INFORMACJA DROGOWA
19 111
viaTOLL
PLPL
BIP

ODDZIAŁY:

Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH MAPA KAMER MONITORUJĄCYCH podgląd bieżących warunków na drogach krajowych za pośrednictwem kamer ZOBACZ FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY FORMULARZ KONTAKTOWY opinie, sugestie lub uwagi dotyczące organizacji ruchu na drogach krajowych ZOBACZ MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis GDDKiAMosty

Stan techniczny mostów

1. Czynniki wpływające na stan obiektów mostowych

 

Na stan techniczny mostów ma wpływ szereg uwarunkowań, które można podzielić na trzy podstawowe grupy.

1. Uwarunkowania wynikające z oddziaływania ruchu drogowego.

Przejazdy pojazdów ciężarowych i pojazdów z nadmiernym obciążeniem (przeciążanych) oraz z nadmierną prędkością zwiększają efekt dynamiczny oddziaływania na konstrukcję obiektu mostowego powodując wzrost naprężeń
w elementach konstrukcyjnych (szczególnie w lekkich i wiotkich).

 

Widoczne w transporcie drogowym tendencje wzrostu dopuszczalnych nacisków na osie oraz masy całkowitej pojazdów oraz liczba wydawanych zezwoleń na przejazdy pojazdów ponadnormatywnych po ciągach drogowych oraz zlokalizowanych na nich obiektach mostowych wskazuje, że wyjątkowy charakter takich przejazdów zatraca się, stając się powoli czymś normalnym w ruchu drogowym.

 

Przejazdy takich pojazdów w konsekwencji przyspieszają proces niszczenia konstrukcji mostowych i skracają ich przydatność użytkową.

 

2. Uwarunkowania wynikające z klimatu i zanieczyszczeń środowiska naturalnego.

Naturalne warunki eksploatacji obiektów mostowych w naszym klimacie należy uznać za niekorzystne. Wpływają na to zmienne warunki atmosferyczne, a przede wszystkim około 100-krotne w ciągu roku przejścia temperatury przez 0°C, powodujące destrukcyjne oddziaływanie na konstrukcję z powodu zamarzania i rozmarzania wody znajdującej się w szczelinach.

 

Konstrukcje mostowe szczególnie szybko ulegają korozji pod wpływem środków chemicznych (w tym chlorku sodu) stosowanych do zwalczania śliskości zimowej na drogach. Bardzo niekorzystne są również zanieczyszczenia atmosfery, szczególnie w postaci dwutlenku węgla i związków siarki, których zawartość wzrasta wraz z rozwojem przemysłu i motoryzacji.

Podpory mostów narażone są na szkodliwe oddziaływanie związków amonu występującego w nawozach sztucznych oraz ściekach przemysłowych spuszczanych do cieków wodnych, zawierających substancje powodujące korozję betonu i stali zbrojeniowej.

 

Duże straty powodują powodzie i erozja dna, występujące zwłaszcza na nieuregulowanych rzekach, spływy lodów oraz szkody powodowane eksploatacją górniczą.

 

3. Uwarunkowania wynikające z naturalnego zużycia konstrukcji, przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych oraz jakości zastosowanych materiałów.

Na sieci dróg krajowych funkcjonują jeszcze obiekty wybudowane w latach 1860 - 1900. W okresie powojennym stosowano rozwiązania konstrukcyjne, które nie wytrzymują współczesnego znacznie cięższego ruchu o dużym oddziaływaniu dynamicznym. Do grupy tej należą konstrukcje z przęsłami zawieszonymi tzw. gerberowskie oraz oszczędnościowe i zbyt lekkie konstrukcje stalowe typu Barzykowskiego.

 

Szybka realizacja obiektów w systemie pełnej prefabrykacji, masowo stosowanej w latach 70-tych, spowodowała wybudowanie wielu konstrukcji, których rozwiązania nie sprawdziły się w późniejszej eksploatacji. Na niewystarczającą trwałość obiektów znaczący wpływ ma również niewłaściwa jakość stosowanych materiałów, tj. stali konstrukcyjnej i zbrojeniowej oraz betonu, a także elementów wyposażenia, jak urządzenia dylatacyjne, hydroizolacja i urządzenia odwodniające.

Obiekty te w najbliższym czasie powinny być przebudowane lub wymienione.

 

2. Ocena obiektów mostowych

2.1. Ocena stanu technicznego

Oceny stanu technicznego obiektów mostowych dokonuje się zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005.67.582), a także Instrukcjami przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich stanowiącymi załączniki do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich (wraz ze zmianami – Zarządzenie nr 5 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 4 lutego 2011r. oraz Zarządzenie nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 kwietnia 2011r.).

 

Jednolity system punktowej oceny konstrukcji mostowych pozwala na porównanie wszystkich drogowych obiektów mostowych pod względem stanu technicznego.

Poszczególne elementy obiektu mostowego są oceniane w sześciostopniowej skali od "0" do "5" punktów (tablica 1), w odniesieniu do izolacji pomostu stosuje się skalę trzystopniową (tablica 2).

 

Tablica 1.

Skala i kryteria ocen elementów.

Ocena

Stan

Opis stanu elementu

5

odpowiedni

bez uszkodzeń i zanieczyszczeń możliwych do stwierdzenia podczas przeglądu

4

zadowalający

wykazuje zanieczyszczenia lub pierwsze objawy uszkodzeń pogarszających wygląd estetyczny

3

niepokojący

wykazuje uszkodzenia, których nienaprawienie spowoduje skrócenie okresu bezpiecznej eksploatacji

2

niedostateczny

wykazuje uszkodzenia obniżające przydatność użytkową, ale możliwe do naprawy

1

przedawaryjny

wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową

0

awaryjny

uległ zniszczeniu lub przestał istnieć

 

Tablica 2.

Skala i kryteria oceny izolacji pomostu.

Ocena

Stan

Opis stanu izolacji

5

odpowiedni

brak objawów wskazujących na nieszczelność izolacji

2

niedostateczny

występują nieliczne małe zacieki; miejscowa naprawa może zatrzymać proces niszczenia elementu

0

awaryjny

wstępują rozległe przecieki powodujące zmniejszenie trwałości elementu

 

2.2. Ocena przydatności do użytkowania

W instrukcjach przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich, wprowadzonych do stosowania Zarządzeniem nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 roku (Instrukcje dostępne w folderze „Materiały pomocnicze - do pobrania”) zawarte zastały wytyczne przeprowadzania oceny drogowych obiektów inżynierskich z uwagi na przydatność do użytkowania.

 

Szczegółową procedurę oceniania drogowych obiektów inżynierskich zawarto we wprowadzonych Zarządzeniem nr 64 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 roku „Zasadach stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania drogowych obiektów inżynierskich”. (Instrukcja dostępna w folderze „Materiały pomocnicze - do pobrania”).

 

Instrukcje podają metodologię oceny przydatności do użytkowania w odniesieniu do:

- obiektów mostowych,

- tuneli i przejść podziemnych,

- przepustów,

- konstrukcji oporowych.

 

2.2.1. Przydatność do użytkowania obiektów mostowych

            Ocenę przydatności do użytkowania obiektu mostowego należy przeprowadzać, analizując i oceniając następujące parametry:

            - bezpieczeństwo ruchu publicznego,

            - aktualną nośność obiektu,

- dopuszczalną prędkość ruchu pojazdów,

- szerokość skrajni na obiekcie,

- wysokość skrajni na obiekcie,

- skrajnię/światło pod obiektem.

 

2.2.2. Przydatność do użytkowania tuneli i przejść podziemnych

            Ocenę przydatności do użytkowania tunelu/przejścia podziemnego należy przeprowadzać, analizując i oceniając następujące parametry:

            - bezpieczeństwo ruchu publicznego,

            - aktualną nośność obiektu obciążonego ruchem drogowym lub kolejowym,

- dopuszczalną prędkość ruchu pojazdów w obiekcie (dotyczy tuneli),

- szerokość skrajni w obiekcie,

- wysokość skrajni w obiekcie,

- dopuszczalną prędkość ruchu pojazdów nad obiektem,

- szerokość skrajni nad obiektem,

- sprawność wentylacji.

 

2.2.3. Przydatność do użytkowania przepustów

            Ocenę przydatności do użytkowania przepustu należy przeprowadzać, analizując i oceniając następujące parametry:

            - bezpieczeństwo ruchu publicznego,

            - aktualną nośność przepustu,

- dopuszczalną prędkość pojazdów nad przepustem,

- szerokość skrajni na obiekcie,

- światło/usytuowanie przepustu w odniesieniu do potrzeb.

 

Wyszczególnione parametry należy oceniać, stosując skalę i kryteria oceny podane w tablicy 3.

 

Tablica 3.

Skala i kryteria oceny przydatności do użytkowania.

 

Ocena

Przydatność do użytkowania

Opis stanu izolacji

5

odpowiednia

parametr spełnia lub przewyższa wymagania użytkowników.

2

ograniczona

parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników lub spełnia je częściowo – nie wymaga się natychmiastowych prac remontowych lub przebudowy

0

niedostateczna

parametr nie spełnia uzasadnionych oczekiwań użytkowników – wymagane jest natychmiastowe przeprowadzenie prac interwencyjnych, pilne wykonanie remontu lub przebudowy obiektu.

 

Końcową oceną poszczególnych parametrów, charakteryzujących przydatność do użytkowania danego rodzaju drogowego obiektu inżynierskiego, jest najniższa ocena z ocen elementów analizowanych dla każdego z tych parametrów.

 

2.3. Zestawienia

Na podstawie przeprowadzonych przez Inspektorów Mostowych przeglądów obiektów mostowych sporządzono zestawienie średnich ocen poszczególnych elementów obiektów mostowych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Zestawienie za lata od 2011 do 2016 przedstawia tablica 4.

 

Tablica 4.

Zestawienie średnich ocen elementów obiektów mostowych wg inspekcji GDDKiA w latach od 2011 do 2016.

Lp.

Lista ocenianych elementów

średnia ocena

2011r.

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

1

nasypy i skarpy

3,299

3,394

3,370

3,426

3,537

3,599

2

dojazdy w obrębie skrzydeł

3,634

3,711

3,636

3,518

3,642

3,607

3

nawierzchnia jezdni

3,659

3,746

3,673

3,548

3,762

3,695

4

nawierzchnia chodników

3,132

3,257

3,252

3,216

3,308

3,421

5

balustrady, bariery ochronne

3,495

3,555

3,539

3,532

3,621

3,728

6

belki podporęczowe - gzymsy

3,209

3,225

3,200

3,274

3,415

3,461

7

urządzenia odwadniające

3,126

3,173

3,228

3,297

3,414

3,560

8

izolacja pomostu

2,720

2,768

2,742

3,160

3,066

3,256

9

konstrukcja pomostu

3,421

3,453

3,456

3,544

3,587

3,709

10

konstrukcja dźwigarów

3,333

3,382

3,413

3,545

3,579

3,639

11

łożyska

3,348

3,437

3,405

3,536

3,659

3,771

12

urządzenia dylatacyjne

2,750

3,039

3,029

2,946

3,124

3,113

13

przyczółki i ich fundamenty

3,345

3,348

3,390

3,417

3,549

3,553

14

filary i ich fundamenty

3,518

3,456

3,558

3,597

3,615

3,594

15

koryto cieku wodnego

3,432

3,460

3,451

3,489

3,657

3,767

16

przeguby

2,964

2,905

2,952

2,857

2,810

2,778

17

konstrukcje oporowe

3,307

3,260

3,430

3,359

3,238

3,351

18

urządzenia ochrony środowiska

3,500

3,333

3,750

3,600

3,667

3,667

19

zakotwienie cięgien

3,700

3,700

3,500

3,400

3,667

4,000

20

cięgna

3,667

3,600

3,600

3,750

4,300

4,250

21

urządzenia obce

3,023

3,123

3,281

3,351

3,231

3,292

22

schody

3,750

3,813

3,500

3,500

3,242

3,317

23

wózki rewizyjne

3,500

3,500

3,500

3,667

3,833

3,500

Ocena średnia elementów

3,341

3,376

3,385

3,414

3,501

3,549

 

Legenda: kolor czerwony - ocena poniżej 3.00; pole zacienione - ocena niższa niż w roku ubiegłym;

 

Zestawienie średnich ocen stanu technicznego obiektów mostowych w latach 2006 - 2016 przedstawia wykres 1.

Natomiast na wykresie 2 przedstawiono zmiany ocen stanu technicznego całego obiektu mostowego (ocen głównych) w latach 2006 - 2016.

 

Wykres 1.

Zestawienie średnich ocen obiektów mostowych na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA za lata 2006 - 2016

Wykres 2.

Zestawienie ocen całego obiektu mostowego (ocen głównych) na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA za lata 2006 - 2016

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.2005.67.582) ocenę stanu technicznego całego obiektu, wpisywaną pod pozycją 8 do tabeli w części III „Książki obiektu mostowego” stanowi najmniejsza ocena z:

  •  średniej arytmetycznej oceny wszystkich elementów ocenianych w czasie przeglądu podstawowego,
  •  oceny konstrukcji pomostu,
  •  oceny konstrukcji dźwigarów głównych,
  •  średniej arytmetycznej oceny przyczółków i filarów, tzn. połowa sumy najniższej oceny przyczółków i najniższej oceny filarów (w przypadku obiektu jednoprzęsłowego będzie to najniższa ocena przyczółków).

W tablicy 5 zestawiono procentowo oceny elementu decydującego o ocenie głównej drogowych obiektów mostowych, zgodnie z powyższym wartościowaniem.

W tablicy 6 zestawiono średnie oceny przydatności do użytkowania drogowych obiektów mostowych w skali punktowej na drogach krajowych.

 

Tablica 5.

Zestawienie procentowe ocen elementów decydujących o ocenie głównej drogowych obiektów mostowych na drogach krajowych w latach 2011 - 2016.

Lp.

Ocena decydująca

2011r.

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

1

średnia arytmetyczna

43,75 %

25,00 %

43,75 %

62,50 %

50,00 %

50,00 %

2

pomost

25,00 %

25,00 %

31,25 %

18,75 %

25,00 %

18,75 %

3

dźwigary główne

31,25 %

43,75 %

25,00 %

6,25 %

18,75 %

12,50 %

4

podpory

-

6,25 %

- %

12,50 %

6,25 %

18,75 %

 

 

Tablica 6.

Zestawienie średnich ocen przydatności do użytkowania drogowych obiektów mostowych na drogach krajowych w latach 2011 - 2016.

Lp.

Parametr oceniany

średnia ocena

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

 bezpieczeństwo ruchu

4,13

4,13

3,77

3,56

3,56

3,66

2

 aktualna nośność

4,98

4,98

4,98

4,97

4,99

4,97

3

 dopuszczalna prędkość

4,94

4,93

4,93

4,97

4,96

4,99

4

 szerokość skrajni na obiekcie

4,71

4,66

4,72

4,74

4,78

4,75

5

 wysokość skrajni na obiekcie

5,00

5,00

5,00

5,00

4,99

4,99

6

 skrajnia/światło pod obiektem

5,00

4,97

4,97

5,00

4,95

4,99

 

Obniżenie oceny przydatności do użytkowania drogowych obiektów mostowych w parametrze „bezpieczeństwo ruchu” z oceny 4,13 w roku 2012 na ocenę 3,77 w roku 2013 wynika z faktu przyjęcia do oceny tego parametru wyposażenia obiektu w bariery ochronne. Jeżeli obiekt nie jest wyposażony w bariery ochronne, to najwyższą oceną w parametrze „bezpieczeństwo ruchu” jaką może uzyskać oceniany obiekt jest 2 pkt. – tj. przydatność ograniczona.