viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH GDDKiA MAPA WARUNKÓW DROGOWYCH aktualne warunki drogowe w Polsce ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2011

ŁĄCZNIK W BRZESKU

PREZENTACJE SPOŁECZNE

14-03-2011

GDDKiA w Krakowie prowadzi prace nad przygotowaniem budowy łącznika pomiędzy autostradą A4 a drogą krajową nr 4 w Brzesku. Od 14 do 23 marca w Urzędzie Miasta Brzeska wszyscy zainteresowani rozwiązaniami projektowymi dla tej inwestycji mogą zapoznać się z materiałami.

Charakterystyka i skrócony opis inwestycji

Opis Inwestycji

1. Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego

Trasy planowanych wariantów budowy drogi łącznikowej klasy GP zlokalizowane są na terenie województwa małopolskiego, na terenie miasta  Brzesko.

Początek projektowanego odcinka jest zlokalizowany na istniejącej ulicy Leśnej w rejonie skrzyżowania
z ulicą Gajową, a koniec na skrzyżowaniu projektowanej drogi z istniejącą DK 4 w rejonie stacji benzynowej. Trasa stanowi kontynuację przebudowywanej w ramach budowy węzła autostradowego „Brzesko” drogi powiatowej  nr 1435 (ul.Leśna).

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego przewiduje się  budowę nowej drogi jednojezdniowej klasy GP; pasy ruchu 2x3.50

W zakres rzeczowy opracowania wchodzi budowa:

-          drogi klasy GP, jednojezdniowa

-          przebudowa i budowa skrzyżowań z drogami przecinającymi budowaną drogę,

-          budowa obiektów inżynierskich (wiadukty, estakady, przepusty),

-          budowa dróg dojazdowych (wewnętrznych) do obsługi przyległego terenu,

-          budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, zbiorniki podczyszczające wody, zieleń ochronna,

-          przebudowa i budowa urządzeń infrastruktury technicznej.

2. Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego

Głównym celem omawianego przedsięwzięcia jest budowa nowej drogi jednojezdniowej o wysokich paramentach technicznych odciążającej istniejący ciąg obecnej drogi powiatowej (ul.Leśna), w celu usprawnienia ruchu, zwiększenia bezpieczeństwa na analizowanym terenie oraz odciążenie obszarów leżących przy trasie istniejącej drogi powiatowej.

Najważniejszymi efektami tego przedsięwzięcia będzie:

-          wyprowadzenie ruchu tranzytowego z węzła autostradowego Brzesko w kierunku południowej części kraju (Nowy Sącz)
zwiększenie przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,

-          poprawa bezpieczeństwa ruchu na drodze, zmniejszenie wypadkowości.

Opracowywane  Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) jest wykonywane dla dwóch wariantów trasowych. Celem opracowania jest wybór najkorzystniejszego pod względem środowiskowym, ekonomicznym, użytkowym i społecznym wariantu przebiegu  drogi łącznikowej, uściślenie korytarza w terenie, przygotowanie materiałów, które posłużą do przygotowania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz wybór optymalnych wariantów rozwiązań projektowych, przeznaczonych do dalszych faz opracowania.

3.  Trasa zasadnicza – Wariant 2 i 3

Projektowana inwestycja obejmuje  w pierwszym etapie budowę pełnego zakresu jednojezdniowej drogi na odcinku od ul.Gajowej do istniejącej drogi DK4  wraz ze skrzyżowaniami z drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi, umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg.

Parametry projektowe przedstawiają się następująco:

-          Droga klasy GP ,

-          Prędkość projektowa -  70 km,

-          Szerokość jezdni -  (2 x 3.50 m),

-          Opaski 2x 0.50 m

-          Szerokość pasa ruchu -  3.50 m,

-          Szerokość pobocza ziemnego – 1.8 – 2.30 m.

Droga wyposażona będzie w obiekty inżynierskie: wiadukty, estakady, przepusty, przejazdy gospodarcze, obiekty ochrony środowiska, wyposażenie drogi - bariery, osłony, znaki drogowe.

Droga będzie posiadała odwodnienie na całej swojej długości przy wykorzystaniu  rowów drogowych i kanalizacji deszczowej. Dostęp do drogi będzie się odbywał poprzez projektowane skrzyżowania skanalizowane i rondo turbinowe.

4. Opis trasy „Wariantu  2” (zielony) km 0+173.82 – 2+253.36

Prędkość projektowa Vp = 70 km/h, długość trasy 2.079 km.

Trasa „Wariantu 2” rozpoczyna się na istniejącej ulicy Leśnej za obiektem kolejowym w kilometrze 0+173.82 i dowiązuje się do przebudowywanej drogi powiatowej w ramach budowy  węzła autostradowego „Brzesko”. Od kilometra 0+173.82 wariant biegnie po terenach leśnych, następnie przechodzi po terenach rolniczych będących we władaniu Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnym. Trasa przecina  drogi gospodarcze i drogę łącząca budynki hodowli bydła  z budynkami hodowli królików  w kilometrze 1+767.4. Na odcinku od istniejącej drogi gospodarczej do drogi DK 4 trasa biegnie przez pastwiska MCB. W km 2+253.36 droga przecina istniejącą DK4. Na przecięciu projektowanego łącznika z istniejącą DK4 projektuje się w pierwszym etapie skrzyżowanie typu rondo. W etapie docelowym przy budowie dalszej części w kierunku drogi nr 75, skrzyżowanie typu rondo będzie częścią węzła dwupoziomowego.

Na odcinku od drogi gospodarczej do istniejącej DK4 przewiduje się przejście projektowanej drogi wariantowo:

-  estakadą nad  terenami  MCB,

- nasypem drogowym z dwoma obiektami drogowymi dla zapewnienia komunikacji na istniejącej drodze gospodarczej i pomiędzy pastwiskami.

 

5. Opis trasy Wariant 3 (pomarańczowy km 0+173.82 – 2+040

Prędkość projektowa Vp = 70 km/h, długość trasy 1.866 km.

Trasa „Wariantu 3” rozpoczyna się na istniejącej ulicy Leśnej za obiektem kolejowym w kilometrze 0+173.82 i dowiązuje się do przebudowywanej drogi powiatowej w ramach  budowanego węzła autostradowego  „Brzesko”. Na długości około 800m wariant przebiega po terenach leśnych i wchodzi w tereny rolnicze.  W km 1+752 przechodzi nad ul. Wiejską bez podłączenia do niej. Przy ul.Wiejskiej w rejonie przejścia wariantu występuje gęsta zabudowa jednorodzinna. Przejście to będzie wymagało wykupu i wyburzenia 7 budynków mieszkalnych oraz 9 budynków gospodarczych. Następnie na odcinku trasa przechodzi przez tereny rolnicze będące we władaniu Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnym. W km 2+040 projektowana droga przecina istniejącą DK4. Na przecięciu projektowanego łącznika z  istniejącą DK4 projektuje się w pierwszym etapie skrzyżowanie typu rondo. W etapie docelowym przy budowie dalszej części w kierunku drogi nr 75, skrzyżowanie typu rondo będzie częścią węzła dwupoziomowego.

Na odcinku od ul. Wiejskiej  do istniejącej DK4 przewiduje się przejście projektowanej drogi wariantowo:

-  estakadą nad  terenami  MCB,

- nasypem drogowym z dwoma obiektami drogowymi dla zapewnienia komunikacji na istniejącej ulicy Wiejskiej, projektowanej drodze gospodarczej i pomiędzy pastwiskami.

 

6. Skrzyżowania  – Wariant 2 (zielony)

Połączenie projektowanej drogi łącznikowej  z istniejącym układem komunikacyjnym zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowania jednopoziomowe – I Etap Budowy.

Lokalizację ich przedstawiono poniżej:

  1. Skrzyżowanie skanalizowane  projektowanego łącznika z istniejącą ul.Leśną , Gajową
  2. Skrzyżowanie typu rondo, na przecięciu projektowanej drogi z istniejąca drogą krajowa DK 4

Droga gospodarcza pomiędzy budynkami hodowli buhajów, a budynkami hodowli królików, będzie miała przejazd bezkolizyjny pod wiaduktem drogowym .

7.  Skrzyżowania – Wariant 3 (pomarańczowy)

Połączenie projektowanej drogi łącznikowej  z istniejącym układem komunikacyjnym zostanie zrealizowane poprzez skrzyżowania jednopoziomowe – I Etap Budowy.

Lokalizację ich przedstawiono poniżej:

  1. Skrzyżowanie skanalizowane  projektowanego łącznika z istniejącą ul.Leśną  Gajową,
  2. Skrzyżowanie typu rondo, na przecięciu projektowanej drogi z istniejąca drogą krajowa DK 4

Ulica Wiejska krzyżująca się z projektowanym łącznikiem, będzie miała przejazd bezkolizyjny pod wiaduktem drogowym.

 

8 Urządzenia ochrony środowiska

8.1. Zabezpieczenia  akustyczne

Zabezpieczenia akustyczne zostały przewidziane dla terenów gdzie występuje ponadnormatywne oddziaływanie hałasu w tym dla terenów zabudowy mieszkaniowej. Dopuszczalne poziomy hałasu przyjęto w oparciu o rozporządzenie MŚ z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. nr 120, poz. 826) oraz zagospodarowanie otoczenia planowanej trasy. Budowa urządzeń ochronnych spowoduje obniżenie poziomów hałasu komunikacyjnego w środowisku i tym samym znaczną poprawę standardu klimatu akustycznego w sąsiedztwie trasy. Zabezpieczenia akustyczne zlokalizowane będą możliwie najdalej od istniejących budynków, a najbliżej źródła hałasu, w celu zapewnienia maksymalnej efektywności działania. Obliczenia parametrów ekranów akustycznych wykonano w oparciu o prognozowane natężenie ruchu dla roku 2030

8.2.  Zieleń ochronna

Zieleń ochronną w postaci pasów zieleni przewiduje się na terenach użytkowanych rolniczo w rejonie ogródków działkowych. Planowana  zieleń ma  znaczeniu głównie krajobrazowe.

Zaleca się nasadzenia zieleni złożonej z roślinności rodzimej dostosowanej do danego typu siedliska.

8.3.  Kanalizacja deszczowa i urządzenia podczyszczające

Wody opadowe z projektowanych wariantów trasy drogi łącznikowej  zostaną przejęte przez rowy drogowe i kanalizacji deszczową, następnie poprzez urządzenia podczyszczające odprowadzona zostanie  do istniejących odbiorników naturalnych.

8.4.Przejścia dla zwierząt

Projektowane przepusty drogowe zostaną wykorzystane również do migracji drobnych zwierząt.

W przepustach przewiduje się budowę obustronnych półek, które umożliwią przejście po suchym terenie.

8.5. Ogrodzenia

W ramach inwestycji drogowej przewiduje się budowę ogrodzenia zbiorników retencyjnych.

 

9. Załączniki rysunkowe (w formacie PDF)

●    Orientacja; Skala  1: 25 000 – trasy Wariantu 2 i 3 rys. 1

●    Przekrój normalny łącznika Wariant 2 i 3 rys. 2.

 

Rysunki planu sytuacyjnego - Wariant 2

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 2.1  rys. 3.1 –  docelowe podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z estakadą

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 2.2 rys. 3.2 –  docelowe podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z przebiegiem w  nasypie drogowym

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 2.3 rys 3.3 – podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z wykorzystaniem łącznic węzła docelowego

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 2.4 rys 3.4 – podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z wykorzystaniem  jednej łącznicy węzła docelowego

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 2.5 rys 3.5 – podłączenie drogi łącznikowej do DK4 , bez wykorzystania łącznic  węzła docelowego

 

Rysunki planu sytuacyjnego - Wariant 3

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 3.1  rys. 3.6 –  docelowe podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z estakadą

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 3.2 rys. 3.7 –  docelowe podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z przebiegiem w  nasypie drogowym

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 3.3 rys 3.8 – podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z wykorzystaniem łącznic węzła docelowego

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 3.4 rys 3.9 – podłączenie drogi łącznikowej do DK4 z wykorzystaniem  jednej łącznicy węzła docelowego

●    Plan sytuacyjny; Skala  1: 2000 Wariant 3.5 rys 3.10 – podłączenie drogi łącznikowej do DK4 , bez wykorzystania łącznic  węzła docelowego

 

10. Ankieta

Formularz ankiety

Ankietę proszę odesłać z dopiskiem " Ankieta dla budowy drogi łącznikowej w Brzesku”:

na adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków,
lub faksem na nr (12) 411-01-18 ,
lub pocztą elektroniczną na adres: waugustyn@gddkia.gov.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ogłoszenie