viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAWolne stanowiska pracy

Specjalista w Zespole Kierownika Projektu Oddziału GDDKiA w Kielcach

26-03-2021
.

OGŁOSZENIE

O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

 

Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalisty  

w  Zespole Kierownika Projektu  Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:

GDDKiA Oddział w Kielcach

Zespół Kierownika Projektu

26-085 Miedziana Góra

ul. Kielecka 197

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie kontroli i monitoringu realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie zgodności z  

  warunkami umowy oraz harmonogramem rzeczowym i finansowym,

- sprawdzanie i przygotowywanie Kierownikowi Projektu dokumentów finansowych  do

  płatności oraz prowadzenie ewidencji postępu prac i rozliczeń finansowych, udział  w

  weryfikacji kwalifikowalności wydatków w oparciu o obowiązujące wytyczne dla projektów 

  współfinansowanych z funduszy UE oraz monitorowanie stanu formalno-prawnego,

- prowadzenie rozliczeń finansowych  zadania inwestycyjnego aż do jego ostatecznego

  rozliczenia oraz współpraca  z merytorycznymi komórkami  organizacyjnymi  w zakresie 

  przygotowania rozliczenia inwestycji wg wymogów pomocowych UE lub  MIF  oraz prawa

  polskiego,

- współpraca z  właściwymi komórkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania

  wymaganych dokumentów do wniosków o współfinansowanie ze źródeł zewnętrznych  oraz

  o uruchomienie  środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych,

- przygotowywanie i archiwizowanie wymaganej sprawozdawczości,

- współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi  Oddziału i Centrali GDDKiA,    

  biurami projektowymi, samorządami i innymi jednostkami  administracyjnymi  w zakresie

  planowania, przygotowania, finansowania, realizacji i rozliczenia inwestycji,

- sporządzanie wraz z rozliczeniem inwestycji dowodu księgowego – przejęcie środka

  trwałego w uzgodnieniu z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w rozbiciu na

  drogi, grunty i obiekty inżynierskie oraz przygotowywanie materiałów do zgłoszenia do

  ubezpieczyciela nowo oddanych inwestycji do użytkowania, 

- udział w ocenianiu wnioskowanych zmian do umów ( np. poleceń zmian, zamówień                          uzupełniających, roszczeń, itp.) oraz  przygotowywanie wniosków o zamówienia    uzupełniające.

 

Warunki pracy.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 

- praca w biurze i w terenie    

- praca na stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów

  służbowych na terenie kraju,

- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy

  monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

- praca  w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

- wyjazdy w teren, w charakterze kierującego,  z wykorzystaniem  samochodu służbowego

nieprzystosowanego do potrzeb niepełnosprawnych ruchowo,

- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są

  dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nie przystosowany dla osób

  niepełnosprawnych ruchowo – brak podjazdów oraz toalet  przystosowanych dla osób

  niepełnosprawnych,

- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 

 

 

Pracownikom oferujemy:

  • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
  • trzynaste wynagrodzenie,
  • ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
  • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
  • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,  karty sportowe,
  • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
    z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
  • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

 

Wymagania niezbędne:

 

- Wykształcenie: wyższe  

-  Doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w obszarze przygotowania lub realizacji

   inwestycji,

-  Prawo jazdy kat. B,

-  Znajomość przepisów  zakresu prawa budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem

    uregulowań  dotyczących  dróg i obiektów inżynierskich,

-  Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych oraz prawa zamówień publicznych,

-  Kompetencje- wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja

   pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,

-  Umiejętność  obsługi pakietu MS Office w szczególności programów  Excel i Word.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- Wykształcenie budowlane, drogowe, mostowe, ekonomiczne lub prawnicze,

- Znajomość przepisów FIDIC.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-       CV i list motywacyjny,

-       Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie

        wykształcenia,

-       Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie

        doświadczenia zawodowego/stażu pracy,

-       Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B,

-       Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-       Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-       Oświadczenie o nieskazaniu  prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

-       Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

-    Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie  wykształcenia.

 

Termin składania dokumentów:

 

5 kwietnia 2021r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45

25-950 Kielce

 

Inne informacje:

Informacja o metodach naboru:

- weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,

- możliwość przeprowadzenia pisemnego sprawdzianu wiedzy,

- rozmowa kwalifikacyjna,  z pięcioma kandydatami, którzy z pisemnego sprawdzianu wiedzy  

  uzyskają najwięcej punktów a w przypadku nie przeprowadzenia pisemnego sprawdzianu, ze

  wszystkimi kandydatami, którzy spełnią warunki formalne.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kielce.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

Administratorem danych osobowych danych osobowych kandydatek/kandydatów jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa,
tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowiska pracy, niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej oraz archiwizacji.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
o służbie cywilnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1889, z późn.zm.).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu naboru, a także przez okres 3 miesięcy od dnia jego zakończenia lub od dnia nawiązania stosunku pracy z wybranym kandydatem/kandydatką.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, a także na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Ich niepodanie może uniemożliwić udział kandydatki/kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (41) 34-03-924