Połączenia komunikacyjne z drogami krajowymi


Połączenia komunikacyjne z drogami krajowymi

Udzielenie zezwolenia na lokalizację, przebudowę zjazdu

 

I. Wymagania formalne

 

Zarządca drogi wszczyna postępowanie na wniosek Strony (osoby fizycznej bądź prawnej) legitymującej się tytułem prawnym do nieruchomości, na którą ma być urządzony zjazd z drogi bądź jej pełnomocnika. W związku z powyższym wniosek może złożyć wyłącznie osoba legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości, na którą ma być urządzony zjazd bądź na podstawie pełnomocnictwa szczególnego jej pełnomocnik. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania terenu obejmującego działkę przyległą do drogi krajowej zarządca drogi wypowiada się, w ramach współdziałania organów, na etapie ustalania   decyzji     o warunkach zabudowy dla planowanej na działce inwestycji. Wnioskodawca, po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy dot. zagospodarowania nieruchomości, występuje do zarządcy drogi krajowej o udzielenie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu. Wnioskodawca zobowiązany jest uzgodnić u zarządcy drogi krajowej projekt budowlany zjazdu.

 

II. Miejsce złożenia dokumentów:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Kielcach

25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45

tel. 41 34 574 31, fax 41 366 48 04

 

III. Obowiązujące opłaty skarbowe:

 

- za pełnomocnictwo - 17,00 zł, na konto Prezydenta Miasta Kielce (ING Bank Śląski, nr rachunku; 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000)

- za wydanie decyzji udzielającej zezwolenia - 82,00 zł, na konto Prezydenta m. st. Warszawy dla Dzielnicy Wola (Bank Handlowy w Warszawie, nr rachunku: 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045).

 

UWAGA !

Przepis art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (jedn. tekst. Dz.U. z 2015 r., poz. 783 – ze zm.) zwalniający z opłat skarbowych podania, załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie ma zastosowania w przypadku wniosków i zezwoleń dotyczących zjazdów do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

 

IV. Termin i sposób załatwienia wniosków

 

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

 

V. Informacje dodatkowe

 

Decyzja zezwalająca na lokalizację lub przebudowę zjazdu nie uprawnia do prowadzenia robót w pasie drogowym. Prowadzenie robót  w pasie drogowym jest możliwe po uzyskaniu decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego wydawanej w odrębnym postępowaniu administracyjnym.

 

VI. Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu

 

Dostępny na stronie www.gddkia.gov.pl  w przesuwnym pasku (na dole strony) pn. „Wzory wniosków, zawiadomień oraz protokołów związanych z zarządzaniem pasem  drogowym dróg krajowych (lp. 7).

 

VII. Remont istniejącego zjazdu

 

Stosowny wniosek właściciel (właściciele) nieruchomości, do której istnieje zjazd, winien wnieść do zarządcy drogi. We wniosku winien zostać wskazany m.in. zakres planowanych robót na zjeździe. Druk wniosku o remont istniejącego zjazdu do pobrania w linku zamieszczonym poniżej.