viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
200 lat CAD
Ogólnopolska zbiórka krwi 
200 lat Administracji Drogowej
ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

DK74 obwodnica Frampola

oddział: Lublin

długość – 4,4 km

obecny etap – w realizacji

lata realizacji: 2011 - 2012

wartość projektu ok. 48,9 mln zł

GDDKiA

Etap zrealizowany:

opracowano: dokumentację techniczną w stadium Koncepcji Programowej, Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego i Dokumentów Przetargowych.

29.04.2010 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Frampol 

Streszczenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji

 

12.08.2010 r. - uzyskano decyzję pozwolenia wodno prawnego.

 

18.08.2010 r. – złożono wniosek do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.

10.11.2010 r. – uzyskano decyzję Wojewody Lubelskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

22.10.2010 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

22.12.2010 r. – wybrano najkorzystniejszą ofertę, konsorcjum firm: HAK Construction oraz Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART, wartość robót budowalnych 33 059 430,64 zł

7.01.2011 r. - podpisano umowę z wykonawcą, czas realizacji 20 miesięcy.

2.02.2011 r. - przekazano plac budowy wykonawcy z poleceniem rozpoczęcia robót od dn. 10.02.2011 r.

10.12.2012 r. - oddano do użytku

 

Galeria zdjęć

 

II. Opis inwestycji

 

Przebieg drogi:

Projektowana obwodnica m. Frampol przebiega przez teren Gminy Dzwola (powiat janowski) i Gminy Frampol (powiat biłgorajski), omijając miejscowość od strony północnej. Początek znajduje się w km 223+954 istniejącej DK74. Obwodnica na odcinku 400 m przebiega z wykorzystaniem istniejącego ciągu drogowego, następnie odchyla się w kierunku północnym omijając istniejącą zabudowę m. Frampol oraz istniejący cmentarz usytuowany na obrzeżach miasta by wrócić do istniejącego przebiegu DK74. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 835 powstanie rondo. Na początku i końcu obwodnicy usytuowano skrzyżowania umożliwiające dojazd do Frampola po starym przebiegu DK74.

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

  • Klasa drogi GP 1/2
  • Prędkość projektowa - 80 km/h
  • Prędkość miarodajna - 100 km/h
  • Szerokość pasa ruchu - 3,50 m
  • opaska bitumiczna o szerokości - 2 x 1,00 m
  • pobocza gruntowe o szerokości - 2 x 1,50 m
  • Nośność nawierzchni - 115 kN/oś

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu klasy GP wraz z siecią powiązań (skrzyżowań) projektowanej obwodnicy północnej miasta Frampol z innymi drogami publicznymi. Budowa dróg stanowiących połączenie istniejącej drogi krajowej nr 74 oraz istniejącej drogi powiatowej z projektowaną obwodnicą. Budowa dróg dojazdowych po obu stronach projektowanej obwodnicy, obsługujących tereny przez nią podzielone (o łącznej długości ok. 5 km). Budowa ciągu pieszo-rowerowego, systemu odwodnienia, oświetlenia skrzyżowań oraz usuniecie kolizji z urządzeniami obcymi uzbrojenia terenu.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Na etapie prac koncepcyjnych zaproponowano kilka wariantów przebiegu przyszłej obwodnicy. Wariantem wyjściowym dla wszystkich analizowanych przebiegów był wariant I, uwzględniający przebieg i parametry techniczne obwodnicy zgodnie ze „Studium Techniczno-Ekonomicznym (STE) przebiegu drogi krajowej Nr 74 na odcinku Janów Lubelski - Frampol - Szczebrzeszyn - Zamość - Hrubieszów" wykonanym w 2002 r. i zatwierdzonym przez Komisję Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad w 2004 roku. Przebieg obwodnicy wg tego wariantu jest również zgodny z dokumentami planistycznymi Miasta i Gminy Frampol:

Realizacja inwestycji wg tego wariantu uwzględnia w I etapie budowę fragmentu wschodniej obwodnicy Frampola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 wg przebiegu przewidzianego w dokumentach planistycznych Miasta i Gminy Frampol. Połączenia projektowanej trasy z istniejącą siecią dróg publicznych przewidziano poprzez skrzyżowania: skanalizowane  z istniejącą drogą krajową, bezkolizyjne (wiadukt drogowy/most) z istniejącą drogą gminną, rondo z istniejącą drogą wojewódzką nr 835, skanalizowane z ew. planowanym przebiegiem obwodnicy wschodniej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835.

Na etapie szczegółowej analizy na bazie wariantu I powstały warianty:

wariant IIA, uwzględniający w I etapie realizacji budowę fragmentu ew. planowanej wschodniej obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835  i zakładający sieć powiązań  projektowanej obwodnicy z istniejącą siecią dróg publicznych jak w wariancie I (analogiczna lokalizacja skrzyżowań),

wariant IIB, nie uwzględniający w najbliższej perspektywie czasowej realizacji wschodniej obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 i o sieci powiązań z istniejącymi drogami publicznymi niezależnej od jej budowy (istniejącą drogę krajową i drogę powiatową włączono bezpośrednio do projektowanej obwodnicy w ciągu DK74), ale o analogicznej jak w wariancie I lokalizacji skrzyżowań (oznaczałoby to niewielkie koszty przebudowy inwestycji w wypadku ew. realizacji obwodnicy wschodniej).

Warianty I, IIA, IIB we wstępnej fazie prac projektowych zostały poddane opinii jednostek samorządowych, zarządców dróg i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Uwzględniając zebrane zalecenia, opinie i uwagi, po ich szczegółowej analizie powstały kolejne warianty.

wariant III na bazie wariantu IIA

W wariancie tym nieznacznej zmianie uległ przebieg obwodnicy - trasę przesunięto w kierunku północno-wschodnim, poza granicę administracyjną m. Frampol. Podobnie, celem ominięcia granic administracyjnych m. Frampol, przebieg ew. obwodnicy wschodniej został „lekko" zmieniony w stosunku do przebiegu przewidzianego w dokumentach planistycznych Miasta i Gminy Frampol (został przesunięty „bardziej" na wschód). Planowana sieć połączeń projektowanej obwodnicy w ciągu DK74 z istniejącą siecią dróg publicznych: skrzyżowanie skanalizowane z istniejącą droga krajową nr 74, bezkolizyjne (wiadukt drogowy/most) z istniejącą drogą gminną, rondo z istniejącą drogą wojewódzką nr 835, rondo z ew. planowaną obwodnicą wschodnią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835.

wariant IV - na bazie wariantu IIB

Z uwagi na stanowisko Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, z którego jednoznacznie wynika brak możliwości budowy w najbliższej perspektywie czasowej wschodniej obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 opracowano wariant niezależny od jej budowy o normatywnej odległości między skrzyżowaniami już w I etapie realizacji (nie ma konieczności uzyskania odstępstwa od warunków technicznych). Planowana sieć połączeń projektowanej obwodnicy w ciągu DK74 z istniejącą siecią dróg publicznych: skanalizowane z istniejącą drogą krajową nr 74, bezkolizyjne z drogą gminną (wiadukt drogowy/most), rondo z istniejącą dw nr 835, skanalizowane z istniejącą DK74 i drogą powiatową o zmienionym przebiegu.

Profile wariantów III-go i IV-go zostały poddane analizie wysokościowej, która została przeprowadzona w celu poszukiwania optymalnej niwelety uwzględniającej zarówno warunki bezpieczeństwa użytkowników i niezbędne wyniesienie niwelety nad charakterystyczną pokrywę śnieżną jak i ochronę planistyczną m. Frampol. W wyniku przeprowadzonej analizy wysokościowej powstały warianty IIIA i IVA, których przebieg, sieć powiązań komunikacyjnych i lokalizacja skrzyżowań jest identyczna jak odpowiednio w wariantach III i IV, ale których wysokość nasypów jest mniejsza od wariantów wyjściowych średnio o ok. 0,5 -0,8 m.

 W postępowaniu środowiskowym prowadzonym przez odpowiedni organ na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach za najkorzystniejszy uznano wariant IVA, który jest wariantem przebiegu obwodnicy m. Frampol przyjętym do realizacji.

 

Obiekty inżynierskie:

Wiadukt nad istniejącą drogą gminną, przejścia dla zwierząt (6 szt.) i przepusty

 

III Ochrona środowiska

W wytypowanych na podstawie badań miejscach wzdłuż obwodnicy powstanie ekran przeciwhałasowy (długość 150 m), a na odcinkach w sąsiedztwie istniejącej zabudowy ułożona zostanie tzw. „cicha nawierzchnia” obniżająca hałas (łącznie ok. 210 m).

Projekt przewiduje budowę przejść dla średnich zwierząt (1 szt.), małych zwierząt i płazów (5 szt.) oraz nasadzenia zieleni izolacyjnej (drzew i krzewów).