viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2011

DK 52 BIELSKO-BIAŁA - GŁOGOCZÓW

KANAŁ TECHNOLOGICZNY DOSTĘPNY DLA CHĘTNYCH

10-03-2011

W związku z planowaną przebudową dk 73 Bielsko-Biała - Głogoczów, GDDKiA w Krakowie informuje, że do 9 maja 2011 roku zainteresowani wykorzystaniem kanału technologicznego powinni składać pisemne wnioski.

KANAŁ TECHNOLOGICZNY - PROJEKTOWANY W OPARCIU O USTAWĘ O DROGACH PUBLICZNYCH Z DNIA 21 MARCA 1985 R. WRAZ Z NOWELIZACJĄ Z DNIA 07 MAJA 2010 R.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, stosownie do art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zmianami) informuje, że zamierza uzyskać decyzję o środowisko-wych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji p.n.:

Budowa drogi krajowej nr 52 na odcinku Bielsko-Biała - Głogoczów

(Beskidzka Droga Integracyjna - BDI)

i zawiadamia o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym.

Ponadto GDDKiA O/Kraków informuje, że stosownie do:

1.  Art. 4 pkt 15 a z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych pod pojęciem kanału technologicznego rozumie się ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:

 • urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 • linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

2. Art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego można zgłaszać w terminie 60 dni od daty ogłoszenia przedmiotowej informacji. Zainteresowanie udostępnieniem kanału technologicznego należy zgłaszać w formie pisemnej na adres GDDKiA O/Kraków, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków, z dopiskiem "kanał technologiczny".

3.    Art. 39 ust. 6b ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podmiot który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, o której mowa w art. 39 ust. 7 ustawy o drogach publicznych jest zobowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

4.    Art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanały technologiczne będą udostępniane za opłatą w drodze umowy dzierżawy lub najmu, na zasadach określonych w art. 39 ust. 7a – 7f ustawy o drogach publicznych.

5.    Art. 39 ust. 7a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, kanał technologiczny będzie:

 • zlokalizowany w pasie technologicznym, pomiędzy rowem a nawierzchnią pasa technologicznego, wykonanego z dwóch rzędów płyt betonowych
 • wykonany w formie 3 rur RHDPE ø 100 mm wraz ze studniami rewizyjnymi
 • zakres budowy kanału obejmować będzie 100% długości BDI i fragmenty dróg poprzecznych, jeśli zainteresowane podmioty wyrażą chęć udostępnienia takiego kanału.

OPIS INWESTYCJI

Celem inwestycji jest budowa drogi krajowej nr 52 na odcinku od węzła "Suchy Potok" w Bielsku Białej (województwo śląskie - km 0 + 555 "roboczy") do węzła "Głogoczów" (województwo małopolskie - km 64 + 522). Droga ta pod nazwą: "Beskidzka Droga Integracyjna (BDI)" projektowana jest w nowym korytarzu drogowym (w tym wariant "I" w większości zgodny z MPZP gmin), a jej długość wynosi około 64 km.

Dokumentacja projektowa dla BDI została opracowana w zakresie studium - techniczno - ekonomiczno - środowiskowego Etap II (STEŚ II), dla dwóch rekomendowanych przez Centralę GDDKiA wariantów trasy ("I" i "II"), dla których Inwestor złoży wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Projektowana BDI charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

 • Droga klasy GP (S)
 • Prędkość projektowa - 80 km/h
 • Szerokość jezdni - 2 x (2 x 3,50 m)
 • Szerokość pasa ruchu - 3,50 m
 • Szerokość pasa dzielącego - 5,00 m z opaskami  (4,00 m + 2 x 0,50 m)
 • Szerokość pobocza umocnionego (pasa awaryjnego) - 2,50 m
 • Szerokość pobocza ziemnego - 2,50 m

Początek opracowania BDI znajduje się w obszarze projektowanego skrzyżowania dróg ekspresowych S 1 i S 69 w Bielsku Białej, koniec opracowania na skrzyżowaniu dróg krajowych DK 52 i DK 7 w Głogoczowie. BDI przebiega po terenie 12 jednostek administracyjnych: Miasto i Gmina Bielsko Biała, Gmina Kozy, Gmina Porąbka, Miasto i Gmina Kęty, Miasto i Gmina Andrychów, Gmina Wieprz, Miasto i Gmina Wadowice, Gmina Lanckorona, Miasto i Gmina Kalwaria Zebrzydowska, Gmina Sułkowice, Gmina Skawina, Gmina Myślenice.

Sieć drogowa w pasie projektowanej BDI składa się z odcinków dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, z którymi BDI tworzy skrzyżowania i węzły lub je przecina.

Wariant "I"

●   drogi krajowe:

- DK 52 Bielsko Biała - Głogoczów

- DK 28 Zator - Wadowice - Sucha Beskidzka w Wadowicach

●   drogi wojewódzkie:

-   DW 948 relacji  Oświęcim - Kęty - Kobiernice - Tresna - Oczków w m. Kęty

-   DW 781 klasy G, relacji Chrzanów - Babice - Zator,

-   DW 953 relacji  Skawina - Kalwaria Zebrzydowska w m. Zebrzydowice

●   drogi powiatowe:

-  DP 7436 S klasy Z - ul. Krzemionki

-   DP 4482 S klasy Z relacji Hałcnów - Kozy - Podlesie (ul. Jana III Sobieskiego, ul. Kęcka)

-   DP 1818 K klasy Z - ul. Żeromskiego

-   DP 4473 S klasy Z relacji Kęty - Podlesie - Kobiernice (ul. Kęcka, Tradycyjna, Centralna, Parkowa)

-   DP 1858 K klasy L ul. Wojska Polskiego

-   DP 1854 K klasy L ul. Bulowska - ul. Widok

-   DP 1858 K klasy L ul. Wojska Polskiego

-   DP 1817 K klasy L relacji Bulowice przez wieś - Czaniec (ul. Stara Droga, Zamkowa, Czaniecka)

-   DP 1743 K klasy L relacji Andrychów - Nidek

-   DP 1736 K klasy L relacji Frydrychowice - Inwałd - Kaczyna

-   DP 1735 K klasy L relacji Wadowice(ul. Niwy) - Zawadka

-   DP 1782 K klasy Z relacji Kalwaria (św. Floriana) - Brzeźnica

-   DP 1785 K klasy L relacji Brody - stacja kolejowa Leńcze

-   DP 1939 K klasy L relacji Bęczarka - Krzywaczka

-   DP 1940 K klasy Z relacji Krzywaczka - Wola Radziszowska

Wariant "II"

● drogi krajowe:

- DK 52 Bielsko Biała - Głogoczów

- DK 28 Zator - Wadowice - Sucha Beskidzka w Wadowicach

● drogi wojewódzkie:

-   DW 948 relacji Oświęcim - Kęty - Kobiernice - Tresna - Oczków w m. Kęty

-   DW 781 klasy G relacji Chrzanów - Babice - Zator

-   DW 953 relacji Skawina - Kalwaria Zebrzydowska w m. Zebrzydowice

● drogi powiatowe:

- DP 7409 S klasy Z - ul. Witosa

-   DP 4473 S klasy Z relacji Kęty - Podlesie - Kobiernice (ul. Kęcka, Tradycyjna, Centralna, Parkowa)

-   DP 1820 K klasy Z ul. Sobieskiego - ul. Partyzantów

-   DP 1831 K klasy L - ul. Świętokrzyska

-   DP 1846 K klasy Z - ul. Głowackiego - ul. Góry Północne

-   DP 1743 K klasy L relacji Andrychów - Nidek

-   DP 1736 K klasy L relacji Frydrychowice - Inwałd - Kaczyna

-   DP 1735 K klasy L relacji Wadowice(ul. Niwy) - Zawadka

-   DP 1782 K klasy Z relacji Kalwaria (św. Floriana) - Brzeźnica

-   DP 1785 K klasy L relacji Brody - stacja kolejowa Leńcze

-   DP 1939 K klasy Z relacji Krzywaczka - Wola Radziszowska

-   DP 1940 K klasy Z  relacji Krzywaczka - Radziszów.

 

Trasa przecina również szereg dróg  gminnych i gospodarczych, służących do obsługi terenów rolnych. Ciągi komunikacyjne wykorzystujące w/w drogi zostaną zachowane poprzez budowę bezkolizyjnych przejazdów nad lub pod budowaną BDI. Drogi lokalne które krzyżują się bezkolizyjnie z BDI zostaną połączone projektowaną siecią dróg dojazdowych do obsługi terenów rolnych i leśnych po obu stronach BDI na odcinkach gdzie nie ma innej możliwości dojazdu.

W zakres rzeczowy opracowania wchodzi:

 • budowa drogi klasy GP, (S) dwujezdniowej
 • budowa obiektów inżynierskich (mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty),
 • budowa dróg serwisowych i dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
 • budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zbiorniki podczyszczające wody, zieleń ochronna, przejścia dla zwierząt, ogrodzenie drogi),
 • przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej związanej z drogą
 • przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą a kolidującej z projektowaną inwestycją
 • budowa kanału technologicznego
 • przebudowa i budowa skrzyżowań z drogami przecinającymi budowaną drogę w zakresie koniecznym dla prawidłowego funkcjonowania sieci drogowej,
 • budowa węzłów bezkolizyjnych na skrzyżowaniach z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi:

węzły - Wariant "I"

 1. "KOZY"                       - z drogą gminną DG 616045
 2. "KĘTY"                        - z drogą krajową DK 52
 3. "BULOWICE"              - z drogą krajową DK 52
 4. "ANDRYCHÓW"         - z drogą wojewódzką DW 781
 5. "INWAŁD"                    - z drogą powiatową DP 1736 K
 6. "CHOCZNIA"               - z drogą krajową DK 52
 7. "WADOWICE"             - z drogą krajową DK 28
 8. "JAROSZOWICE"       - z drogą krajową DK 52
 9. "KALWARIA PŁN."      - z drogą wojewódzką DW 953
 10. "KALWARIA WSCH."  - z drogą powiatową DP 1785 K
 11. "SKAWINA"                 - z drogą powiatową PD 1939 K
 12. "GŁOGOCZÓW"          - z drogą krajową DK 7

węzły - Wariant "II"

 1. "KOZY"                       - z drogą krajową DK 52
 2. "BUJAKÓW"               - z drogą krajową DK 52
 3. "KĘTY"                        - z drogą wojewódzką DW 948
 4. "BULOWICE"              - z drogą gminną DG 510040 K
 5. "WIEPRZ"                   - z drogą wojewódzką DW 781
 6. "ANDRYCHÓW"         - z drogą krajową DK 52
 7. "CHOCZNIA"               - z drogą powiatową DP 1736 K
 8. "WADOWICE"             - z drogą krajową DK 28
 9. "JAROSZOWICE"       - z drogą krajową DK 52
 10. "KALWARIA PŁN."      - z drogą wojewódzką DW 953
 11. "KALWARIA WSCH."  - z drogą powiatową DP 1785 K
 12. "SUŁKOWICE"            - z drogą krajową DK 52
 13. "SKAWINA"                 - z drogą powiatową PD 1939 K
 14. "GŁOGOCZÓW"          - z drogą krajową DK 7

Informacja o kanale technologicznym

Plan orientacyjny