viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Projektujemy rozbudowę drogi krajowej nr 78 na odcinku Przeczyce – Siewierz

15-10-2020

Podpisaliśmy umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem potrzebnych uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, a także wsparcie na etapie przetargu na roboty budowlane. 

Umowa 

Dokumentację projektową, za kwotę 1 382 520 zł, wykona Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna. 

 

Inwestycja znajduje się w środkowej części woj. śląskiego, w powiecie będzińskim, na terenie gminy Mierzęcice i Siewierz. Zadanie o długości około 4 km, zlokalizowane jest na istniejącej drodze krajowej nr 78, na odcinku Przeczyce – Siewierz, w kilometrażu od km 98+585 do km 102+532. 

 

Podstawowe cele inwestycji to dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 11,5 tony na oś oraz poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu drogowego. Przebudowana droga poprawi warunki komunikacyjne w regionie. 

 

Termin realizacji  

Usługa ma zostać zrealizowana w terminie 91 miesięcy, na co składa się: 13 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 8 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, 70 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). 

  

Wymagania dla projektowanych obiektów i urządzeń 

 • klasa techniczna drogi – GP; 
 • prędkość projektowa – zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
 • przekroje poprzeczne – 1 × 2 pasy ruchu; 
 • szerokość pasa ruchu – 3,50 m;  
 • dopuszczalne obciążenia nawierzchni – 115 kN/oś; 
 • kategoria ruchu KR6; 

drogi poprzeczne: 

 • w minimalnym zakresie wynikającym z przebudowy drogi DK78, w uzgodnieniu z administratorami tych dróg.

Zakres opracowania 

Dokumentacja będzie obejmować, w szczególności: 

 • przebudowę nawierzchni jezdni z pełną wymianą konstrukcji, dostosowaną do wymogów nośności 115 kN/oś, 
 • korektę elementów geometrii drogi, wynikających z analizy BRD,  
 • przebudowie skrzyżowań z drogami poprzecznymi poprzez: korektę geometrii skrzyżowań, budowę pasów włączeń i wyłączeń, budowę skrzyżowań typu „rondo”;
 • odtworzenie systemu odwodnienia, 
 • budowę nowych i przebudowę istniejących chodników, 
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych, 
 • wykonanie nowych przejść dla pieszych wynikających z analizy BRD, 
 • remont poboczy gruntowych, 
 • budowę/przebudowę zatok autobusowych oraz zatok do kontroli pojazdów, 
 • odtworzenie zjazdów na drogi dojazdowe, do pól oraz do przyległych posesji,  
 • przebudowę/odbudowę obiektów inżynierskich, w tym podwyższenie klasy nośności obiektów mostowych do klasy A,  
 • przebudowę istniejących przepustów, 
 • wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, między innymi: wygrodzenia dla pieszych, przebudowy barier ochronnych, oznakowania poziome i pionowe, doświetlenia przejść dla pieszych, itp., 
 • wykonanie i/lub przebudowę sygnalizacji ostrzegawczych i/lub sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych (sąsiadujące sygnalizacje winny być zsynchronizowane), 
 • zabezpieczenie i przebudowę uzbrojenia terenu kolidującego z rozwiązaniami projektowymi, 
 • przebudowę/budowę oświetlenia drogi, 
 • budowę kanałów technologicznych, 
 • wykonanie elementów ochrony środowiska, wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
 • wykonanie inwentaryzacji zieleni wraz z planem wyrębu zieleni. 

O tym wcześniej pisaliśmy: Kto zaprojektuje rozbudowę drogi krajowej nr 78 na odc. Przeczyce - Siewierz