viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

A4 – Węzeł Szarów (Targowisko) – Węzeł Brzesko

Autostrada A4 – Węzeł Szarów (Targowisko) – Węzeł Brzesko

- GDDKiA Oddział Kraków

- długość : 23,1 km

- etap : w realizacji, od 29.11.2012 r. puszczony ruch pojazdów z ograniczeniem – zakaz wjazdu dla pojazdów powyżej 12 t , do węzła Bochnia, natomiast 21 grudnia 2012 r do węzła Brzesko.

- lata realizacji : 2010 – 2012

- wartość projektu : 1 024 995,0 tys. zł

Opis trasy odcinka:

Trasa odcinka przechodzi w większości przez tereny niezabudowane, głównie przez: łąki, pola uprawne, ogródki przydomowe oraz nieużytki. Wspomniany odcinek ma swój początek w km 455+900, w rejonie drogi powiatowej Cichawa – Kłaj, w miejscowości Targowisko. Dalej autostrada A4 przebiega w pobliżu miejscowości Kłaj, przecina linię kolejową PKP Kraków - Tarnów, w miejscowości Stanisławice. Na odcinku w km 461+000 – 466+000  przebiega w pobliżu Puszczy Niepołomickiej. Po przekroczeniu drogi wojewódzkiej nr 965 Bochnia – Zielona autostrada wchodzi w dolinę rzeki Raby, przekraczając rzekę w km 467+518, a następnie biegnie przez gminę Rzezawa, tuż za drogą powiatową Uście Solne- Bochnia. Następnie autostrada przebiega w kierunku wschodnim, przekraczając potok Gróbka, po czym łagodnie skręca w kierunku północnego – wschodu, przekracza dwie drogi gminne gospodarcze i drogę powiatową nr K2089 Ostrów Królewski – Rzezawa i łagodnie skręca w kierunku południowo – wschodnim przekraczając drogę powiatową nr K1428 Bochnia – Niedzieliska, drogi gminne gospodarcze i drogę powiatową nr K1442 Grądy – Krzeczów. Następnie skręca w kierunku wschodnim i przekracza drogę gospodarczą. Odcinek kończy się w km 479+000, na terenie miasta Brzesko.
A4 na tym odcinkprzebiega przez miejscowości: Targowisko, Kłaj, Stanisławice, Proszówki. W km 472+400 – 477+850 biegnie przez obszar górniczy, złoża gazu ziemnego „Grądy Bocheńskie – Borek”, omijając eksploatowane otwory gazowe i przekraczając w km 476+722 gazociąg kopalniany, przewidziany do przebudowy.

W ramach odcinka wyodrębnione zostały dwa pod-odcinki:

 

a) pod-odcinek Węzeł Szarów - Węzeł Bochnia

b) pod-odcinek Węzeł Bochnia - Węzeł Brzesko

 

Zakres robót obejmował:

 • budowę autostrady od km 455+900 do km 479+000, o parametrach technicznych klasy A o długości 23,1 km i przekroju poprzecznym między węzłami 2x2 pasy ruchu oraz pas awaryjny z możliwością dobudowy trzeciego pasa na pozostałej długości odcinka
 • budowę dwóch bezkolizyjnych węzłów autostradowych "Bochnia" w km 468+313,15
  o łącznicach typu P1 i P4 oraz "Brzesko" w km 478+180,10 o łącznicach typu P1
 • budowę dróg dojazdowych
 • budowę dwupoziomowych skrzyżowań z drogami poprzecznymi, liniami PKP, rzekami i szlakami migracji zwierząt, przecinającymi autostradę w postaci 28 obiektów inżynierskich
 • przebudowę/przełożenie istniejących dróg poprzecznych: 1 wojewódzkiej,
  8 powiatowych, 8 gminnych, 1 gospodarczej, krzyżujących się z autostradą A4
 • budowę Miejsc Obsługi Podróżnych: w km 459+400 MOP III oraz MOP II w km 459+500MOP II Stanisławice, w zakresie wjazdów i wyjazdów
 • budowę dróg manewrowych i miejsc parkingowych na terenie MOP-ów
 • budowę sanitariatów i miejsc wypoczynku na trenie MOP-u
 • budowę odcinka drogi wojewódzkiej klasy G po nowym śladzie (dł. 1,47 km)
 • budowę przepustów
 • budowę kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających
 • budowę urządzeń związanych z ochroną środowiska, m.in. ekranów osłonowych, urządzeń podczyszczających wody deszczowe spływające z jezdni, wykonanie nasadzeń zieleni
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz instalację urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • doprowadzenie wody i budowę oświetlenia SPO Bochnia i SPO Brzesko
 • budowę linii zasilającej, oczyszczalni ścieków sanitarnych z reaktorem biologicznym oraz 2 szt. zbiorników wody p.-poż. na SPO Brzesko
 • budowę oświetlenia węzła Bochnia i węzła Brzesko, tunelu w Damienicach, wnętrza estakady w Stanisławicach
 • budowę linii kablowej SN zakończonej abonencką stacją transformatorową, słupową oraz linii kablowej nN dla celów zasilania w energię elektryczną pompowni wód opadowych
 • budowę agregatu prądotwórczego dla rezerwowego zasilania w tunelu w Damienicach
 • budowę rurociągu dla łączności autostradowej
 • budowę i przebudowę sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych oraz innych urządzeń obcych, kolidujących z autostradą
 • przebudowę rowów i cieków kolidujących z autostradą oraz z drogami poprzecznymi i dojazdowymi.