Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, w odniesieniu do przystanków komunikacyjnych prowadzi działania w oparciu m. in. o ustawę z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) oraz ustawę z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.). Do podstawowych obowiązków zarządcy drogi w tym zakresie należy:

  1. uwzględnienie w zakresie zgodnym z warunkami bezpieczeństwa ruchu drogowego uchwał rady gminy wskazujących lokalizacje nowych przystanków komunikacyjnych;
  2. nieodpłatne udostępnianie gminie na jej wniosek części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych;
  3. budowa, przebudowa, remont zatok przy przystankach komunikacyjnych zakresie uwarunkowanymi możliwościami technicznymi i środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel z budżetu państwa.

Powyższe zadania są realizowane przez GDDKiA w ramach prac związanych z budową i przebudową dróg, bieżącym utrzymaniem sieci drogowej oraz poprzez zawieranie umów użyczenia części pasa drogowego.

 

Odnośnie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje, że w celu uzgodnienia w/w zasad korzystania (dla przystanków komunikacyjnych, którym organem zarządzającym jest GDDKiA) do tut. Oddziału należy złożyć wniosek, którego wzór można pobrać w siedzibie Oddziału lub w poniższej lokalizacji:

 

Ponadto informujemy, że Załącznik nr 1 do poniższego wniosku powinien być wypełniony w sposób zgodny z aktualnym wykazem przystanków komunikacyjnych funkcjonującym na sieci dróg zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Lublinie.

Aktualny wykaz przystanków komunikacyjnych jest dostępny w siedzibie Oddziału oraz publikowany w poniższej lokalizacji:

 

Przedmiotowy wykaz można także uzyskać pocztą elektroniczną kierując odpowiednią prośbę na adres e-mail: mzamojska-pacek@gddkia.gov.pl; ezdanowicz@gddkia.gov.pl.
Na powyższe adresy należy również kierować ewentualne pytania dotyczące spraw związanych z przystankami komunikacyjnymi. Informacje można uzyskać również telefonicznie w godzinach urzędowania Oddziału GDDKiA tj. 7.30-15.30, pod nr telefonu 81 744 19 81 lub 81 743 79 21 .

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje, że uzgadnia zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, wyłącznie dla aktualnie funkcjonujących przystanków. W sytuacji wystąpienia zmian polegających na utworzeniu nowego przystanku lub przypadku zmiany organu aktualnie zarządzającego istniejącym przystankiem komunikacyjnym, korzystanie z niego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu aktualnego uzgodnienia zasad korzystania od organu aktualnie zarządzającego danym przystankiem.

W związku ze znaczną ilością zmian na sieci dróg, na stronie internetowej publikowane są zmiany w wykazie przystanków (link popniżej) funkcjonujących na sieci dróg zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Lublinie skutkujące m.in. koniecznością uzyskania aktualnego uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych.

 

Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie informuje, że prowadzone są działania związane z przekazaniem zarządzania przystankami komunikacyjnymi jednostkom samorządowym. Dotychczas przekazane przystanki są wykazane w aktualnym Wykazie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na sieci dróg zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie wraz z określeniem podmiotu do którego aktualnie należy to zarządzanie. Wnioski o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych należy w takich przypadkach kierować do organów wskazanych jako aktualnie zarządzającego przystankami.