viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2011

DK 73 SZCZUCIN - TARNÓW

KANAŁ TECHNOLOGICZNY DOSTĘPNY DLA CHĘTNYCH

07-03-2011

W związku z planowaną przebudową dk 73 Szczucin - Tarnów, GDDKiA w Krakowie informuje, że do 29 kwietnia 2011 roku zainteresowani wykorzystaniem kanału technologicznego powinni składać pisemne wnioski.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Krakowie, stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r., Nr 19, poz. 115 ze zmianami) informuje, że uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji p.n.

„Rozbudowa i przebudowa Drogi Krajowej nr 73 Kielce – Szczucin – Tarnów na odcinku Szczucin – Tarnów wraz ze związaną z tą inwestycją kompleksową rozbudową i przebudową istniejącego układu drogowego i infrastruktury technicznej”

i zawiadamia o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym.

 

Ponadto GDDKiA O/Kraków informuje, że stosownie do:

1.    Art. 4 pkt 15a z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

a.    Urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

b.    Linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych , niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

2. Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od daty ogłoszenia przedmiotowej informacji. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres GDDKiA O/Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.

3.    Art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, o której mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

4.    Art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a – 7f ustawy o drogach publicznych

5.    Art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, kanał technologiczny będzie:

a.    Zlokalizowany w poboczu umocnionym dróg lub pasie zieleni za przeciwskarpą rowu poza terenem zabudowy lub w chodniku lub jeśli warunki terenowe pozwolą tuż poza krawędzią chodnika.

b.    Wykonany w formie 4 rur RHDPE ø40mm wraz ze studniami telekomunikacyjnymi.

c.    Zakres budowy kanału obejmować będzie 100% długości obydwóch odcinków DK 73 i fragmenty dróg bocznych, jeśli zainteresowane podmioty wyrażą chęć udostępnienia takiego kanału.

 

OPIS INWESTYCJI

Inwestycja polegać będzie na modernizacji drogi krajowej nr 73 Szczucin – Tarnów zostanie na dwóch, niepołączonych ze sobą odcinkach tj.:

Odcinek 1 – Szczucin – Dąbrowa Tarnowska       – km   92+172 ÷ 108+286

Odcinek 2 – Dąbrowa Tarnowska – Tarnów         – km 113+770 ÷ 125+332

i polegać będzie na:

1.    Dostosowaniu parametrów DK 73do wymagań określonych dla dróg klasy GP, w tym:

c.    Przekrój poprzeczny

-         Jezdnia 1x2 (lokalnie 1x3), pas ruchu o szerokości – 2x3,5m

-         Opaska zewnętrzna – 2x0,5m

-         Pobocze umocnione – 2x2,5m

d.    Przebieg osi w planie – promienie łuków, długości prostych, widoczności,

e.    Przebieg osi w profilu – promienie łuków, spadki podłużne, widoczności,

f.     Likwidacja niektórych skrzyżowań z drogami bocznymi

g.    Likwidacja zjazdów poza terenem zabudowy wraz z budową dróg serwisowych,

2.    Dostosowaniu nośności nawierzchni DK 73 do obciążenia o nacisku 115kN/oś

3.    Przebudowie pozostałych skrzyżowań DK 73 z drogami bocznymi wraz z przebudową i rozbudową tych dróg, w zakresie niezbędnym do prawidłowego ich powiązania z DK 73 w tym m.in.

h.    Skrzyżowanie z drogami wojewódzkimi:

-         982 (w Szczucinie)

-         984 (w Lisiej Górze)

i.      Skrzyżowanie z drogami powiatowymi:

-         1303K (w Szczucinie)

-         1325K (w Skrzynce)

-         1318K (w Radwanie)

-         1320K (w Smęgorzowie)

-         1314K (w Smęgorzowie)

-         1315K (w Brniu)

-         1323K (w Kobierzynie)

-         1341K (w Lisiej Górze)

-         1375K (w Brzozówce)

4.    Przebudowie systemu odwodnienia obejmującego m.in. budowę nowych przepustów i obiektów mostowych, budowę rowów i zbiorników retencyjnych, przebudowę i remonty rowów melioracyjnych oraz budowie fragmentów kanalizacji deszczowej

5.    Budowie dróg serwisowych i dojazdowych obsługujących tereny przyległe do DK73

6.    Budowie infrastruktury technicznej związanej z drogą m.in. oświetlenia, miejsc postoju i kontroli pojazdów, urządzeń BRD, zatok autobusowych, ciągów pieszo-rowerowych

7.    Przebudowie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą a kolidującej z projektowaną inwestycją m.in. sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, elektroenergetycznych NN i SN, telekomunikacyjnych i innych.

8.    Budowie urządzeń ochrony środowiska w tym m.in. przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych i urządzeń podczyszczania wód opadowych

9.    Budowie kanału technologicznego


Ogłoszenie

Orientacja odc 1

Orientacja odc 2