Zakres opracowania


Przedmiotem opracowania są mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów na dobę, będących pod zarządem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

Celem opracowania jest przedstawienie stanu akustycznego środowiska w otoczeniu dróg krajowych w formie opisowej jak i wielowarstwowej mapy tematycznej.

Mapą akustyczną objęty został teren pasa drogowego wraz z obszarami o szerokości 2 x 800 m położony po obydwu stronach odcinków dróg objętych mapowaniem.

Zgodnie z wynikami Generalnego Pomiaru Ruchu  przeprowadzonego w 2010 roku obowiązkiem tym objętych było 7 709,814 km dróg krajowych.

 

Wykaz odcinków objętych mapami akustycznymi  

 

Drogi o natężeniu ruchu 3 000 000 pojazdów rocznie kwalifikowane są zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami, jako obiekty, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. Tym samym, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządca dróg o ww. natężeniu ruchu, zobowiązana jest do cyklicznej realizacji map akustycznych dla tego typu inwestycji.

 

Niniejsze mapy akustyczne spełniają wymogi art. 118 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, a także wytyczne przedstawione w treści Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji.

 

Zakres przeprowadzonych analiz oraz zawartość tematyczna opracowania wynika z zapisów Prawa ochrony środowiska oraz z Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy. W myśl art. 3 Dyrektywy niniejsze mapy akustyczne mają charakter map strategicznych, służących do określenia skali zagrożeń hałasem komunikacyjnym na poziomie krajowym, dlatego ich wyników nie należy interpretować w skali szczegółowej, większej niż skala bazowa opracowania (1:10 000). Mogą one służyć do identyfikacji obszarów zagrożonych hałasem, dla których należy wykonać oceny szczegółowe wpływu hałasu w większej skali.

Na mapach przedstawiono m.in. zakresy poziomów emisji, imisji i wrażliwości akustycznej obszarów ale także poziom przekroczeń wartości dopuszczalnych, określonych wskaźnikami LDWN i LN.

 

Wskaźniki te zostały przyjęte i wprowadzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14.06.2017 r. (Dz.U. 2007 Nr 120, poz. 826);w celu ujednolicenia interpretacji stanu zagrożenia hałasem ze standardami obowiązującymi na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej. Z uwagi na fakt, iż wskaźniki LDWN i LN określono dla potrzeb wykonania map akustycznych, wyników analiz wykonanych z ich użyciem nie powinno się porównywać i odnosić do obowiązujących wskaźników LAeq D i LAeq N, w oparciu o które należy stwierdzać występowanie przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych hałasu - zgodnie z interpretacją Ministra Środowiska - http://93.159.11.142/pdf/Pismo-MS-Wskazniki.pdf