Ekspresowa siódemka na południu Mazowsza będzie dłuższa. Przetarg ogłoszony

Przetarg ograniczony na kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 został dziś ogłoszony.Ekspresowa obwodnica Radomia pomiędzy węzłami Radom Północ a Radom Południe będzie miała ok. 25 km długości.

 

Postępowanie przetargowe jest dwuetapowe (przetarg ograniczony). Pierwszy etap to składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Na tym etapie ocenie podlegać będzie doświadczenie, potencjał techniczny i kadrowy oraz zdolność ekonomiczna i finansowa wykonawcy. Termin składania wniosków przewidziany został na 01.10.2013r. Wykonawcy, którzy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu (maksimum 20 wykonawców) otrzymają zaproszenie do złożenia oferty a kryterium oceny ofert będzie nie tylko cena ale również termin wykonania oraz okres gwarancji. Oznacza to, że przyszły wykonawca będzie mógł zaproponować zrealizowanie zamówienia w okresie krótszym niż wymagane 33 miesiące, jednak nie krótszym niż 30 miesięcy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych.

 

Budowa obwodnicy Radomia na parametrach trasy ekspresowej przewiduje dwie jezdnie po dwa pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym. Równolegle wzdłuż trasy zbudowane zostaną drogi serwisowe zapewniające komunikację ruchu lokalnego. Dostęp do drogi będzie możliwy tylko w węzłach: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe. Ponadto wybudowane zostaną m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia ochrony środowiska (takie jak np. zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, system odprowadzania wód opadowych, zieleń) oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Plan orientacyjny 1

Plan orientacyjny 2