viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

Serwis dla kierowcówGDDKiAOpisy

DK74 obwodnica Hrubieszowa

oddział: Lublin

długość – 9,3 km

lata realizacji: 2011 - 2015

wartość projektu: 227 mln zł

GDDKiA

Etap zrealizowany:

06.07.2010 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie.

Wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Streszczenie raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Postanowienie o sprostowaniu błędu pisarskiego w wydanej decyzji

25.08.2010 r. - przekazano do zaopiniowania materiały do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

07.09.2010 r. - złożono w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie wnioski o wydanie pozwoleń wodno prawnych.

24.09.2010 r. - uzyskano pozwolenia wodno prawne.

29.09.2010 r. - złożono wniosek u Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

22.10.2010 r. - ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

14.01.2011 r. - unieważniono postępowanie z uwagi na to iż oferta z najniższą ceną przewyższała kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg zostanie powtórzony. 

10.02.2011 r. - Wojewoda Lubelski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

6.04.2011 r. - ogłoszono przetarg na wykonawcę robót budowlanych.

9.06.2011 r. - wybrano najkorzystniejszą ofertę na budowę złożoną przez konsorcjum firm: HAK Construction z Katowic (lider), Dromet z Częstochowy i Cardo Mosty z Katowic (partnerzy) o wartości 147 483 650,06  zł.

21.07.2011 r. - podpisano umowę z wykonawcą prac.

5.08.2011 r. - przekazano plac budowy wykonawcy.

17.08.2011 r. - rozpoczęcie prac.

2.12.2014 r. - GDDKiA odstąpiła od niewykonanej części umowy z dotychczasowym wykonawcą.

16.01.2015 r. - ogłoszono przetarg na dokończenie budowy.

15.04.2015 r. - ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty. Firma Budimex, wartość kontraktu 40 779 368,62 zł, czas realizacji 5 miesięcy od  podpisania umowy.

6.05.2015 r. - podpisano umowę z nowym wykonawcą.

21.10.2015 r. - oddano do użytkowania.

 

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Planowana inwestycja, polegająca na budowie obwodnicy m. Hrubieszów w ciągu drogi krajowej Nr 74 będzie zlokalizowana w województwie lubelskim, powiecie Hrubieszów na terenie gminy i miasta Hrubieszów po jego południowo – wschodniej stronie.

 

GDDKiA 

Mapa orientacyjna inwestycji

 

Podstawowe parametry techniczne:

  • Klasa drogi - GP
  • Prędkość projektowa - Vp=80 km/h
  • Nośność - 115 kN/oś
  • Liczba jezdni - 1
  • Liczba pasów ruchu - 2
  • Szerokość jezdni – 7,0m
  • Szerokość pasów ruchu - 3,5m
  • Szerokość opaski bitumicznej - 1,0m
  • Szerokość poboczy ziemnych - 1,5m

 

Zakres inwestycji:

Budowę jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu drogi klasy GP wraz z siecią powiązań z innymi drogami publicznymi. Inwestycja obejmuje budowę mostów i wiaduktów, pięciu jednopoziomowych skrzyżowań obwodnicy z istniejącymi drogami innych kategorii. Powstaną drogi dojazdowe (o łącznej długości ok. 7,4 km), chodniki, system odwodnienia (w tym kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych szczelnych i otwartych) oświetlenie skrzyżowań. Budowa, przebudowa i zabezpieczenie urządzeń infrastruktury zewnętrznej, branży elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej, hydrologicznej, przebudowa drenażu oraz prace w obrębie rowów melioracyjnych

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

 Przebieg planowanej obwodnicy m. Hrubieszów został wytrasowany w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Hrubieszowa” oraz wskazany jako zasadny przez „Studium techniczno-ekonomiczne przebiegu drogi krajowej nr 74 na odc. Janów Lubelski – Frampol – Szczebrzeszyn – Zamość – Hrubieszów”, które zakładało dwa warianty przebiegu, zlokalizowane po południowej i wschodniej stronie miasta Hrubieszów oraz po południowej stronie miejscowości Teptiuków.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Studium (...)” obwodnica rozpoczynała swój bieg od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3413L, przebiegając przez tereny rolne, a dalej w kierunku stacji kolejowej Hrubieszów Wschód we wspólnym korytarzu komunikacyjnym z linią kolejową. Następnie trasa skręcała w kierunku północnym, a po przekroczeniu rzeki Huczwy w stronę wschodnią, omijając główną zabudowę wsi Teptiuków. Połączenie z drogą nr 74 przewidziano poza zabudową Teptiukowa.

W wyniku przeglądu wariantów trasy pod kątem waloryzacji przyrodniczej stwierdzono, że przebieg obwodnicy w wariancie II (długości 8,668 km) oraz częściowo w wariancie I (długości 8,350 km) po południowej stronie Teptiukowa byłby sprzeczny z celami ochronnymi Obszarów Natura 2000. Wariant II a także lokalnie wariant I biegły w zasięgu terenów zalewowych Bugu.

W ramach opracowanej Koncepcji Programowej wytyczono wariant III (długość 9,272 km), którego celem było odsunięcie trasy w końcowej części w stronę północną, w celu zmniejszenia zakresu kolizji z istniejącą zabudową Teptiukowa. W tym wariancie obwodnica po przekroczeniu rzeki Huczwy biegnie dalej w kierunku północnym do przecięcia z DK74, a następnie omija Teptiuków po stronie północnej, poprzez tereny rolne o przeciętnej lub niskiej wartości przyrodniczej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach została wydana dla wariantu III, który został opracowany w Stadium Projektu Budowlanego.

 

Obiekty inżynierskie:

W sumie w ciągu planowanej obwodnicy zaprojektowano 29 obiektów inżynierskich, w tym: cztery mosty, siedem wiaduktów, 18 przejść dla zwierząt oraz 89 przepustów.

 

Węzły:

Zaprojektowano łącznicę, prowadzącą od ul. Kolejowej do obwodnicy m. Hrubieszów.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych (o długości 192 m), przejść dla zwierząt dużych (1 szt.) średnich (1 szt.) i małych (17 szt.), przejście dla płazów (3 szt.), nasadzenia zieleni (drzewa i krzewy). Ze względu na sąsiedztwo z dwoma Obszarami Natura 2000 zaprojektowano system szczelnego odwodnienia na całej długości trasy.