy Poznańskiej (klasa GP),
-- węzła zespolonego Warszawska – Lazurowa w miejscu skrzyżowania z ul. Warszawską (DW580) i ul. Lazurową,
-- budowę bezkolizyjnego węzła „PRYMASA TYSIĄCLECIA” z Aleją Prymasa Tysiąclecia (istn. droga krajowa nr 8 klasy GP) – jezdnie główne w poziomie „0”, w km 10+700 – dwa wiadukty – łącznicy „4” i „5” oraz dwa odcinki tunelowe w ścianach oporowych łącznicy „0” i „2” oraz kładka w ciągu ścieżki pieszo-rowerowej,
- budowę następujących obiektów inżynierskich:
-- wiadukt nad linią kolejową E-20 Warszawa – Poznań w km 1+633,44
-- przejazd pod drogą ekspresową (konstrukcja z blachy falistej) w ciągu ul.Wspólna Droga (klasa L) km 1+797,40
-- wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 2+069,46, przejazd pod drogą ekspresową w ciągu ul.Przyparkowej (klasa L)
-- wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w km 2+628,87, przejazd pod trasą ekspresową w ciągu ul.Biedronki km (klasa D)
-- wiadukt w ciągu drogi ekspresowej w węźle Mory w km 2+915,56 nad ul. Poznańską,
-- wiadukt w ciągu ulicy Sochaczewskiej (klasa Z) w km 3+884,95
-- wiadukt w ciągu ulicy Szeligowskiej (klasa L) w km 4+527,46
-- dwa wiadukty w węźle zespolonym Warszawska – Lazurowa; nad drogą ekspresową w ciągu ul. Warszawskiej /DW580 w km 6+102,02 oraz ul. Lazurowej w km 6+862,20,
-- wiadukt kolejowy bocznicy do Huty „Lucchini” nad południowym wlotem ul. Lazurowej oraz w km 6+666,70 nad drogą ekspresową S8.
-- kładka dla pieszych ponad trasą S8 km 7+501,70
-- rozebranie starego wiaduktu i budowę nowych wiaduktów w ciągu ulicy Powstańców Śląskich, w km 7+860,97, 7+881,59 (trzy nad drogą ekspresową i trzy nad bocznicą kolejową do Huty Lucchini)
-- wiadukt w ciągu ulicy Radiowej w km 8+682,21
-- wiadukt w ciągu ulicy Dywizjonu 303 w km 8+711,53
-- wiadukt w ciągu ulicy Księcia Janusza (klasa L), w km 9+754,94
-- bezkolizyjny węzeł „PRYMASA TYSIĄCLECIA” z Aleją Prymasa Tysiąclecia – dwa wiadukty w ciągu drogi S-8, cztery wiadukty łącznic, kładka rowerowo-piesza, oraz dwa odcinki tunelowe w ścianach oporowych łącznicy „0” i „2,
-- ściany szczelinowe - odcinki dla drogi ekspresowej oraz 1 odcinek dla toru bocznicy kolejowej do huty Lucchini, w tym zabezpieczenie wykopów typu jet-grouting
-- 3 przepusty żelbetowe,
-- 5 zbiorników retencyjnych żelbetowych
-- 16 odcinków ścian oporowych,
- wykonanie odwodnienia na przeważającym odcinku drogi powierzchniowego z odprowadzeniem do rowów otwartych i zbiorników retencyjno – infiltrujących oraz na pozostałym odcinku odwodnienia z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej oraz systemu odprowadzenia (zbiorniki ziemne, zbiorniki żelbetowe),
- wykonanie oświetlenia drogi na całym odcinku drogi ekspresowej w tym węzłów oraz odcinków tunelowych (głęboko zagłębionych) oraz przejść pod konstrukcjami obiektów,
- wykonanie prac rozbiórkowych i adaptacyjnych związanych z dostępem do terenu inwestycji,
- wykonanie przebudowy i zabezpieczenia istniejących urządzeń sieciowych; kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, energetycznych, telekomunikacyjnych, ciepłowniczych oraz innych kolidujących z projektowanym zakresem prac,
- budowę torowisk tramwajowych wraz z trakcjami elektrycznymi,
- przebudowę sieci trakcyjnych kolejowych,
- wykonanie oznakowania i instalacji urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym systemów sygnalizacji świetlnej na 8 skrzyżowaniach oraz barier ochronnych stalowych i betonowych z przejazdami awaryjnymi),
- wykonanie urządzeń związanych z ochroną środowiska; ekranów akustycznych, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, nasadzeń zieleni,
- realizację niezbędnych z punktu widzenia wykonawcy działań związanych z tymczasową organizacja ruchu i zapewnieniem dojazdu do placu budowy czasie realizacji robót.

m.1.JPG  m.2.JPG  {o3}