Komunikat w sprawie ustanowienia trwałego zarządu


20 grudnia br., decyzją Wojewody Lubuskiego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przejęła w trwały zarząd nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, położoną w jednostce ewidencyjnej 080505_5 gm. Słubice, obręb 10 Świecko, oznaczonej numerami działek:

 

- 19 o powierzchni 2,6976 ha,

- 3/8 o powierzchni 7,3638 ha,

- 3/6 o powierzchni 0,1509 ha,

- 3/7 o powierzchni 0,1837 ha,

 

zajętych pod drogę krajową nr 2, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach, Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW GW1S/00019003/2. Mowa o terenie po byłym przejściu granicznym w Świecku.

 

Trwały zarząd ustanowiony został na czas nieoznaczony.

 

Decyzja ta w sposób ostateczny rozstrzyga spór kompetencyjny na w/w nieruchomości.