viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAProcedury

Reklamy przy drogach krajowych

I. Podstawa prawna
a) pkt.VII.4. umowy europejskiej o głównych drogach ruchu międzynarodowego (AGR) sporządzona w Genewie dnia 15 listopada 1975 r., ratyfikowana przez Polskę 14 września 1984 r. (Dz. U. z 1985 r. Nr 10 poz. 35) - zakazuje umieszczanie reklam przy drogach międzynarodowych,
b) art. 45 pkt. 1 ppkt. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) - zabrania usytuowania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie lub wprowadzających w błąd uczestników ruchu,
c) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409):
- art. 3 ust. 1, ust. 3 - wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe jest obiektem budowlanym zaliczanym do grupy budowli,
- art. 29 ust. 2 pkt. 1, 6 - pozwolenia na budowę nie wymaga wykonanie robót budowlanych polegające na instalowaniu i remoncie tablic i urządzeń reklamowych,
z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym,
- art. 30 ust. 1, pkt. 2 - zgłoszenie właściwemu organowi wymaga instalowanie i remont tablic i urządzeń reklamowych,
d) - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260):
- art. 39 ust. 1 pkt. 5 - zabrania umieszczania w pasie drogowym reklam poza obszarami zabudowanymi z wyjątkiem parkingów.
Obszar zabudowany określa się zgodnie z art. 2, pkt. 15 ustawy prawo o ruchu drogowym jako obszar oznakowany znakami drogowymi pionowymi D-42/43.
- art. 43 ust. 1 - określa w tabeli minimalne odległości od krawędzi jezdni dróg
do skrajnego od strony jezdni elementu reklamy.

 

Lp. Rodzaj drogi Na terenie zabudowy miast i wsi Poza terenem zabudowy
  Autostrada 30 m 50 m
Droga ekspresowa 20 m 40 m
Droga ogólnodostępna krajowa 10 m 25 m
wojewódzka i powiatowa 8 m 20 m
gminna 6 m 15 m

 

Obwodnica Trójmiasta przebiega na całej długości poza obszarem zabudowanym. Odległość określona w tabeli dotyczy również łącznic węzłów drogowych. Odległość tablic reklamowych może ulec zwiększeniu, gdy w planach zagospodarowania przestrzennego teren, na którym planowana jest lokalizacja reklamy zarezerwowany jest pod przyszłą rozbudowę lub modernizację drogi.
e) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430) – załącznik nr 2 – wprowadza, wynikające z konieczności zapewnienia poprawy widoczności dla uczestników ruchu, ograniczenie dotyczące umieszczenia reklam w obrębie skrzyżowań i zjazdów.
f) § 42 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33, poz. 144) - zakazuje umieszczania na wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego reklam, plakatów a także tablic informacyjnych i innych przedmiotów niezwiązanych z ruchem drogowym.
Nie dopuszcza się umieszczania reklam na urządzeniach drogowych (barierach energochłonnych, znakach drogowych itp.) oraz w pasach rozdzielczych dróg dwujezdniowych.

 

II. Złożenie wniosku o lokalizację reklamy przy drogach krajowych.
W przypadku gdy działka stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie GDDKiA należy:
- określić okres na jaki tablica reklamowa będzie zlokalizowana w pasie drogowym,
- określić na kogo mają zostać nałożone opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- podać informację czy jest to tablica jednostronna czy dwustronna,
- podać informację czy tablica będzie podświetlana
Obowiązująca stawka opłaty zgodna z § 4 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.U. z 2011r. Nr 148 poz.886) wynosi 4,00 zł/1m2/1dzień dotyczy reklam niepodświetanych. Zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (Dz.U. z 2011r. Nr 148 poz.886)  w przypadku reklam świetlnych i podświetlanych ww. stawkę opłaty podwyższa się o 100%.
Reklamy świetlne i podświetlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.
W przypadku reklamy niepodświetlanych konieczne jest zgłoszenie zamiaru ustawienia reklamy właściwemu organowi. Przed uzyskaniem zarówno pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia zamiaru ustawienia tablicy reklamowej konieczne jest uzgodnienie z zarządca drogi krajowej lokalizacji reklamy.

 

Wzór wniosku: tu pobierz

 

III. Miejsce złożenia dokumentów:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk-Oliwa, tel. (058) 51-12-400, fax. (058) 51-12-405.

 

IV. Termin i sposób załatwiania wniosków.
Wydanie decyzji (w przypadku p. II) lub opinii w formie pisma następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa). Jednakże zarządca dróg krajowych dokłada wszelkich starań aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

 

V. Informacje dodatkowe.
Reklama w pasie drogowym może być umieszczona wyłącznie w terenie zabudowanym i na terenach parkingów zlokalizowanych poza terenem zabudowanym za zezwoleniem zarządcy drogi wydanym w formie decyzji administracyjnej. W takim przypadku zgodnie z § 10 ust. 1 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy o drogach publicznych za umieszczenie reklamy w pasie drogowym pobiera się opłaty. Zgodnie z § 11 za umieszczenie w pasie drogowym bez zezwolenia zarządcy drogi reklamy, zarządca drogi pobiera opłatę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty.

 

Telefony kontaktowe:
058-51-12-425
058-51-12-427
058-51-12-428
058-51-12-429
faks: 058-51-12-433