Budowa obwodnicy Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 - I i II etap


I. Podstawowe informacje o inwestycji

- Oddział: Rzeszów

- długość (etap I):4,1 km

- długość (etap II):3,6 km

- obecny etap: oddany do użytku

- lata realizacji: 2011 – 2014

- wartość projektu: 136 994 694,07 PLN

 

„Budowa I etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl odcinek od km ok. 94+968 do km ok.99+067 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi”

 

„Budowa II etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik-Przemyśl odcinek od km 91+350 do km 94+968 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi”

 

etap zrealizowany:

- 06.2006 r. - raport oddziaływania na środowisko

- 21.03.2007 r. - decyzja środowiskowa

- 30.04.2007 r. - ostateczność decyzji środowiskowej

- 28.12.2009 r. - pozwolenie na budowę (etap I)  

- 22.06.2011 r. - podpisanie umowy na budowę (etap I): Wykonawca-konsorcjum firm: SANDO BUDOWNICTWO POLSKA Sp. z o.o. i CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO S.A.

- 22.07.2011 r. - rozpoczęcie robót (etap I)

- 12.10.2011 r. - zmiana decyzji Środowiskowej

14.11.2011 r. - ostateczność zmienianej decyzji środowiskowej

- 27.07.2012 r. - podpisanie Umowy o Dofinansowanie (Nr POIS.08.02.00-00-070/12-00)

07.08.2013 r. - zakończenie robót (etap I)

11.09.2013 r. - wydanie Świadectwa Przejęcia (etap I)

- 04.01.2013 r. - zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (etap II)

- 24.01.2013 r. - podpisanie umowy na budowę (etap II): Wykonawca-konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A i DRAGADOS S.A.

- 08.02.2013 r. - rozpoczęcie robót (etap II)

- 25.09.2013 r. - pozwolenie na użytkowanie (etap I)

- 31.10.2014 r. - zakończenie robót (etap II)

- 05.11.2014 r. - wydanie Świadectwa Przejęcia (etap II)

- 31.10.2014 r. - pozwolenie na użytkowanie (etap II)

 

II Opis inwestycji

Budowa I i II etapu drogi obwodowej miasta Leżajska od km 91+350 do km 99+067 o długości 7,7 km była współfinansowana z funduszy Unii Europejskiej ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Do podstawowych celów inwestycji należało odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego. Wyprowadzenie tranzytowego ruchu ciężkiego poza centrum Leżajska wpłynęło pozytywnie na poziom bezpieczeństwa ruchu na terenie miasta oraz spowodowało zmniejszenie niekorzystnego oddziaływania na otoczenie (przede wszystkim doprowadziło do zmniejszenia emisji hałasu i poziomu zanieczyszczenia powietrza w gęsto zabudowanym centrum miasta).

 

1.Przebieg drogi

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa podkarpackiego, powiecie leżajskim (gmina: Nowa Sarzyna, Leżajsk Miasto, gmina Leżajsk). Początek projektowanego odcinka znajduje się w m. Jelna w gminie Nowa Sarzyna zaś koniec projektowanego odcinka znajduje się w m. Wierzawice w gminie Leżajsk.

 

PLAN SYTUACYJNY OBWODNICY LEŻAJSKA W CIĄGU DK 77

GDDKiA 

 

2.Podstawowe parametry techniczne

- klasa techniczna - GP,

- prędkość projektowa – 80 km/h,

- prędkość miarodajna – 100 km/h,

- liczba pasów ruchu –2

- szerokość pasa ruchu – 3,5 m,

- opaska bitumiczna zewnętrzna – 0,5 m,

- szerokość poboczy gruntowych –2,0 m,

- skrajnia pionowa – 4,90 m,

- obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś.
 

3.Zakres inwestycji obejmuje:

Budowę drogi obwodowej o długości ok. 7,7 km z dwoma węzłami drogowymi, przebudowę odcinków dróg wojewódzkich nr 875 i 877, powiatowych i gminnych w rejonie projektowanych skrzyżowań z drogą obwodową, budowę dróg obsługujących teren przyległy, budowę wiaduktów drogowych (w tym wiaduktu nad linią kolejową), budowę przejść dla zwierząt oraz elementów ochrony środowiska. Ponadto inwestycja będzie obejmowała przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących z zakresu branży telekomunikacyjnej, energetycznej, gazowej, kanalizacyjnej i wodociągowej.

 

4.Wariantowanie przebiegu drogi

Analizowano warianty przebiegu inwestycji (wariant wschodni oraz wariant zachodni) oraz wariant polegający na utrzymaniu aktualnego przebiegu DK77 (wariant zerowy).

Obecnie droga krajowa nr 77 (DK77) Lipnik - Przemyśl, przechodzi przez centrum Leżajska. Krzyżuje się w nim z drogą wojewódzką nr 875 (DW875) Mielec - Leżajsk, i drogą wojewódzką nr 877 (DW877) Naklik - Leżajsk - Łańcut - Szklary. Blisko drogi znajdują się domy mieszkalne (jednorodzinne i wielorodzinne), liczne punkty usługowe. Droga przechodzi też w sąsiedztwie klasztoru oo. Bernardynów, przez zabytkową część miasta, a poza miastem przez tereny rolnicze oraz niewielki kompleks leśny. Dalej przebiega przez miejscowość Wierzawice, gdzie sąsiaduje z gospodarstwami rolnymi i domami jednorodzinnymi. Na południe od Wierzawic DK77 została poprowadzona przez tereny rolnicze w pobliżu obszarów podmokłych. Krzyżuje się także z linią kolejową Stalowa Wola -Przeworsk.

 

Wariant zachodni obwodnicy odchodzi od DK77 około 750 m na południe od południowej granicy rezerwatu Las Klasztorny. Jest poprowadzony przez las, przechodzi wiaduktem nad linią kolejową i dalej przez tereny zalesione, przecina drogę powiatową Leżajsk - Jelna. Przechodzi w pobliżu wieży przeciwpożarowej Nadleśnictwa Leżajsk i dalej krzyżuje się z DW875. Dalej jest poprowadzona przez tereny rolnicze, przechodzi nad DW877 pomiędzy Leżajskiem a Giedlarową. W pierwszym etapie obwodnica ma być poprowadzona dalej na wschód aż do połączenia z DK77 na północ od niewielkiego lasu w Wierzawicach. W drugim etapie planowane jest poprowadzenie obwodnicy pomiędzy miejscowościami Wierzawice i Podkościół i dołączenie do DK77 około 750 m na północ od przejazdu kolejowego.

 

Wariant wschodni obwodnicy odchodzi od DK77 przy południowej granicy rezerwatu Las Klasztorny. Obwodnica ma przechodzić przez las, krzyżować się z drogą prowadzącą do Przychojca, przechodzić przez tereny rolnicze i połączyć się z droga prowadzącą do Starego Miasta. Dalej obwodnica biegnie w pobliżu zakładów Hortino, dołącza do drogi dojazdowej prowadzącej do zakładu, krzyżuje się z DW877 i biegnie przez tereny rolnicze w kierunku południowo-wschodnim. Przechodzi w pobliżu wschodniej granicy terenu oczyszczalni ścieków, przecina liczne rowy melioracyjne, tereny zalewowe Sanu i przechodzi nad potokiem Błotnia w odległości około 350 m od Sanu. Dalej obwodnica biegnie na południe wzdłuż wschodnich granic Wierzawic, przechodzi przez duży obszar podmokły i dołącza do istniejącej DK77. Przebieg wschodniej obwodnicy przez tereny zalewowe Sanu wymusza jej budowę na wysokim nasypie oraz odpowiednie zabezpieczenie przed wylewającą rzeką.

 

Zrealizowano wariant zachodni zgodnie z wydana Decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi Etap I od km 91+350 do km 99+150.

 

5.Obiekty inżynierskie

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi krajowej DK77 zapewniono poprzez obiekty inżynierskie: wiadukty, przejazdy gospodarcze. Przekroczenia istniejących cieków wodnych zaprojektowano za pomocą obiektów inżynierskich tj. przepustów.

W ramach pierwszego etapu wybudowano dwa obiekty inżynierskie umożliwiające przejazdy gospodarcze pod projektowaną drogą obwodową miasta Leżajsk. Dodatkowo zrealizowano 11 przepustów drogowych umożliwiających zachowanie poprawnej gospodarki wodnej (w tym pełniących również funkcję przejść dla zwierząt). Na drugim etapie wykonano wiadukt drogowy nad linią kolejową nr 068 relacji Lublin – Przeworsk oraz dwa przejazdy gospodarcze. W ramach zapewnienia sprawnego sytemu odwodnienia drogi obwodowej oraz przeprowadzenia przez nasyp wód opadowych z przyległych terenów wybudowano 5 przepustów. Kilka przepustów wyposażono w półki dla płazów.

 

6.Węzły i skrzyżowania

Węzeł:

- węzeł typu WB–  na początku obwodnicy w miejscu skrzyżowania obwodnicy z istniejąca DK77;

- węzeł w km 5+552 – w miejscu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 877.

 

Skrzyżowania jednopoziomowe:

- rondo w km 2+185 – krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 875 i ulicą Tomasza Michałka;

- trójwlotowe skrzyżowanie skanalizowane w km 3+656 – z drogą łączącą ul. Jagieły;

- trójwlotowe skrzyżowanie skanalizowane – na końcu obwodnicy w miejscu włączenia do istn. DK77,


III. Ochrona środowiska

Budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany dźwiękochłonne, nasadzenia zieleni - strefy ekotonowe, przejścia dla małych zwierząt, urządzenia służące zabezpieczeniu i ochronie wód podziemnych).

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Inwestycję podzielono na 2 etapy, które były realizowane w przesunięciu czasowym względem siebie. Etap 1 obejmował budowę drogi obwodowej od ok. 3,6 km lokalnego do włączenia do DK77 tj. do ok. 7,7 km lokalnego do długości 4,1km. Etap 2 od węzła na skrzyżowaniu z DK77 tj. początek obwodnicy do 3,6 kilometra obwodnicy.