DK74 obwodnica Hrubieszowa - 21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców


Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 891), ogłasza o otwarciu 21-dniowego terminu (od 28 sierpnia 2012 r.) na dokonywanie zgłoszeń należności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ww. ustawy, przysługujących mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom, którzy zawarli umowę z Konsorcjum Firm:

 

Lider:

HAK CONSTRUCTION Sp. z o.o., 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 108

 

Partnerzy:

Dromet Sp. z o.o., 42-200 Częstochowa, ul. Jesienna 139;

Cardo-Mosty Sp. z o.o., 40-101 Katowice, ul. Chorzowska 108

 

w związku z realizacją zamówienia publicznego pn.: „Budowa Obwodnicy Hrubieszowa w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa od km 0+000 (istn. km 320+579) do km 9+269,28 (istn. km 329+270)”.

 

Zgłoszenia należy składać w siedzibie Oddziału GDDKiA w Lublinie ul. Ogrodowa 21, 20-075 Lublin (Sekretariat I pokój nr 94). W odniesieniu do zgłoszeń przesyłanych za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską, decyduje data dostarczenia zgłoszenia do siedziby Oddziału GDDKiA w Lublinie.

 

W przypadku pytań osobą do kontaktu jest Monika Gawda, tel. 81 534 92 56 lub Piotr Jońca, tel. 81 744 09 16.

 

Wzór zgłoszenia należności przedsiębiorcy