Przetarg na S5 ogłoszony!

Ruszył przetarg ograniczony na zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań- Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Wrocław Północ o długości 48 km.Inwestycja została podzielona na trzy zadania:

 

Zadanie 1: odcinek od Korzeńska ( km ok. 108+758 ) do km 123+700

Zadanie 2: odcinek od km ok. 123+700 do km ok. 137+500

Zadanie 3: od km ok. 137+500 do węzła Wrocław Północ 

 

Postępowanie przetargowe będzie dwuetapowe. Pierwszy etap to składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na tym etapie oceniane będzie doświadczenie oraz potencjał techniczny i ekonomiczny wykonawców. Termin składania ofert w pierwszym etapie to 6 sierpnia 2013 roku. Zakwalifikowani do drugiego etapu wykonawcy zostaną zaproszeni do złożenia ofert cenowych. Wymagany termin zakończenia zadania to 33 miesiące od daty podpisania umowy. Zamawiający przyjął trzy kryteria oceny ofert. Oprócz ceny, jednym z kryteriów jest termin wykonania. Oznacza to, że wykonawca na etapie składania ofert będzie mógł zaproponować wykonanie zamówienia w terminie krótszym niż maksymalny, jednak nie krótszym niż 30 miesięcy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych. Trzecim kryterium oceny ofert jest okres gwarancji.

 

Inwestycja polegać będzie na budowie odcinek trasy S5 Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Wrocław Północ jest to fragment planowanej drogi ekspresowej S-5 Nowe Marzy – Bydgoszcz – Poznań – Wrocław. Realizacja tej drogi zapewni powiązanie województwa dolnośląskiego z krajowym układem drogowym województwa wielkopolskiego i Polski północnej a także – poprzez Autostradową Obwodnicę Wrocławia (AOW) z południowym i zachodnim rejonem województwa dolnośląskiego i przejściami drogowymi na granicach z Czechami i Niemcami. Planowany odcinek drogi zapewni poprawę warunków przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego pomiędzy Rawiczem, Trzebnicą i Wrocławiem oraz umożliwi aktywizację terenów położonych wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej.

 

Na projektowanym odcinku drogi ekspresowej S-5 przewiduje się budowę następujących obiektów:

 •  Mosty w ciągu S-5 – 12 szt.
 •  Wiadukty w ciągu S-5 – 14 szt.
 •  Wiadukty nad S-5 – 21 szt.
 •  Przepusty pod drogą główną – 67 szt.

 

W ramach budowy drogi ekspresowej S-5 zaprojektowane zostało

powiązanie z istniejącą siecią drogową poprzez następujące węzły:

 •  węzeł „Żmigródek” (skrzyżowanie z istniejącą drogą krajową nr 5)
 •  węzeł „Żmigród” (skrzyżowanie z istniejącą drogą wojewódzką nr 339)
 •  węzeł „Krościna” (skrzyżowanie z istniejącą drogą powiatową nr 1350D)
 •  węzeł „Prusice” (skrzyżowanie z istniejącą drogą powiatową nr 1346D)
 •  węzeł „Trzebnica” (skrzyżowanie z istniejącą drogą wojewódzką nr 340)
 •  węzeł „Kryniczno” (skrzyżowanie z istniejącą drogą krajową nr 5)
 • Węzeł „Wrocław Północ” (połączenie z układem komunikacyjnym miasta)

 

Na odcinku drogi ekspresowej S-5 zlokalizowane będą dwie pary miejsc obsługi podróżnych:

 • MOP III „Morzęcino Wschód”
 • MOP II „Morzęcino Zachód”
 • MOP II „Wisznia Mała Wschód”
 • MOP III „Wisznia Mała Zachód”

 

Planuje się zrealizowanie Obwodu Utrzymania Drogi w obszarze węzła „Krościna” na terenie gminy Prusice, który będzie utrzymywał około 50 km dwujezdniowej drogi z węzłami drogowymi, drogami serwisowymi, drogami i obiektami krzyżującymi się z drogą ekspresową w obrębie pasa drogowego.

 

Zaprojektowano urządzenia minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko, w tym:

 •  ekrany akustyczne, ekologiczne i przeciwolśnieniowe,
 •  urządzenia oczyszczające spływy powierzchniowe z drogi przed odbiornikami,
 •  szczelny system odprowadzania ścieków deszczowych,
 •  nowe nasadzenia roślinne,
 •  przejścia dla zwierząt małych, średnich i dużych oraz płazów,
 •  płotki naprowadzające i wygrodzenia drogi ekspreso

 

Parametry techniczne drogi:

 

Długość odcinka: 48,034 km ;

Klasa drogi: S;

Prędkość projektowa: 100 km/h;

Prędkość miarodajna : 110 km/h;

Nośność nawierzchni: 115 kN/oś;

Kategoria ruchu: KR 6

Węzły drogowe: 6 szt.

Szerokość jezdni: 2 x 7,00 m

Szerokość pasa dzielącego: 12,0 m (w tym opaski 2 x 0,5 m)

Szerokość pasa awaryjnego: 2 x 2,50 m

Szerokość pobocza nieutwardzonego: 2 x 0,75 m/ 1,25 m