Opłaty


Zgodnie z Art. 64c ust. 7 oraz Art. 64d ust. 4 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137) zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych wydaje się po uiszczeniu opłaty.

Opłaty za zezwolenia należy wpłacać na konto:

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Zielona Góra

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Zielona Góra

03 1130 1222 0030 2036 0420 0010

 

W tytule wpłaty należy podać:

  • Dla kategorii IV-VI: Za zezwolenie kategorii nr … na przejazd pojazdu nienormatywnego dla ……………………… /nazwa firmy/
  • Dla kategorii VII: Za zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego na trasie: ……………………… - ……………………… /podać nazwy miejscowości/ dla……………………… /nazwa firmy/

 

GDDKiA 

 

Opłaty 

 

 

GDDKiA 

 

Opłaty