viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAGDDKiAArchiwum 2007

Obwodnica Garwolina oddana do ruchu

22-10-2007
Otwarcie obwodnicy Garwolina w ciągu drogi krajowej Nr 17 odbyło się dzisiaj tj. 26 września 2007 roku. Całkowity koszt zadania budowy obwodnicy Garwolina to ponad 240 mln zł. Projekt współfinansowany w 97% ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego z programu AFI. Wykonawcą robót było konsorcjum firm Herman Kirchner Gmbh / Mosty-Łódź S.A. natomiast długość odcinka to 12,8 km. Roboty budowlane rozpoczęły się w listopadzie 2005 roku, zakończyły w lipcu br.

Inwestycje związane z budową obwodnic wielu miast są jednym z priorytetów w planie rozwoju sieci drogowej w Polsce. Obwodnice, tak jak obwodnica Garwolina są odciążeniem dla mieszkańców miejscowości, wpływają na poprawę bezpieczeństwa, przenosząc ciężki ruch tranzytowy poza granice miasta. Ze strony kierowców zdecydowanie poprawiają komfort jazdy.
Inwestycja realizowana była na drodze krajowej nr 17 i rozpoczyna się przed miejscowością Miętne i kończy w rejonie miejscowości Sulbiny.
Budowa obejmowała realizację dwujezdniowej drogi ekspresowej, przeznaczonej tylko dla ruchu samochodowego wraz z realizacją trzech węzłów drogowych „Miętne”, „Stacyjna”, „Sulbiny” zapewniających kompleksowy rozkład ruchu we wszystkich kierunkach. Trasa obwodnicy przecina drogę krajową nr 76, trzy drogi powiatowe, jedną gminną i ulicę zbiorczą II Armii Wojska Polskiego.

m.P1000162.JPG  m.P1000164.JPG  m.P1000170.JPG 
m.P1000177.JPG  m.P1000182.JPG  m.P1000185.JPG 

1. Dane techniczne:

W ramach projektu wybudowane zostały:

 • 3 węzły drogowe: „Miętne”, „Stacyjna”, „Sulbiny”;
 • 8 wiaduktów drogowych
   WS-1 łączącej m.  Miętne – m. Puznów
   WD-3 w węźle „Miętne”
   WD-4 w ciągu drogi krajowej Nr 76 w  węźle „Stacyjna”, łączącej m. Wilga -  m. Garwolin
   WD-5 łączącej m. Wola Rębkowska – m. Garwolin, w ciągu ul. Armii Wojska Polskiego
   WD-7 w ciągu drogi powiatowej Nr 36530, łączącej m. Górki – m. Garwolin
   WD-9 w ciągu drogi powiatowej Nr 36535, łączącej m. Łaskarzew – m. Garwolin
   WS-10 łączącej m. Sulbiny – m. Garwolin
   WD-11 w węźle „Sulbiny”
 • 2 przejazdy gospodarcze (PG8, PG 10a)
 • 1 kładka dla pieszych (KP 2)
 • 1 most przez rzekę Wilgę (MS 6)
 • zatoki autobusowe

Na odcinku 7,3 km zamontowane zostały ekrany dźwiękochłonne.
Zbudowano także 26,5 km dróg równoległych.2. Obwodnica Garwolina a droga S-17

 Obwodnica Garwolina jest jednym z etapów przebudowy drogi krajowej nr 17 do parametrów drogi ekspresowej, będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, łączącej Warszawę z granicą państwa z Ukrainą w Hrebennem.
 Projekt ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego kraju i jest zgodny z drugim priorytetem strategicznym: poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej, trzecim celem horyzontalnym: budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski oraz celem głównym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Projekt ten ważny jest z punktu widzenia organizacji przez Polskę Mistrzostw Europy w piłce nożnej - EURO 2012.

Odcinki planowane do realizacji w ramach projektu przebudowy drogi krajowej Nr 17:
1. Warszawa  (węzeł "Zakręt") - Garwolin,
2. Garwolin - Kurów,
3. Kurów - Lublin - Piaski.

3. Obwodnica przyjazna środowisku

Projekt budowlany zawiera rozwiązania techniczne służące minimalizacji negatywnych oddziaływań środowisko naturalne.
Ochrona przed hałasem
Ochronę przed ponadnormatywnym hałasem proponuje się zrealizować poprzez budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 7261 mb.
W tym ekranów o wysokości :   3,0  m  – 3427 m,
3,5 m  – 642 m,
4,0 m  – 1854 m,
4,5 m  – 1338 m.

Ochrona środowiska gruntowo-wodnego
W celu ograniczenia negatywnego wpływu wód deszczowych i roztopowych na środowisko gruntowo - wodne zaprojektowano rozwiązania techniczne, które ograniczą możliwość przedostawania się ich do ziemi, wód gruntowych i do wód powierzchniowych.
Zastosowano rozwiązania i urządzenia podczyszczające (przegrody na rowach przydrogowych, zbiorniki retencyjne, osadniki, separatory koalescencyjne), zmniejszające stężenie zanieczyszczeń, przed ich zrzutem do zbiorników filtracyjnych, rowów melioracyjnych i rzeki Wilgi.

Gospodarowanie odpadami
W fazie eksploatacji powstawać będą odpady związane z eksploatacją urządzeń infrastruktury drogi. Odpady powinny być zagospodarowywane w sposób zgodny z wymaganiami prawa, w tym w szczególności odpady niebezpieczne (zużyte źródła światła zawierające rtęć oraz tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda).

Fragmentaryzacja siedlisk, środowisko przyrodnicze
Ze względu na estetykę i poprawę warunków wizualnych, a także poprawę bezpieczeństwa zastosowano nasadzenie zieleni izolacyjnej. Według projektu zieleni nasadzono drzew i krzewów w ilościach:

• drzewa liściaste - 1 769 szt.
• drzewa iglaste - 203 szt.
• krzewy liściaste - 9 689 szt.
• krzewy iglaste - 1 025 szt.

Zieleń krzewiasta oprócz walorów estetycznych stanowi ważny element ochrony przed śniegiem i wiatrem. Zieleń drogowa oprócz walorów wizualnych spełni ważną rolę tworzenia bariery izolacyjnej przed uciążliwościami komunikacyjnymi i silnym nawiewem mas powietrza.
Drzewa zaprojektowane wzdłuż pasa drogowego sprzyjają tworzeniu harmonijnego krajobrazu dodatnio oddziaływującego na człowieka, poprzez kolorystykę gatunków roślin i różnorodność pokroju. Jest to skuteczna metoda łagodzenia ujemnych skutków oddziaływania drogi.

4. Ciekawostki o obwodnicy Garwolina

 Archeolodzy nadzorujący budowę obwodnicy Garwolina dokonali sensacyjnego odkrycia – znaleziono kości kilku mamutów.
 Szczątki zostały odkopane podczas pracy przy wydobyciu żwiru na przylegającej do budowy żwirowni. Znaleziono kości należące do kilku osobników. Wśród znalezisk są kości miednicy, kręgosłupa, a także ogromna żuchwa i maleńka czaszka małego mamuta.

 Badania archeologiczne na koszt GDDKiA prowadzone są od 1995 roku na trasie wszystkich przyszłych dróg. Obowiązek prowadzenia prac archeologicznych nakłada na GDDKiA ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 Nad prawidłowym przebiegiem prac konserwatorskich nadzór sprawuje Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, działający w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Znalezione przedmioty są własnością skarbu państwa, są magazynowane przez muzea, jak też prezentowane na specjalnie organizowanych wystawach.
W latach 1997-2004 na trasie budowy autostrad przebadano 575 stanowisk o łącznej powierzchni 69 tysięcy arów, w 2005 roku 190 stanowisk o powierzchni 9 tysięcy arów.
Prace archeologiczne mają ważne znaczenie dla lokalnych społeczności. Odbywając się na tym samym terenie przez wiele lat były szansą na zmniejszenie bezrobocia - znaczna część czynności wykonywanych w czasie wykopalisk to proste prace ziemne, przy których była zatrudniona miejscowa ludność.

m.mamut4.jpg  m.Mamut26.jpg  m.Mamut27.jpg