INFORMACJA dla PRZEWOŹNIKÓW

Wykaz przystanków zlokalizowanych przy drogach krajowych w woj. kujawsko-pomorskimGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy, w odniesieniu do przystanków komunikacyjnych prowadzi działania w oparciu m. in. o ustawę z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13 ze zm.) oraz ustawę z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).

 

Do podstawowych obowiązków zarządcy drogi w tym zakresie należy:

1. uwzględnienie w zakresie zgodnym z warunkami bezpieczeństwa ruchu drogowego uchwał rady gminy wskazujących lokalizacje nowych przystanków komunikacyjnych;

2. nieodpłatne udostępnianie gminie na jej wniosek części pasa drogowego w celu budowy, przebudowy i remontu wiat przystankowych lub innych urządzeń służących do obsługi podróżnych;

3. budowa, przebudowa, remont zatok przy przystankach komunikacyjnych zakresie uwarunkowanymi możliwościami technicznymi i środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel z budżetu państwa.

 

Powyższe zadania są realizowane przez GDDKiA w ramach prac związanych z budową i przebudową dróg, bieżącym utrzymaniem sieci drogowej oraz poprzez zawieranie umów użyczenia części pasa drogowego.

 

Odnośnie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje, że w celu uzgodnienia w/w zasad korzystania (dla przystanków komunikacyjnych, którym organem zarządzającym jest GDDKiA) do tut. Oddziału należy złożyć wniosek, którego wzór można pobrać w siedzibie Oddziału lub w poniższej lokalizacji:

 

WNIOSEK o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków

 

Ponadto informujemy, że Załącznik nr 1 do poniższego wniosku powinien być wypełniony w sposób zgodny z aktualnym wykazem przystanków komunikacyjnych funkcjonującym na sieci dróg zarządzanej przez GDDKiA Oddział w Bydgoszczy.

Aktualny wykaz przystanków komunikacyjnych jest dostępny w siedzibie Oddziału oraz publikowany w poniższej lokalizacji:

 

Wykaz przystanków

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje, że uzgadnia zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, wyłącznie dla aktualnie funkcjonujących przystanków. W sytuacji wystąpienia zmian polegających na utworzeniu nowego przystanku lub przypadku zmiany organu aktualnie zarządzającego istniejącym przystankiem komunikacyjnym, korzystanie z niego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu aktualnego uzgodnienia zasad korzystania od organu aktualnie zarządzającego danym przystankiem.

Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje, że:

1. Prowadzone są działania związane z przekazaniem zarządzania przystankami komunikacyjnymi jednostkom samorządowym. Dotychczas przekazane przystanki są wykazane w aktualnym Wykazie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na sieci dróg zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy wraz z określeniem podmiotu do którego aktualnie należy to zarządzanie. Wnioski o uzgodnienie zasad korzystaniaz przystanków komunikacyjnych należy w takich przypadkach kierować do organów wskazanych jako aktualnie zarządzającego przystankami.