viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAAktualności

Obwodnica Olsztyna spełnia normy ochrony przed hałasem

15-01-2021

Zakończyliśmy analizę porealizacyjną oddziaływania na środowisko dla obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 i drogi ekspresowej S51. Wykonane pomiary i obliczenia nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Oznacza to, że nie ma potrzeby budowy nowych lub przebudowy istniejących zabezpieczeń akustycznych.

Hałas w normie

Oddziaływanie hałasu od obwodnicy Olsztyna mieści się w granicach przewidzianych prawem norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, tj.:

  • 61 dB dla pory dnia i 56 dB dla pory nocy w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
  • 65 dB dla pory dnia i 56 dB dla pory nocy w przypadku terenów zabudowy zagrodowej, rekreacyjno-wypoczynkowej, mieszkaniowo-usługowej.

Cel i zakres analizy porealizacyjnej

Głównym celem opracowania było porównanie wielkości prognozowanych oddziaływań w zakresie hałasu, zidentyfikowanych i opisanych w raportach o oddziaływaniu na środowisko, wydanych na ich podstawie dokumentach, z rzeczywistym oddziaływaniem na etapie eksploatacji drogi. Zakres analizy porealizacyjnej obejmował:

  • wykonanie pomiarów hałasu
  • wykonanie pomiarów towarzyszących (pomiary ruchu drogowego i prędkości pojazdów, pomiary warunków atmosferycznych)
  • przeprowadzenie obliczeń akustycznych
  • ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań mających na celu zapewnienie ochrony przed hałasem
  • ewentualne propozycje nowych rozwiązań odpowiednich środków ochrony zapewniających właściwe warunki akustyczne
  • ewentualne propozycje utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

W jaki sposób wykonano analizę porealizacyjną?

Pomiary hałasu zostały wykonane przez Dział Analiz Środowiskowych Spółki Hydrogeotechnika z siedzibą w Kielcach, posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji Nr AB 1059. Podczas analizy porealizacyjnej zastosowano metody badań, pomiarów, obliczeń i ekspertyz (inwentaryzacja i ocena stanu technicznego) zgodne z obowiązującymi przepisami, polskimi normami, a także najnowszą wiedzą techniczną, stosując sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych.

Pomiary poziomu hałasu wykonano w 42 punktach pomiarowych (w terenie) oraz w 2159 punktach obliczeniowych (m.in. na różnych kondygnacjach budynków). W sumie zbadano hałas przy 227 budynkach zlokalizowanych na terenach chronionych akustycznie, a występujących w pobliżu obwodnicy.

Opracowanie zostanie przekazane do następujących organów:

•             Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

•             Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

•             Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

•             Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Olsztynie

 

Z analizą porealizacyjną można zapoznać się, składając wniosek w Oddziale GDDKiA w Olsztynie za pośrednictwem platformy e-PUAP (adres skrytki: /gddkia_olsztyn/SkrytkaESP), poczty elektronicznej (sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl) lub listownie na adres:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Olsztynie

al. Warszawska 89

10-083 Olsztyn