Zgłoszenie szkody z OC


1. Wymagane dokumenty

Zgłoszenie szkody powinno zawierać: 

  • szczegółowy opis okoliczności zdarzenia (przyczynę wg poszkodowanego, warunki atmosferyczne, prędkość pojazdu bezpośrednio przed zdarzeniem, itp.),
  • miejsce oraz datę powstania szkody komunikacyjnej (wg kilometraża i strony drogi),
  • szkic z miejsca zdarzenia,
  • dane teleadresowe świadków,
  • kserokopie prawa jazdy, dowodu osobistego oraz rejestracyjnego pojazdu,
  • zdjęcia z miejsca zdarzenia oraz uszkodzonych części pojazdu (najlepiej aparat z datownikiem).

 W zgłoszeniu szkody pomocny będzie druk zgłoszenia szkody (zgł. pdf   zgł. doc)  – dostępny do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru w Oddziale i Rejonach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku.

 

2. Etapy załatwienia sprawy.

a.     zgłoszenie roszczenia na druku  zgłoszenia szkody lub w innej formie pisemnej osobiście lub przez pełnomocnika (w przypadku reprezentowania poszkodowanego przez Kancelarię Adwokacką wymagane jest złożenie pełnomocnictwa) bezpośrednio w kancelarii oddziału lub drogą pocztową,

b.    sprawdzenie poprawności zgłoszenia,

c.     ewentualne wezwanie o uzupełnienie informacji złożonych w zgłoszeniu,

d.    przekazanie do firmy ubezpieczeniowej ostatecznego stanowiska w sprawie uznania odpowiedzialności cywilnej za zdarzenie niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego,

e.    poszkodowany otrzymuje pocztą od firmy ubezpieczeniowej decyzję o uznaniu bądź odmowie uznania roszczenia z pouczeniem o terminie i sposobie złożenia odwołania.

Uwaga! Do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

  

Do pobrania: zgł. pdf  zgł. doc

 

GDDKiA posiada polisę odpowiedzialności cywilnej seria OC-F nr 007206 na 2016 r. oraz seria OC-F nr 007878 na 2017 r.

Ubezpieczyciel: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group.

 

Zgłaszanie przez użytkowników dróg szkód z odpowiedzialności cywilnej, powstałych na drogach krajowych woj. pomorskiego może nastąpić poprzez:

 

1.  Telefoniczne połączenie z InterRisk poprzez CallCenter pod nr 22-212-20-12 – wówczas użytkownik drogi winien podać Ubezpieczycielowi nr polisy OC GDDKiA (OC-E 002026). W tym przypadku użytkownik drogi może również liczyć na wyznaczenie likwidatora, który dokona oględzin oraz oszacowania szkody.

2. Wysłanie wypełnionego formularza „ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ” pocztą elektroniczną na adres e-mail Biura Brokerów Ubezpieczeniowych Maxima Fides Sp. z o.o.: szkody3@maxima-fides.pl (kontakt telefoniczny: 42-636-64-98 wew. 32).

3. Złożenie wypełnionego formularza „ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ” w Oddziale w Gdańsku GDDKiA ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk (Kontakt telefoniczny: 58-51-12-512).

 

 

Administratorem danych osobowych zgłaszającego szkodę jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, ul. Wronia 53. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia zgłaszającemu szkodę odpowiedzi na korespondencję, jak również w celu archiwizacji. Zgłaszającemu szkodę przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udzielenia odpowiedzi.