viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAInwestycje Zakończone

Modernizacja drogi krajowej Nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy

27-07-2005
Modernizacja drogi krajowej Nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy od km 14+970 do km 19+759
Nazwa: Modernizacja drogi krajowej Nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy od km 14+970 do km 19+759.

Kontrakt Nr: 43.1

Lokalizacja: Województwo zachodniopomorskie. Miejscowości: Zalesie, Dargobądz

Opis:

 • stan istniejący
   Zrealizowane zadanie wchodzi w zakres inwestycji pn. Przejście przez Woliński Park Narodowy obejmującej:
   - Kontrakt Nr 43.1: "Modernizacja drogi krajowej Nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy od km 14+970 do km 19+759",
   - Kontrakt Nr 43.2: "Modernizacja drogi krajowej nr 3 na odcinku przejścia przez Woliński Park Narodowy. Budowa obwodnicy Dargobądza od km 19+759 do km 22+543",
   - Kontrakt Nr 45: "Rehabilitacja nawierzchni drogi krajowej Nr 3 Świnoujście - Zalesie od km 10+200 do km 15+000 i Dargobądz - Wolin od km 22+543 do km 26+427".

   Projektem Przejścia przez Woliński Park Narodowy objęta była przebudowa 5 km drogi krajowej nr 3 oraz obejście m. Dargobądz w celu przeniesienia ruchu poza tereny zabudowane. Długość całej inwestycji obejmującej dwa odrębne Kontrakty (43.1 i 43.2) wynosi 7,75 km w tym nowy: 2,8 km jednojezdniowy odcinek obwodnicy. Prowadzona była także rehabilitacja nawierzchni drogi krajowej nr 3 (Kontrakt nr 45) na odcinku początkowym i końcowym powyższego Przejścia przez Woliński Park Narodowy oraz pomiędzy obejściem Dargobądza i obejściem Wolina.

 • cel i uzasadnienie projektu
   Droga krajowa Nr 3 jest drogą międzynarodową prowadzącą do portu w Świnoujściu i stanowi jego połączenie z portem w Szczecinie oraz siecią dróg krajowych. Modernizowany odcinek drogi przechodzi przez tereny leśne Wolińskiego Parku Narodowego, Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych Nadleśnictwa Międzyzdroje. W celu umożliwienia właściwej komunikacji Świnoujścia z resztą kraju zaprojektowano takie przystosowanie drogi, aby spełniała ona parametry drogi ekspresowej o ruchu bardzo ciężkim.

   Bezpośrednimi celami zadania było:
   - poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
   - korekta nienormatywnych łuków poziomych,
   - wzmocnienie nawierzchni,
   - poprawa bezpieczeństwa i warunków ruchu,
   - wyeliminowanie zagrożeń ekologicznych.

 • ogólny opis zadania

   Zadanie obejmowało modernizację drogi krajowej nr 3 Świnoujście - Szczecin na odcinku od km 14+970 do km 19+759. Przebudowa polegała na poszerzeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej z 7,0 m do 11,0 m oraz wyprofilowaniu istniejącej jezdni warstwą betonu asfaltowego, ułożeniu nowych warstw nawierzchni oraz budowie nowej konstrukcji jezdni na poboczach utwardzonych.
   Wybudowane zostały dwa wiadukty ekologiczne oraz 13 przepustów rurowych spełniających rolę przejścia dla zwierząt.
   Przebudowano także kolidujące sieci i urządzenia uzbrojenia terenu.


 • główne parametry techniczne
   droga główna
   - klasa drogi:
   - prędkość projektowa: 80 km/h
   - kategoria ruchu: KR 6
   - obciążenie nawierzchni: 100 KN/oś
   - szerokość jezdni: 7,0 m jezdnia + 2x2,0 m pobocza utwardzone + 2x0,75 m pobocza gruntowe

   obiekty
   wiadukt ekologiczny w km 16+095
   - klasa obciążenia: "A"
   - szerokość: 13,2 m (w tym: 7,0 m jezdnia + 2x2,0 m pasy awaryjnego postoju + 2x0,5 m pasy bezpieczeństwa)
   - długość: 25,5 m
   - konstrukcja: dwuprzęsłowa uciąglona z prefabrykatów strunobetonowych typu "KUJAN" zespolonych z płytą żelbetową zmiennej grubości
   - posadowienie: bezpośrednie

   wiadukt ekologiczny w km 18+530
   - klasa obciążenia: "A"
   - szerokość: 13,2 m (w tym: 7,0 m jezdnia + 2x2,0 m pasy awaryjnego postoju + 2x0,5 m pasy bezpieczeństwa)
   - długość: 25,5 m
   - konstrukcja: dwuprzęsłowa uciąglona z prefabrykatów strunobetonowych typu "KUJAN" zespolonych z płytą żelbetową zmiennej grubości
   - posadowienie: bezpośrednie

 • wpływ na stan środowiska naturalnego

   Ochrona przed hałasem
   W celu spełnienia wymogów i standardów jakości środowiska w zakresie ochrony przed hałasem ustawiono 120 metrów ekranów akustycznych wysokości 3,0 m.
   Odpady
   Wytworzone podczas prowadzenia prac modernizacyjnych odpady zostały zakwalifikowane jako inne niż niebezpieczne. Nie powodują one zagrożenia dla gleb i dla wód gruntowych.
   Szata roślinna
   W ramach rekompensaty za usunięcie drzew i krzewów kolidujących z robotami nasadzonych zostało 6014 szt. drzew i 1955 szt. krzewów.
   Ścieki opadowe
   Wymogi ochrony środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych uwzględniono przyjmując następujące rozwiązania projektowe:

   • wykonanie prefabrykowanych ścieków betonowych drogowych i skarpowych odprowadzających wodę do rowów,
   • udrożnienie istniejących i budowa nowych rowów przydrożnych,
   • budowa kanalizacji deszczowej
   • budowa zespołu podczyszczalni wód deszczowych odprowadzanych z nawierzchni drogi w km 15+480, 16+875, 16+960, 18+512, 18+548, 19+759

   Woda ze ścieków trójkątnych odprowadzana jest do rowów przydrożnych za pomocą ścieków skarpowych. Dno wszystkich rowów umocniono za pomocą betonowych ścieków korytkowych w celu odprowadzenia wód opadowych spływających z jezdni do urządzeń podczyszczających (osadniki i separatory). Dla zachowania ciągłości rowów pod zjazdami ułożono przepusty rurowe o średnicy 40 cm.
   Ochrona WPN
   • budowa wiaduktów ekologicznych spełniających rolę przejścia dla zwierząt w km 16+095 i 18+530
   • budowa 13 przepustów rurowych śr. 100 cm pełniących rolę przejść dla małych zwierząt w km 14+990, 15+280, 15+610, 15+616, 16+662, 16+668, 17+060, 17+445, 17+451, 18+010, 18+890, 19+291, 19+297,
   • ograniczenie dostępności do drogi z przyległych terenów ze względu na projektowany charakter drogi poprzez likwidację części zjazdów do lasu,
   • rekultywacja terenów po rozbiórce istniejącej drogi na obszarach skorygowanego przebiegu trasy,
   • ustawienie po obu stronach drogi parkanu zabezpieczającego przed wtargnięciem zwierząt na jezdnię.

  Zakres robót:
   Łączna długość zmodernizowanej drogi wynosi 4,789 km.

   Zakres robót obejmował:
   - modernizację istniejącej nawierzchni
   - przebudowę istniejących łuków poziomych,
   - wzmocnienie nawierzchni,
   - budowę poboczy umocnionych,
   - budowę 2 wiaduktów ekologicznych,
   - przebudowę odwodnienia drogi,
   - budowę barier ochronnych,
   - budowę ekranów akustycznych,
   - przebudowę urządzeń: energetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowych,
   - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
   - budowę urządzeń ochrony środowiska (przepusty, o średnicy 100 cm, dla małych zwierząt - 13 szt o długości łącznej 207 m i ogrodzenie siatką całego odcinka drogowego o długości 9.618 m),
   - zieleń drogowa.

  Dokumentacja techniczna opracowana została przez:
   TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
   Pracownia Projektowa w Szczecinie
   ul. Św. Łukasza 7/8, 71-522 Szczecin

  Okres realizacji zadania:
   Termin rozpoczęcia robót: 02.12.1999 r.
   Termin zakończenia robót: 12.09.2001 r.
   Obiekt oddano do użytku: 05.10.2001 r.

  Zadanie realizowała firma:
   Gdańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych SKANSKA S.A.
   ul. Długa 81/83, 80-831 Gdańsk

  Nadzór inwestorski pełniła firma:
   Lafrentz Polska Sp. z o.o.
   ul. Zbąszyńska 29, 60-359 Poznań

  Finansowanie:
   Inwestycja była finansowana z budżetu państwa przy współudziale Pożyczki Banku Światowego (tzw. Projekt Dostępu do Portów i Zarządzania Portami 4080-0-1POL - "Pożyczka Portowa") zawartej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju datowanej na 9 września 1996 roku.
   Inwestorem zadania była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.