WOLNIEJ JEDZIEMY PRZEZ MOST W BIAŁYM DUNAJCU

W Białym Dunajcu wprowadzono ograniczenie prędkości pojazdów na moście do 30 km/godz. Jest to zgodne z zaleceniami ekspertyzy o stanie technicznym mostu na potoku Biały Dunajec. Z ekspertyzy wynika, ze most jest w złym stanie i nie spełnia norm przewidzianych dla takich obiektów.Fragment ekspertyzy technicznej :

WNIOSKI

Przeprowadzone oszacowanie nośności mostu wg Zarządzenia nr 17 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 1 czerwca 2004r nakazującego stosowanie „Instrukcji do określania nośności użytkowej drogowych obiektów mostowych" kwalifikuje most do dopuszczenia ruchu pojazdów o masie całkowitej do 12t

 

Analiza nośności przeprowadzona wg normy PN-85/S-10030 kwalifikuje most do klasy E, co zgodnie z tablicą 5 tejże normy pozwala dopuścić do eksploatacji na obiekcie dwukierunkowy ruch pojazdów o ciężarze do 150kN, czyli masie do 15t.

 

Dwupasowa jezdnia na moście ma szerokość 5,40m, co znacznie utrudnia wymijanie się na moście największych pojazdów ciężarowych.

 

Droga krajowa nr 47 jest to obecnie jedyna droga, po której mogą się poruszać pojazdy o masie całkowitej do 42t, dojeżdżające między innymi do Zakopanego. W kontekście danych odnośnie nośności normowych mostu, na prośbę Zamawiającego wykonano obliczenia sprawdzające w celu wyznaczenia globalnego współczynnika bezpieczeństwa dla przejazdu przez most jednego pojazdu rzeczywistego o masie 42t. Współczynnik ten wynosi odpowiednio 1,77 dla poprzecznic i 1,51 dla wieszaków. Widać stąd, że istnieją zapasy bezpieczeństwa w konstrukcji mostu (51%) , jednak wartości wyliczonego globalnego współczynnika bezpieczeństwa nie powinny być mniejsze niż 1,8 (80%).

 

Most ma ok. 80lat, przed siedemdziesięciu laty przęsło nurtowe (północne) zostało odbudowane po zniszczeniach wojennych z gorszych materiałów. Stan techniczny obiektu, jak to zostało szczegółowo opisane w niniejszym opracowaniu, jest zły. W wielu miejscach beton uległ takiej degradacji, że nie jest możliwy jego remont. Istnieją miejsca, w których cechy wytrzymałościowe betonu i średnice prętów zbrojeniowych wykazują niższe parametry od oszacowanych w badaniach i przyjętych do obliczeń nośności.

Ze względu na ograniczenia skrajni poziomej na obiekcie, największe pojazdy ciężarowe nie wjeżdżają z dwóch stron równocześnie na obiekt. Mimo to odbywający się po obiekcie ruch pojazdów bez ograniczenia nośności powoduje, że w niektórych elementach konstrukcji ( np. poprzecznicach, wieszakach) dochodzi do ciągłego przekraczania naprężeń dopuszczalnych i wykorzystywania zapasów bezpieczeństwa konstrukcji.

 

Remont obiektu w celu dalszego jego użytkowania uważa się za niecelowy ze względów technicznych i ekonomicznych.

Zaleca się pilny remont wsporników przegubów gerberowskich, jako zabieg doraźny do czasu wykonania nowego mostu. Należy ponadto zwiększyć częstotliwość przeglądów mostu , aby obserwować stan jego poszczególnych elementów.

 

Należy wprowadzić ograniczenie prędkości pojazdów przejeżdżających przez most do 30km/h, aby ograniczyć efekty dynamiczne zwiększające obciążenia i wytężenia elementów mostu.

 

Należy przed mostem ustawić znak nr B-31 „pierwszeństwo dla pojazdów nadjeżdżających z przeciwka – dotyczy pojazdów ciężarowych". Z drugiej strony mostu należy ustawić znak nr D-5 „pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni - dotyczy pojazdów ciężarowych".

 

Należy w możliwie jak najkrótszym terminie dokonać rozbiórki istniejącego mostu i wybudować nowy most, który będzie spełniał wymagania obowiązujących przepisów zarówno w zakresie skrajni drogowej, skrajni pieszych, jak również w zakresie wymaganej nośności."

 

GDDKiA Oddział w Krakowie planuje wybudowanie nowego mostu. Złożone są dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowę, tzw. ZRID, do Wojewody Małopolskiego.