viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAWolne stanowiska pracy

Specjalista w Wydziale Planowania Oddziału GDDKiA w Kielcach

26-03-2021
.

OGŁOSZENIE

O WOLNYM STANOWISKU PRACY

 

 

Dyrektor Generalny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Specjalisty  

w Wydziale Planowania Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy/wyższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:

GDDKiA Oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45

25-950 Kielce

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

- przygotowanie projektów planów rzeczowo-finansowych wieloletnich i rocznych dla

  inwestycji będących na etapie prac przygotowawczych, zadań inwestycyjnych i

  utrzymaniowych w sposób określony przez centralę GDDKiA wraz z ich aktualizacją we

  współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, współpraca z Centralą w ramach

  ustalenia źródeł finansowania tych planów,

- prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości w zakresie finansowania i realizacji zadań,

  analiza realizacji przedsięwzięć w stosunku do planu rzeczowo - finansowego, koordynacja

  wykorzystania środków z planu przez właściwe komórki organizacyjne i informowanie o

  konieczności podjęcia działań zaradczych,

- przygotowywanie i aktualizowanie dokumentów niezbędnych w procesie planowania

  wymaganych stosownymi przepisami oraz wytycznymi Centrali GDDKiA (m.in. programy

  inwestycyjne, karty projektów) przy współpracy z właściwymi komórkami merytorycznymi

  oraz weryfikacja rozliczenia zadań inwestycyjnych, przygotowanych przez merytoryczne

  komórki organizacyjne,

- współpraca z Centralą w ramach ustalania źródeł finansowania planu rzeczowo –

  finansowego, sporządzanie  i aktualizacja prognoz wydatkowania środków z KFD w

  układzie miesięcznym, rocznym i wieloletnim oraz weryfikacja zgodności danych pomiędzy

  poszczególnymi dokumentami planistycznymi i sprawozdaniami,

- współpraca z komórkami organizacyjnymi biorącymi udział w procesie przygotowania oraz

  realizacji inwestycji. Przygotowywanie wniosków na potrzeby aktualizacji planów rocznych,

- opracowywanie i pozyskiwanie materiałów do wniosków o zapewnienie finansowania dla

  zadań przewidzianych do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej oraz

  opracowywanie materiałów do wniosków/umów o dofinansowanie zadań ze  środków UE

  oraz innych dokumentów niezbędnych w procesie pozyskiwania środków unijnych – w

  zakresie inwestycji współfinansowanych w ramach programów operacyjnych, innych

  instrumentów finansowych i z innych źródeł w sposób określony przez Centralę GDDKiA.

 

Warunki pracy.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 

- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy   

  monitorach ekranowych,

-  realizacja zadań zazwyczaj w znacznych ograniczeniach czasowych.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 

- praca  w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są

  dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,

- budynek  wyposażony jest w windę – klatka schodowa z szybem windowym oddzielona  od 

  pomieszczeń biurowych drzwiami z samozamykaczem,

- pomieszczenia higieniczno – sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

  ruchowo,

- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

 

Pracownikom oferujemy:

 • stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
  w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • trzynaste wynagrodzenie,
 • ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 • skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 • pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,  karty sportowe,
 • dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
  z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 • możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

 

Wymagania niezbędne:

 

- wykształcenie: wyższe,

- co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze planów rocznych i wieloletnich

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych,

- umiejętność obsługi pakietu MS Office a w szczególności programów Excel i Word

- kompetencje: wykorzystywanie wiedzy  i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja

  pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- wykształcenie wyższe preferowane z zakresu ekonomii, zarządzania, administracji,

  finansów lub drogownictwa,

- co najmniej  1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej,

- znajomość podstawowych zagadnień technicznych oraz prawnych aspektów dotyczących

  procesów przygotowania i realizacji m.in. inwestycji drogowych,

- znajomość przepisów i wytycznych w zakresie projektów finansowanych w ramach 

  środków UE oraz zasad finansowania  zadań ze środków krajowych,

- znajomość analizy finansowej i ekonomicznej projektów,

- znajomość przepisów z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych,

- znajomość zasad prowadzenia monitoringu i sprawozdawczości zadań Oddziału.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

-       CV i list motywacyjny,

-       kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie

        wykształcenia,

-       kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie

        doświadczenia zawodowego/stażu pracy

-       oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

-       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-       oświadczenie o nieskazaniu  prawomocnym wyrokiem  za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

-       kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,

-       kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie  wykształcenia,

-       kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego  w zakresie

        doświadczenia zawodowego/stażu pracy

 

 

Termin składania dokumentów:

 

 

6 kwietnia 2021r.

 

Miejsce składania dokumentów:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Kielcach

ul. Paderewskiego 43/45

25-950 Kielce

 

Inne informacje:

 

Informacja o metodach naboru:

weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,

-  możliwość przeprowadzenia pisemnego sprawdzian wiedzy, 

-  rozmowa  kwalifikacyjna,  z  pięcioma  kandydatami,  którzy  z  pisemnego   sprawdzianu

   wiedzy  uzyskają   najwięcej   punktów  a  w  przypadku  nie  przeprowadzenia  pisemnego

   sprawdzianu, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełnią warunki formalne.

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Uwaga:

Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres kielce.rekrutacja@gddkia.gov.pl. podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej zwanego „RODO” informuję, że: 


1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, tel. (022) 375 8888, e-mail:kancelaria@gddkia.gov.pl, zwany dalej „Administratorem danych”;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO w związku z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawą Kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit a RODO, tj. udzielona przez Panią/Pana zgoda w zakresie, w jakim zostały przez Panią/Pana podane dane dodatkowe (nadmiarowe) niewymagane przez wskazane akty prawne;

4) administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innym podmiotom świadczącym na rzecz Administratora danych np. usługi z zakresu IT;

5) zgodnie z art. 29 ww. ustawy o służbie cywilnej imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze;

6) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie danych, które są wymagane przepisami ww. ustaw, lub brak zgody na przetwarzanie danych podanych dodatkowo, będzie skutkowało odrzuceniem oferty kandydata;

7) posiada Pani/Pan prawo do: • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • wycofania zgody i usunięcia danych w zakresie danych, które zostały podane dodatkowo (nadmiarowo) i nie są wymagane przez wskazane akty prawne; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) w zakresie: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania (miasto). Pozostałe dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska)

10) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Generalnej Dyrekcji dróg Krajowych i Autostrad: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@gddkia.gov.pl

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (41) 34-03-924