Załączniki graficzne - mapy


Cześć Graficzna - Spis map

 

Celem opracowania jest przedstawienie stanu akustycznego środowiska w otoczeniu dróg krajowych w formie wielowarstwowej mapy tematycznej. Mapą akustyczną objęty został teren pasa drogowego wraz z obszarami o szerokości 2 x 800 m położony po obydwu stronach odcinków dróg objętych mapowaniem.

 

Niniejsze mapy akustyczne mają charakter map strategicznych, służących do określenia skali zagrożeń hałasem komunikacyjnym na poziomie krajowym, dlatego ich wyników nie należy interpretować w skali szczegółowej, większej niż skala bazowa opracowania  czyli 1:10 000.

 

Zgodnie z wymaganiami załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. 2007 Nr 187, poz. 1340),  w celu informowania społeczeństwa przedstawiono następujące mapy:

 

1a        Mapa emisyjna dla LDWN

1b        Mapa emisyjna dla LN

Mapa prezentująca poziom emitowanego dźwięku wyrażony w postaci wskaźników LDWN i LN, obliczonych w odległości 10 m od źródła dźwięku. Prezentacja rozmieszczenia izolinii równego poziomu imisji dźwięku w sytuacji niezakłóconego jego rozprzestrzeniania się, tzn. bez uwzględnienia uwarunkowań terenowych.

 

2a        Mapa imisyjna dla LDWN

2b        Mapa imisyjna dla LN

Mapa obrazująca stan akustyczny środowiska wyrażony wskaźnikiem LDWN i LN w postaci barwnych stref, ilustrujących przedziały zakresu imisji. Mapa uwzględnia w pełnym stopniu zróżnicowanie ukształtowania terenu, stan i sposób jego zagospodarowania oraz średnie, lokalne warunki meteorologiczne mające wpływ na rozprzestrzenianie się hałasu. Mapa prezentuje również obiekty szczególnej ochrony akustycznej.

 

3a        Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla LDWN

3b        Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla LN  

Mapa przedstawiająca rozkład dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźników LDWN i LN na rozpatrywanym obszarze w zależności od zagospodarowania terenu

 

4a        Mapa terenów zagrożonych hałasem dla LDWN

4b        Mapa terenów zagrożonych hałasem dla LN

Mapa prezentująca stopień przekroczenia określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźników LDWN i LN, wyrażona w postaci obszarów odpowiadających zróżnicowanym przedziałom przekroczeń.

 

Powyższe Mapy są prezentowane za pomocą przeglądarki GEOPORTALU 2.

Geoportal tj. portal internetowy zarządzany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografi zgodny z dyrektywą INSPIRE, pełniący rolę brokera, udostępniającego użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne poprzez wyszukanie żądanych informacji.

Przeglądarka Geoportalu 2 dostępna jest pod adresem - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap,

Pomoc Geoportalu 2 dostępna jest pod adresem - http://mapy.geoportal.gov.pl/pomoc/

 

Dla zainteresowanych udostępniamy również pełen zakres załączników graficznych do map akustycznych. Mapy te są dostępne w przeglądarce GEOPORTALU 2 jak również w formie usług WMS.