viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2006

Sprawozdanie z działań GDDKiA w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa w I półroczu 2006 roku

19-09-2006
Sieć dróg krajowych stanowi jedynie około 5 % długości wszystkich dróg w Polsce, ale realizowanych jest na niej ponad 40% pracy przewozowej wykonywanej na wszystkich drogach publicznych.

Od 1998 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach ustawowych działań, finansowanych z  wydzielonej puli środków, realizuje kompleksowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd), w tym program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, program budowy chodników, zadania realizowane w ramach SPO-T, bieżące utrzymanie i przebudowę dróg, monitorowanie dróg i audyt brd.

W 2006 roku ze względu na znaczne ograniczenie wielkości  krajowych środków budżetowych dla GDDKiA,  program poprawy brd oraz program budowy chodników zostały drastycznie ograniczone i   sprowadzają się one głównie do sfinansowania zadań z roku 2005 - kontynuowanych w ramach ww. programów.

W 2005 roku na drogach krajowych odnotowano znaczący spadek liczby wypadków drogowych w stosunku do 2004 roku, w stopniu zbliżonym do poziomu  wszystkich dróg publicznych.

I tak według danych policyjnych o zdarzeniach drogowych, pochodzących z systemu ewidencji wypadków i kolizji SEWIK oraz na podstawie wstępnie zweryfikowanych danych Biura Studiów GDDKiA , na zamiejskiej sieci dróg krajowych w 2005 roku wydarzyło się
10.109 wypadków, co stanowi  21 % ogólnej liczby wypadków drogowych w Polsce,
w których zginęło 2.025 osób, co stanowi  37,2% ogółu osób zabitych w wypadkach drogowych, i rannych zostało 14.106, co stanowi  23,1% liczby wszystkich rannych w wypadkach drogowych.

W stosunku do 2004 roku na zamiejskiej sieci dróg krajowych odnotowano poprawę poziomu brd

 • liczby wypadków drogowych : spadek o - 7,35 %, (gdzie dla wszystkich dróg publicznych spadek wyniósł - 5,8%),
 • liczby ofiar zabitych : spadek o - 6,68 %, (gdzie dla wszystkich dróg publicznych spadek wyniósł - 4,7%),
 • liczby ofiar rannych : spadek o - 7,11 %, (gdzie dla wszystkich dróg publicznych spadek wyniósł - 5,4%).

Realizowane przez GDDKiA  w sposób systematyczny i konsekwentny od wielu lat działania, o  szerokim spektrum, mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych przynoszą wymierne, pozytywne efekty w miejscach realizacji poszczególnych zadań, zwłaszcza w miejscach szczególnie niebezpiecznych, w postaci znaczącego zmniejszenia liczby wypadków i ich ofiar. Jednakże efekty te w stosunku do potrzeb wynikających z nadal wysokiego stopnia zagrożenia brd i przyjętych zobowiązań Polski co do redukcji liczby osób zabitych w wypadkach drogowych, wydają się niewystarczające.
Wzrastające ciągle natężenia ruchu, wzrastający udział w ruchu pojazdów ciężarowych, wyższe prędkości rzeczywiste pojazdów na drogach krajowych oraz zjawisko migracji wypadków, utrudniają uzyskanie jednoznacznej i trwałej poprawy brd oraz  utrzymanie trwałych trendów spadku wskaźników wypadkowych.

Wobec tych zjawisk i konieczności osiągnięcia w najbliższych latach 50% spadku liczby ofiar wypadków drogowych GDDKiA poddaje aktualnie wszechstronnej analizie dotychczas realizowany system działań w zakresie brd i przygotowuje nowy, długofalowy program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych do 2013 roku, w którym odchodzi się wyłącznie od likwidacji czarnych punktów na rzecz eliminowania zjawisk i przyczyn wypadków drogowych na najbardziej niebezpiecznych odcinkach dróg krajowych.
 Trwają przygotowania mające na celu  opracowanie kompleksowego  programu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg krajowych na lata 2007 – 2013.

A oto podstawowe grupy tematyczne, w ramach których realizowane są działania kompleksowego programu poprawy brd w I półroczu 2006 roku :

Wydzielony program likwidacji miejsc szczególnie niebezpiecznych

GDDKiA, na podstawie analizy policyjnych danych o wypadkach drogowych,  w miejscach koncentracji wypadków uznanych za szczególnie niebezpieczne planuje i wykonuje zabiegi inżynierskie, polegające na przebudowie odcinków dróg i skrzyżowań lub zmianie organizacji ruchu w postaci budowy: rond, sygnalizacji świetlnej, zmiany geometrii skrzyżowań, azyli dla pieszych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów rozdzielających ruch pieszy od ruchu pojazdów itp.

W I półroczu 2006 roku nadal kontynuowany był, podobnie jak w okresie czterech ostatnich lat, podział programu poprawy brd na dwie grupy zadań:

 • zadania inwestycyjne ( wymagające pozwolenia na budowę ),
 • zadania wykonywane na tzw. "zgłoszenie'' (nieinwestycyjne).

W 2006 roku ze względu na ograniczenie  krajowych środków budżetowych dla GDDKiA  w ramach tego programu na sieci dróg krajowych, zaplanowano jedynie realizację 6 zadań inwestycyjnych, kontynuowanych z 2005 roku, za kwotę 6,6  mln. zł. Natomiast w grupie zadań na tzw. "zgłoszenie'', na które zaplanowano 6 mln. zł,  realizowanych w I półroczu 2006 roku było  5   zadań o wartości  2,7 mln. zł.

Wydzielony program budowy chodników

W celu odseparowania i ochrony najsłabszych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów od ruchu pojazdów,  od 2002 roku z wydzielonej puli środków finansowych, we współpracy z Samorządami – realizowany jest przez GDDKiA program budowy chodników, ciągów pieszo-rowerowych i ścieżek rowerowych. 

Z uwagi na znaczne ograniczenie krajowych środków finansowych w roku bieżącym, w ramach tego programu na 2006  rok, na sieci dróg krajowych zaplanowano jedynie realizację 46 zadań w większości kontynuowanych z 2005 roku za kwotę 5  mln. zł. W roku 2006 zostaną wybudowane lub częściowo przebudowane chodniki, ciągi pieszo-rowerowe i ścieżki rowerowe o łącznej długości ok. 30,5  km.

Zadania realizowane w ramach SPO – T, współfinansowane z funduszu strukturalnego ze środków ERDF

W ramach działania nr 2.3 SPO-T „Wdrażanie i monitoring środków poprawy brd’’ współfinansowanych z funduszu strukturalnego ze środków EFFR znajdują się  następujące projekty :

 1. Przebudowa szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych – o liczbie 25 skrzyżowań,
 2. Zakup i montaż barier ochronnych w pasach rozdziału dwujezdniowych dróg krajowych – o zakresie rzeczowym 104 km barier

W zakresie projektu nr 1 pt.:” Przebudowa szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych’’ wszystkie 25 zadania są w trakcie realizacji. Podpisane są umowy z wykonawcami z terminem realizacji do końca bieżącego roku.

Bieżące utrzymanie i przebudowa dróg

W ramach statutowych działań, GDDKiA wykonuje corocznie wiele robót o charakterze utrzymaniowym, poprawiających w bezpośredni lub pośredni sposób bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W  2006 roku planowane jest wykonywanie  następujących asortymentów robót :

 • odnowy,  regeneracje oraz remonty cząstkowe w celu likwidacji zagrożeń związanych ze stanem technicznym nawierzchni drogowych,
 • modernizacje skrzyżowań, korekta łuków poziomych i budowa zatok autobusowych
 • uzupełnianie i odnowy oznakowania poziomego, oraz wymianę zniszczonych znaków pionowych w celu poprawy widoczności i organizacji ruchu,
 • modernizacje sygnalizacji świetlnych, ustawianie i wymiana drogowych barier ochronnych i słupków kierunkowych  dla podniesienia warunków  bezpieczeństwa użytkowników ruchu,
 • wzmacnianie, naprawa, uzupełnianie i ścinanie poboczy,  
 • wycinka drzew i krzewów, w celu poprawy widoczności na drogach.

Monitorowanie dróg

Służby GDDKiA dokonują codziennych objazdów dróg oraz zbierają  informacje pochodzące z automatycznych stacji pomiarowych: liczników natężenia ruchu, stacji pogodowych, kamer zainstalowanych w newralgicznych punktach.
Informacje te pozwalają określić warunki poruszania się po drogach krajowych, w zakresie :

 • wielkości natężeń ruchu drogowego i prędkości,
 • warunków pogodowych, w tym zagrożenia gołoledzią, opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu.
 • warunków przejazdu w okresie zimowym,
 • utrudnień w ruchu spowodowanych robotami drogowymi, karambolami, blokadami,  kataklizmami i innymi przyczynami.

W Oddziałach i Centrali GDDKiA funkcjonują punkty informacji drogowej przekazujące na bieżąco te informacje  drogą telefoniczną , e-mailową , faksową oraz internetową.
Od 1 stycznia 2004 roku kontrolą ważenia pojazdów ciężarowych zajmuje się wyłącznie Inspekcja Transportu Drogowego.

Szkolenia i spotkania na rzecz poprawy stanu brd

 • kurs BRD, organizowanym przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • High Level Export Meeting on „INFRASTRUKTURE SAFETY.
 • spotkanie z przedstawicielami szwedzkiej administracji drogowej Vagverket
 • wspólne przedsięwzięcie z inicjatywy GDDKiA w sprawie opracowania nowych wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych implementujących obowiązujące w Polsce normy europejskie EN 1317.
 • Międzynarodowe Seminarium GAMBIT 2006 w Gdańsku
 • III kurs dla audytorów brd organizowany przez Politechnikę Krakowską, we współpracy z Politechniką Gdańską

Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego

Na podstawie Zarządzenia nr 12  Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie audytu brd, wprowadzono procedury pilotażowego audytu brd w GDDKiA, w ramach których w 2005 roku wykonano 64 audyty brd wytypowanych wcześniej projektów drogowych.
 W I połowie 2006 roku rozpoczęto prace związane z podsumowaniem przeprowadzonych dotychczas  audytów brd w celu określenia ich poziomu merytorycznego, kwalifikacji osób przeprowadzających audyty, ustalenia listy podstawowych i najczęściej występujących błędów wykazywanych w raportach audytu, oraz efektywności wynikającej z przeprowadzanych audytów. Kompleksowe podsumowanie planuje się przeprowadzić wspólnie z Politechnika Krakowską i Politechniką Gdańską. 

Współpraca GDDKiA z partnerami, w zakresie brd

Kontynuowana jest wszechstronna współpraca z następującymi partnerami :

 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Szwedzka administracja drogowa ( w ramach MoU)
 • GRSP,
 • Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
 • Instytut Transportu Samochodowego,
 • Politechniki: Gdańska, Krakowska, Warszawska,
 • Biura projektowe,
 • Samorządy lokalne,
 • Holenderski Instytut SVOW, zajmujący się tematyką brd, 
 • Policja,
 • Państwowy Niemiecki Instytut Drogownictwa – BASt.