Pełen zakres załączników graficznych


CZĘŚĆ GRAFICZNA - Spis map

 

Celem opracowania jest przedstawienie stanu akustycznego środowiska w otoczeniu dróg krajowych w formie wielowarstwowej mapy tematycznej. Mapą akustyczną objęty został teren pasa drogowego wraz z obszarami o szerokości 2 x 800 m położony po obydwu stronach odcinków dróg objętych mapowaniem.

Niniejsze mapy akustyczne mają charakter map strategicznych, służących do określenia skali zagrożeń hałasem komunikacyjnym na poziomie krajowym, dlatego ich wyników nie należy interpretować w skali szczegółowej, większej niż skala bazowa opracowania  czyli 1:10 000.

Zgodnie z wymaganiami załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz.U. 2007 Nr 187, poz. 1340),  przedstawiono następujące mapy:

 

1a        Mapa emisyjna dla LDWN

1b        Mapa emisyjna dla LN

Mapa prezentująca poziom emitowanego dźwięku wyrażony w postaci wskaźników LDWN i LN, obliczonych w odległości 10 m od źródła dźwięku. Prezentacja rozmieszczenia izolinii równego poziomu imisji dźwięku w sytuacji niezakłóconego jego rozprzestrzeniania się, tzn. bez uwzględnienia uwarunkowań terenowych.

 

2a        Mapa imisyjna dla LDWN      

2b        Mapa imisyjna dla LN                               

Mapa obrazująca stan akustyczny środowiska wyrażony wskaźnikiem LDWN i LN w postaci barwnych stref, ilustrujących przedziały zakresu imisji. Mapa uwzględnia w pełnym stopniu zróżnicowanie ukształtowania terenu, stan i sposób jego zagospodarowania oraz średnie, lokalne warunki meteorologiczne mające wpływ na rozprzestrzenianie się hałasu. Mapa prezentuje również obiekty szczególnej ochrony akustycznej.

 

3a        Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla LDWN   

3b        Mapa wrażliwości hałasowej obszarów dla LN        

Mapa przedstawiająca rozkład dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźników LDWN i LN na rozpatrywanym obszarze w zależności od zagospodarowania terenu

 

4a        Mapa terenów zagrożonych hałasem dla LDWN       

4b        Mapa terenów zagrożonych hałasem dla LN          

Mapa prezentująca stopień przekroczenia określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźników LDWN i LN, wyrażona w postaci obszarów odpowiadających zróżnicowanym przedziałom przekroczeń.

 

5a        Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla LDWN              

5b        Mapa rozmieszczenia ludności eksponowanej na hałas dla LN

Mapa zagrożeń akustycznych w odniesieniu do liczby osób eksponowanych na hałas dla wskaźników LDWN i LN, powstająca przez analizę rozkładu liczby osób mieszkających w poszczególnych strefach imisji dźwięku. Prezentowana liczba osób odniesiona jest do powierzchni poszczególnych stref imisji w ramach odcinków jednokilometrowych.

 

6a        Mapa rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M dla LDWN

6b        Mapa rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika M dla LN      

Mapa prezentująca przestrzenne rozmieszczenie wskaźnika M dla LDWN i LN, wyznaczonego na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem.

 

7          Mapa proponowanych kierunków zmian zagospodarowania przestrzennego  

Mapa prezentująca rozmieszczenie obszarów i obiektów objętych normami ochrony akustycznej oraz przestrzenny zasięg stref proponowanego ograniczenia możliwości rozwoju zabudowy mieszkaniowej, wynikający z występowania wysokich wartości imisji dźwięku w otoczeniu drogi.

 

 

Powyższe Mapy są prezentowane za pomocą przeglądarki GEOPORTALU 2.

Geoportal tj. portal internetowy zarządzany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografi zgodny z dyrektywą INSPIRE, pełniący rolę brokera, udostępniającego użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne poprzez wyszukanie żądanych informacji.

Przeglądarka Geoportalu 2 dostępna jest pod adresem - http://mapy.geoportal.gov.pl/imap,

Pomoc Geoportalu 2 dostępna jest pod adresem - http://mapy.geoportal.gov.pl/pomoc/