viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S3 Obwodnica Brzozowa

I. Podstawowe informacje o inwestycji

 

długość – 4,8 km

obecny etap – w przygotowaniu

planowane lata realizacji - 2017-2021

 

etapy zakończone:

uzyskanie decyzji środowiskowej: 27.12.2007

projekt budowlany: czerwiec 2010

ponowna decyzja środowiskowa: 14.06.2013

 

II. Opis inwestycji:

 

  1. Przebieg drogi

Początek projektowanej obwodnicy Brzozowa zlokalizowany jest w km 5+439 jako kontynuacja znajdującej się w budowie obwodnicy Parłówka. W tym też miejscu (ok. km 6+130) obwodnica najbardziej zbliża się do zabudowy na odległość ok. 108 m. W km ok. 5+800 przecina istniejącą drogę krajową nr 3 i odchyla się od niej na wschód. W km 7+680 swoim zasięgiem przecina skraj lasu. Odległość od zabudowy w m. Brzozowo wynosi średnio 420 m. Jedynie w pobliżu szkoły w Brzozowie następuje zbliżenie na ok. 185 m. Na dalszym odcinku projektowana obwodnica zbliża się do istniejącej drogi krajowej nr 3. Na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 0718Z na Karolewo zaprojektowano węzeł typu WB z łącznicami zlokalizowanymi z obu stron obwodnicy po stronie północnej. Na odcinku od początku trasy do węzła droga przebiega przez pola i łąki. Na końcowym odcinku, tj. od km 9+200 obwodnica przebiega przez obszary leśne. W km 9+215 i 9+401 obwodnica będzie przecinać odpowiednio dwa cieki wodne: Strugę Kartlewską i Strugę Brzozowską. W km ok. 9+800 obwodnica łączy się z istniejąca dk nr 3 i do końca opracowania do km 10+248.60 prowadzi po istniejącym śladzie drogi krajowej.

 

GDDKiA 

 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa drogi S,

- prędkość projektowa – Vp = 100 km/h,

- prędkość miarodajna Vm = 110 km/h,

- dwie jezdnie każda o szerokości 7,00 m (2 x 3,50 m),

- pobocze utwardzone szerokości 2,5 m,

- pobocze gruntowe szerokości min. 0,75 m (szerzej w miejscach ustawienia lamp

oświetleniowych, barier ochronnych oraz ekranów akustycznych),

- pas dzielący szerokości 5,0 m (w tym opaski o szerokości 2x0,5 m).

 

 

3. zakres inwestycji

 

- budowa dwóch jezdni drogi ekspresowej;

- budowa węzła drogowego typu WB – „Brzozowo”;

- budowa dróg zbiorczych dla obsługi terenów przyległych;

- budowa systemu odprowadzania ścieków opadowych (kanalizacja

deszczowa i rowy podłużne oraz urządzenia podczyszczające);

- budowa zbiorników retencyjnych;

- budowa przepustów w miejscu kolizji z ciekami wodnymi;

- budowa ekranów akustycznych do ochrony zabudowy mieszkaniowej;

- budowa trzech przepustów pod projektowaną drogą S-3 wraz z półkami dla

zwierząt;

- budowa przepustu ekologicznego dla małych i średnich zwierząt;

- budowa przejazdu gospodarczego pod drogą S-3;

- przebudowa kolidujących sieci i urządzeń uzbrojenia terenu;

- wygrodzenie drogi w celu wyeliminowania lub ograniczenia wejść zwierząt

na jezdnię;

- wykonanie 5 m wału jako ochrony przeciwhałasowej;

- wykonanie pasa roślinności o szerokości 5 m jako izolacji dźwiękowej;

- wycinka kolidujących drzew;

- budowa oświetlenie węzła;

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

 

4. obiekty inżynierskie

 

1 wiadukt na węźle „Brzozowo”

1 przejazd gospodarczy

4 przepusty

 

5. węzły:

węzeł Brzozowo

 

III. Ochrona środowiska

 

Ochrona przed hałasem

Zaprojektowano ekran akustyczny w miejscu podlegającym ochronie akustycznej w km od 6+050 do 6+250 – strona prawa. Po stronie zachodniej obwodnicy w celu ochrony przeciwhałasowej od km 8+400 do km 8+660 zostanie wykonany wał ziemny o wysokości 5 m. Dodatkowo dla zabezpieczenia obszarów zabudowanych zaprojektowano wykonanie pasów zieleni izolacyjnej o szerokości 5 m po stronie zachodniej obwodnicy od km 5+760 do km 8+750.

 

Ochrona przed zanieczyszczeniem wód

Wszystkie wyloty projektowanej kanalizacji deszczowej posiadają osadniki do redukcji zawiesiny ogólnej oraz separatory do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń ropopochodnych. Dodatkowo wszystkie wpusty wyposażone zostały w osadniki piasku.