Trwają wypłaty dla przedsiębiorców poszkodowanych przez wykonawców


Przedsiębiorcy wykonujący prace na terenie Podkarpacia, którym generalni wykonawcy nie zapłacili za wykonaną pracę, otrzymali już prawie 10 mln złotych wprost od GDDKiA. Pieniądze na wypłaty pochodzą z Krajowego Funduszu Drogowego, przedsiębiorcy otrzymują je po spełnieniu warunków określonych w ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności.  

W ramach specustawy Oddział GDDKiA w Rzeszowie dokonał wypłat zaliczek już dla prawie 50 przedsiębiorców. Warto przypomnieć, że do rzeszowskiego oddziału GDDKiA wpłynęła rekordowa liczba 354 zgłoszeń na łączną kwotę prawie 180 mln zł. Pozytywnie rozpatrzono 306 wniosków, 48 zostało odrzuconych.

 

Na Podkarpaciu największe zaległości w płatnościach dla swoich podwykonawców, dostawców oraz usługodawców mają firmy, które realizowały dwa odcinki autostrady A4: Konsorcjum firm z Hydrobudową jako Liderem oraz firma Radko.

W związku z tym, że ilość zgłoszonych należności przekracza wartość gwarancji na poszczególnych kontraktach, a co za tym idzie, nie wystarczyłaby na zaspokojenie wszystkich należności w 100%, zgodnie z ustawą, wysokość należności została ustalona proporcjonalnie. I tak, dla poszkodowanych przedsiębiorców przez firmę Radko, którzy wykonywali prace na odcinku A4 od węzła Rzeszów Zachód do węzła Rzeszów Centralny to 85% zgłoszonych do nas należności głównych, a dla poszkodowanych przedsiębiorców przez Hydrobudowę, którzy wykonywali prace na odcinku A4 od węzła Krzyż do węzła Dębica Pustynia to 73% zgłoszonych do nas należności głównych.

Ustawa przewiduje wypłatę 50% kwoty w formie zaliczki wypłacanej na podstawie nieprawomocnego orzeczenia sądu albo spisu wierzycieli  obejmującego należność (art. 23 ust 1 pkt 3 Prawo upadłościowe i naprawcze). Całość – po ustaleniu proporcjonalnie wysokości należności – wypłacana jest po dostarczeniu do GDDKiA prawomocnego orzeczenia sądu albo ugody zawartej przed sądem między przedsiębiorcą i wykonawcą opatrzonej klauzulą wykonalności lub listy wierzytelności pod warunkiem nie złożenia w stosunku do danej wierzytelności sprzeciwu lub zatwierdzonej przez sędziego-komisarza (art. 256  Prawo upadłościowe i naprawcze).

 

GDDKiA kontynuuje procedurę dochodzenia zwrotu środków od wykonawców. Wypłaty dla podwykonawców, dokonywane z tytułu solidarnej odpowiedzialności, są potrącane z faktur dla generalnych wykonawców.