S19 Świlcza - Rzeszów Południe


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- oddział - Rzeszów

- długość – 6,31 km

- obecny etap - oddany do użytku

- lata realizacji – 2015-2017

- wartość Kontraktu – 410 444 931,61 zł brutto

 

1.etap zrealizowany

- 13.01.2005 - posiedzenie KOPI. Zatwierdzenie protokołu: 01.03.2005

- 30.06.2008 - Raport Oddziaływania na Środowisko

- 15.12.2008 – uzyskanie decyzji środowiskowej

- 17.01.2009 - ostateczność decyzji środowiskowej:

- 14.06.2013 – ogłoszenie przetargu na wykonawcę robót

- 09.04.2014 - data podpisania umowy z Wykonawcą, Konsorcjum firm: lider: Eurovia Polska S.A., Partner: Warbud S.A. Wartość kontraktu: 342 566 799,40 zł brutto

- 18.08.2014 – podpisanie umowy na pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją oraz na zarządzanie Kontraktem. Wykonawca:  ZBM Inwestor Zastępczy S.A. Wartość Umowy:  14 848 560,00 zł brutto

- 05.11.2014 - Posiedzenie ZOPI. Zatwierdzenie protokołu: 05.11.2014

- 12.11.2014 - data złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID

- 15.05.2015 - data uzyskania decyzji ZRID

- 02.06.2015 - data przekazania placu budowy

- 02.06.2015 - data rozpoczęcia robót

- 18.10.2016 - data podpisania umowy o dofinasowanie dla Projektu „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. w.Sokołów Młp. Północ – Stobierna oraz w.Świlcza – w.Rzeszów Południe”.

- 09.08.2017 - pozwolenie na użytkowanie dla trasy głównej S19

- 09.08.2017 - data zakończenia zasadniczych robót budowlanych

- 06.09.2017 - data wystawienia Świadectwa Przejęcia

- 07.12.2017 - data oddania odcinka do ruchu

 

 

II. Opis inwestycji

1.Przebieg drogi

Kontrakt w całości zlokalizowany jest w sieci bazowej TEN-T, przebiegającej w południowej części Polski, przez obszar woj. podkarpackiego. Początek odcinka przyjęto w km 5+093 za węzłem Świlcza na terenie gminy Świlcza, a koniec za węzłem Rzeszów Płd. (Kielanówka) w km 11+402 (km 11+400 wg DŚU) na terenie gminy Boguchwała. Odcinek ten jest częścią obwodnicy Rzeszowa, która obsługuje ruch tranzytowy wschód – zachód i znaczną część ruchu północ – południe w stolicy Podkarpacia.

Lokalizacja Kontraktu: województwo: podkarpackie, powiat: rzeszowski, gminy i miasta: Rzeszów, Boguchwała oraz Świlcza.

GDDKiA 

2. Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna drogi: S
- prędkość projektowa:  Vp=100km/h
- prędkość miarodajna: Vm=110km/h
- liczba pasów ruchu: 2x2 – dwujezdniowy, dwupasowy
- szerokość pasa ruchu: 3,5m

- szerokość opasek wewnętrznych: 0,5m
- szerokość pasa awaryjnego: 2,5m
- szerokość pasa dzielącego: nie mniej niż 4,0m
- szerokość poboczy gruntowych: min. 1,3m
- skrajnia pionowa: 5,0m
- obciążenie nawierzchni: 115kN/oś
 

3. Zakres inwestycji

Roboty drogowe:

- budowa odcinka drogi ekspresowej S-19 o długości 6 309,31m

- budowa węzła „Rzeszów Południe” typu WB, karo w km 10+756,96 wraz z budową dużego  ronda o średnicy 85m na skrzyżowaniu łącznic,

- budowa czterech łącznic (K1, K2, K3, K4) przy węźle „Rzeszów Południe”

- budowa i przebudowa dróg lokalnych i dojazdowych obsługujących przyległe tereny

- budowa pod trasą S19, drogami dojazdowymi i poprzecznymi licznych przepustów rurowych od Ø80 do 100cm oraz przepustów skrzynkowych.

 

Obiekty inżynierskie

 

Roboty branżowe:

- przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na odcinkach kolizyjnych w łącznej długości L=1 174,2m

- budowa sieci wodociągowej o łącznej długości L=2 167,0mb

- przebudowa gazociągu wysokiego ciśnienia

- przebudowa gazociągu średniego ciśnienia

- budowa kanału technologicznego

- budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

- przebudowa sieci elektroenergetycznych

- rozbiórki obiektów budowlanych.

 

4. Obiekty inżynierskie

- Estakada E1 w km 6+662,78,

- Wiadukt drogowy WD-8 w km 9+146,82

- Wiadukt drogowy PG-9 w km 10+385,69

- Wiadukty drogowe WD-8b-1 i WD-8b-2 w km 10+719,02

- Wiadukt drogowy WD-9b w km 11+092,05

- Przejazd  gospodarczy PG-7 (P3) w km 7+355,24

- Przejazd gospodarczy PG-8 (P4) w km 8+234,00

- Przejścia ekologiczne suche.

 

5. Węzły

Zaprojektowano i zrealizowano węzeł Rzeszów Południe typu WB, karo na przecięciu drogi ekspresowej S19 oraz projektowanej wg odrębnego opracowania drogi wojewódzkiej nr 878. Węzeł składa się z czterech łącznic oraz skrzyżowania pomiędzy nimi, a projektowanym odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 878 w postaci dużego ronda o średnicy zewnętrznej D=85 m. Łącznica K1 oraz K3 będą umożliwiać włączenie się do ruchu na drodze ekspresowej i wyjazd z ronda, łącznice K2 oraz K4 - wyłączenie z ruchu i wjazd na rondo.   

 


III. Ochrona środowiska

Zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.12.2008 r. oraz  decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17.01.2009 r.  przedmiotowe przedsięwzięcie obejmowało:

- Budowę ekranów akustycznych w celu ochrony terenów narażonych na hałas,

- Wykonanie odwodnienie drogi w postaci systemu kanalizacji deszczowej i rowów otwartych,

- Wykonanie system oczyszczania wód opadowo-roztopowych,

- Budowę zbiorników retencyjno-infiltracyjnych,

- Przystosowanie przepustów do pełnienia funkcji przejść dla zwierząt małych,

- Budowę przejść dla zwierząt małych i średnich,

- Przystosowanie estakady E1 do pełnienia funkcji dolnego przejścia dla zwierząt średnich na długości 200m,

- Wykonanie osłon antyolśnieniowych, drewnianych,

- Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów,

- Zastosowanie na całej długości drogi po obu stronach wygrodzenia z siatki kierującego zwierzęta do przejść i zabezpieczającego przed wtargnięciem zwierząt na drogę.

GDDKiA