viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

S1 Kosztowy – Bielsko-Biała

S-1 Mysłowice (węzeł „Kosztowy II”) – Bielsko-Biała (węzeł „Suchy Potok”)

 

Stan przygotowania:

W lutym 2013 r. zostały zakończone wstępne prace projektowe p.n. Studium Techniczno–Ekonomiczno-Środowiskowe oraz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla w/w zadania, wykonane przez biuro projektowe KV Projekty Inżynieryjne i Architektoniczne Sp. z o.o. z Warszawy.

 

Oba te opracowania są niezbędne w celu złożenia przez GDDKiA wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację drogi S1 według wskazanego wariantu preferowanego.

 

Planowana droga ekspresowa S1 na przedmiotowym odcinku przebiega przez bardzo specyficzny teren. W rejonie planowanych wariantów trasy znajdują się trzy obszary specjalnej ochrony Natura 2000, trzy z czerech wariantów (a obwodnica Oświęcimia we wszystkich wariantach) przebiegają w rejonie Byłego Niemieckiego Obozu Auschwitz-Birkenau – Miejsca Światowego Dziedzictwa UNESCO,  ponadto wszystkie warianty przebiegają przez tereny górnicze na których prowadzona jest czynna eksploatacja górnicza.

I tak w ramach ww. Studium zostały opracowane cztery warianty A, B, C, i  D, które sa kompilacjami wariantów opracowanych w latach wcześniejszych oznaczonych w tamtym czasie nr I, II, III, IV, V i VI. Zaproponowane przez GDDKiA warianty wywołały ostre sprzeciwy społeczne mieszkańców gmin, władz samorządowych, Kopalni Węgla Kamiennego Brzeszcze, Przedsiębiorstwa Górniczego SILESIA czy też Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

W analizie wielokryterialnej, przeprowadzonej na potrzeby bieżącego opracowania projektowego, jednakowej ocenie zostały poddane wszystkie 4 warianty trasy: A, B, C i D, pod kątem tych samych kryteriów: techniczno-ruchowych, ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych. W analizie tej, niemalże równorzędnie zostały ocenione warianty A i C wraz z przynależnymi im obwodnicami Bierunia i Oświęcimia. Wariant B przebiegu drogi zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody oraz dyrektywy siedliskowej nie może zostać zrealizowany z uwagi na stwierdzone potencjalne negatywne oddziaływanie na gatunki dla których został utworzony obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Stawy w Brzeszczach. Tym samym,  wariant ten został odrzucony. Natomiast wariant D na tle wariantów A i C prezentował się wyraźnie gorzej. Ponadto wariant A pozytywnie zaopiniował Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wraz z drogą dojazdową do Oświęcimia (obwodnicą) z zastrzeżeniem zmiany niwelety w rejonie przejścia przez tory PKP w postaci przejazdu dołem pod linią PKP.

 

Po zakończeniu opracowań projektowych, począwszy od marca 2013 r. nasiliły się protesty KWK „Brzeszcze” przeciw wariantowi C oraz Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” przeciw wariantowi A. Do protestów dołączyły się związki zawodowe działające w obu kopalniach oraz pracownicy kopalń. W związku z powyższym GDDKiA podjęła rozmowy z przedstawicielami PG „SILESIA” oraz Kompanii Węglowej S.A. i KWK „BRZESZCZE” celem wypracowania kompromisu godzącego interesy górnictwa i infrastruktury drogowej. W dniu 18.07.2013 r. Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA dostarczyło do Oddziału GDDKiA w Katowicach opracowania: „Idea wariantu hybrydowego przebiegu drogi krajowej S1 na odcinku od granicy z gminą Bojszowy (granica Bieruń/Bojszowy w 12 km trasy) do węzła Stara Wieś w gminie Wilamowice” oraz „Ocena wariantów przebiegu drogi krajowej S1 na odcinku od granicy z Gminą Bojszowy (km 12,00) do węzła Stara Wieś w Gminie Wilamowice” Po zapoznaniu się z otrzymanym opracowaniem, które było schematycznie przedstawioną ideą nowego przebiegu drogi i jako takie nie mogło być wykorzystane do zgłoszenia we wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, Oddział GDDKiA w Katowicach przedstawił PG SILESIA swoje stanowisko w tej sprawie. Ponadto taki przebieg nie zabezpieczał interesów KWK Brzeszcze. W związku z powyższym koniecznym stało się przeprowadzenie spotkań roboczych GDDKiA z równoczesnym udziałem przedstawiciel obu przedsiębiorstw górniczych. Podczas tych spotkań została wypracowana propozycja przebiegu wykorzystującego w znacznej części dotychczasowe warianty A oraz C. I tak na spotkaniu w dniu 10.09.2013r. w siedzibie Oddziału GDDKiA w Katowicach propozycja nowego wariantu drogi uzyskała akceptację PG „SILESIA” oraz Kompanii Węglowej S.A. i KWK Brzeszcze. Propozycja przebiegu nowego wariantu została wyznaczona w oparciu o kryteria, które minimalizują oddziaływanie drogi na plany wydobywcze zakładów górniczych oraz ograniczają kolizje jego przebiegu z terenami wydobywczymi zakładów górniczych do minimum.

 

Opracowanie nowego wariantu drogi ekspresowej wiąże się z koniecznością przeprowadzenie pełnego rozpoznania takiego przebiegu drogi przede wszystkim pod kątem środowiskowym ale również, technicznym, społecznym i ekonomicznym. Takie rozpoznanie musi zostać przeprowadzone w takim samym stopniu szczegółowości jak pozostałe opracowane warianty trasy A, B, C, i D. 

 

W związku z faktem, iż to przedsiębiorstwa górnicze były  inicjatorami nowego wariantu, to w dniu 05.02.2014 r. zostało zawarte Porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Przedsiębiorstwem Górniczym Silesia, w którym określono zakres prac oraz sprawy formalno prawne, związane z wykonaniem przez przedsiębiorstwa górnicze, uzupełnienia dotychczas opracowanej dokumentacji projektowej tj. Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego oraz Materiałów do Decyzji Środowiskowej o dodatkowy wariant.

 

Ponadto w Porozumieniu zostało ustalone, że PG Silesia pokryje wszelkie koszty wykonania uzupełnia opracowań projektowych o dodatkowy wariant, a po wykonaniu opracowania przekaże je bezpłatnie GDDKiA.

Następnie w dniu 07.03.2014 r. PG Silesia zawarło Umowę z KV Projekty na uzupełnienie dotychczas opracowanej dokumentacji o dodatkowy wariant E. Termin opracowania został wyznaczony na 10 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do dnia 07.01.2015 r.

 

Po zakończeniu prac projektowych, GDDKiA zgodnie z obowiązującą procedurą zorganizuje posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych podczas którego zostaną przedstawione wszystkie warianty A, B, C, D i E drogi ekspresowej, a następnie zostanie wybrany jeden wariant, który będzie wariantem preferowanym we wniosku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej.

 

Założone parametry drogi:

- długość drogi ekspresowej S-1 około 39-42 km w zależności od wariantu

- długość obwodnicy Oświęcimia od 5,2 do 9,5 km w zależności od wariantu

- długość obwodnicy Bierunia wraz z łącznikiem do drogi powiatowej około 4,1 km

- 7 węzłów drogowych

 

Dla wszystkich wariantów przebiegu projektowanego odcinka S-1 przyjęto:

 • kategoria drogi: S
 • obciążenie: 115 kN/oś
 • typ przekroju normalnego: dwujezdniowa z rezerwą pod 3 pas ruchu
 • szerokość pasa ruchu: 3,5 m
 • szerokość pasa dzielącego: 12 m z opaskami 2 x 0,5 m
 • szerokość pasa awaryjnego: 2,5 m
 • szerokość pobocza gruntowego: 1,25 m

Dla wszystkich wariantów projektowanego odcinka obwodnicy Oświęcimia przyjęto:

 • kategoria drogi: GP
 • obciążenie: 115 kN/oś
 • typ przekroju normalnego: dwujezdniowa
 • szerokość pasa ruchu: 3,5 m

Projektowaną trasę obwodnicy Bierunia zaprojektowano jako drogę o przekroju dwujezdniowym klasy GP z pasami ruchu szerokości 3,5 m. Natomiast łącznik do drogi powiatowej (ul. Jagiełły) zaprojektowano jako drogę klasy Z  o przekroju jednojezdniowym z 3,5 m pasami ruchu.