Obwodnica Łomży.

Oddział: Białystok

 

Dwa odcinki realizacyjne: Łomża Południe – Łomża Zachód i Łomża Zachód – węzeł Kolno

 

Długość (razem) – 20,11 km. ‘S”; 15,87 km „GP” (DK63 i DK64)

Obecny etap – w realizacji

Wartość projektów (łącznie) – 959 mln. zł., wartość obu kontraktów budowlanych (łącznie)– 703 mln. zł.

 

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej (wspólne dla obu odcinków):

* przekrój budowlany 2x2 

* przekrój docelowy 2x2

* rodzaj konstrukcji nawierzchni - beton cementowy

* klasa techniczna S

* prędkość projektowa Vp 100 km/h

* ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m

* pas dzielący wraz z opaskami - 5 m 

* obciążenie nawierzchni 115 kN/ośOBWODNICA ŁOMŻY - W PODZALE NA ODCINKI

 

Odcinek Łomża Zachód – węzeł Kolno

 

Długość - 12,922 km (droga ekspresowa S61); 6,96 km (droga krajowa nr 64)

Obecny etap – w realizacji - do 2023.

Wartość projektu: - 670 000,00 zł brutto, wartość Kontraktu: 525 681 936,24 zł brutto;

 

1. Etap zrealizowany:

* 22.09.2014 – wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

 

2.. Etap w realizacji:

* 11.10.2018 roku. – podpisanie umowy z Wykonawcą robót - TOTO S.p.A. CONTRUZIONI GENERALI, Viale Abruzzo, 410, 66100 Chieti

* 12.08.2019 roku - złożenie wniosku o zrid 

 

Informacyjna strona internetowa: http://www.s61-lomza-kolno.pl/

Umowa o dofinansowanie - nie została podpisana

 

II. Opis inwestycji:

1. Przebieg drogi

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S61 o łącznej długości 12,92 km oraz budowa drogi krajowej nr 64 o przekroju 1x2 na odcinku o długości około 6,96 km.

 

Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S61, a zarazem szlaku komunikacyjnego - Via Baltica. Zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: łomżyńskim oraz Miasta Łomża (miasta na prawach powiatu), na terenie gmin – Łomża, miasto Łomża oraz Piątnica.

 

2. Podstawowe parametry techniczne odcinka drogi ekspresowej S61 

przekrój budowlany 2x2 

przekrój docelowy 2x2 

rodzaj konstrukcji nawierzchni beton cementowy 

klasa techniczna S 

prędkość projektowa Vp 100 km/h 

ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m 

pas dzielący wraz z opaskami 5 m 

kategoria ruchu KR 7 

obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

Parametry techniczne drogi krajowej nr 64 

klasa techniczna GP 

prędkość projektowa Vp 80 km/h 

przekrój drogi 1x2 

ilość i szerokość pasów ruchu 1x2x3,5 m 

szerokość opaski zewnętrznej 0,5 m

szerokość pobocza gruntowego 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska  kategoria ruchu KR 4

obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

skrajnia pionowa 5,0 m

 

2. Zakres inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa:

• droga ekspresowa S61 na odcinku: od 0+014,66 do km 12+937,09

• droga krajowa nr 64 na odcinku: od 0+0,000 do km 6+962,31

 

Powyższy odcinek drogi S61 stanowi fragment drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa), odcinek drogi krajowej nr 64 będzie stanowił fragment obwodnicy Łomży.

 

3. Wariantowanie przebiegu drogi

 

Wariant 1: W wariancie I (wnioskowanym przez Inwestora do realizacji, zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) trasa zaczyna się w węźle Podborze zlokalizowanym w km ok. 552+500 drogi S8. W projektowanym przebiegu w km 28+200 przebiega nad linią kolejową nr 36 Ostrołęka – Łapy, od km ok. 33+500 zbliża się do istniejącej drogi wojewódzkiej na odległość ok. 300 do 500 m i prowadzona jest po jej zachodniej stronie. Miasto Łomża omija po stronie zachodniej, przekraczając rzekę Narew wraz z przyległymi terenami zalewowymi. W km ok. 63+000 zbliża się do istniejącej drogi krajowej nr 61 i od km 66+500 biegnie do niej równolegle. Trasa drogi krajowej nr 64, od węzła Łomża Północ przebiega przez w rejonie miejscowości Marianowo, przecina drogę wojewódzką nr 668, by w rejonie miejscowości Elżbiecin włączyć się do istniejącej drogi krajowej nr 64

 

Wariant 2 (alternatywny): W wariancie alternatywnym początek zlokalizowany jest w węźle „Prosienica” w km ok 560+250 drogi S-8. W km 25+800 przebiega nad linią kolejową nr 36 Ostrołęka – Łapy, od km ok. 33+700 trasa przebiega nad drogą wojewódzką nr 677, gdzie zmienia kierunek aby ominąć miasto Łomża od strony wschodniej, przecinając się z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 63. Od węzła Kolno wariant ma przebieg wspólny z wariantem 1. Węzeł Łomża Północ zlokalizowany na istniejącym odcinku drogi krajowej nr 64, w tym wariancie nie ma konieczności wykonywania odcinka drogi krajowej nr 64.

 

Wariant 3 (alternatywny) zakładał połączenie z drogą S8 poprzez rozbudowę istniejącego węzła Brok w km ok 546+000 drogi S-8. W przeciwieństwie do wcześniejszych wariantów trasa omija miejscowość Śniadowo po stronie wschodniej, przechodząc nad linią kolejową Ostrołęka – Łapy w km ok. 35+400. W km ok. 38+250 przechodzi nad drogą wojewódzką nr 677. Dalszy przebieg po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej nr 677prowadzi do węzła „Łomża Południe” w którym droga S61 łączy się z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 63 i omija miejscowość Konarzyce po stronie zachodniej. Po stronie zachodniej omija miasto Łomża, przechodząc w rejonie rzeki Narew przez poldery. Przeprawa przez rz. Narew zlokalizowana w rejonie 57+700. Wariant, od obwodnicy Stawisk, ma przebieg wspólny z pozostałymi wariantami. Trasa drogi krajowej nr 64 tożsama z trasą w wariancie 1 Wariant zerowy, zakładający zaniechanie inwestycji, w związku z tendencją wzrostową natężenia ruchu na drodze S-61 prowadziłoby do ponadnormatywnych zanieczyszczeń obszarów zamieszkałych tlenkami azotu, pyłami, powodowałby nadmierny hałas, drgania niszczące budynki i inne obiekty oraz przyczyniłby się do zwiększenia liczby wypadków drogowych 4.

 

Obiekty inżynierskie:

4 mosty, 13 przepustów (w tym 11 stanowiące przejścia dla zwierząt), 16 wiaduktów.

 

5. Węzły:

Węzeł „Łomża Zachód” Droga S61 w km ok. 44+150 będzie się krzyżować z istniejącą drogą krajową nr 61. Węzeł zapewni relacje Ostrów Mazowiecka – Ełk oraz Ostrołeka - Łomża Węzeł „Nowogród” Droga wojewódzka nr 645 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km ok. 50+330 i przebiegać pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje Ostrów Maz. – Ełk oraz Nowogród - Łomża. W obrębie drogi ekspresowej należy uwzględnić konieczność dokonania korekty przebiegu drogi wojewódzkiej nr 645 w ramach budowy węzła na długości około 621,89 m. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 645 z drogą ekspresową należy wykonać w postaci węzła typu WB.

 

Węzeł „Łomża Północ” Droga krajowa nr 64 rozpocznie się od węzła „Łomża Północ” i będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 0+000 i przebiegać nad drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje droga S61 - Białystok. Węzeł typu WB. 6.

 

MOPy Nie występują

 

III. Ochrona środowiska

Przedsięwzięcie obejmuje projekt i wykonanie przejść dla zwierząt: - 3 przejść przejście dolne, zespolone, dla dużych zwierząt; - 11 przejść dla małych zwierząt i płazów

 

Odcinek Łomża Południe – Łomża Zachód

 

Długość: - 7,18 km drogi ekspresowa S61, 8,9 km droga krajowa nr 63 (GP)

obecny etap – w realizacji (do 2020)

wartość projektu: - 289 000,00zł brutto, wartość Kontraktu: 218 105 688,56 zł brutto

 

1. Etap zrealizowany:

* 22.09. 2014 r. - wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych

* 21.11.2014 - ogłoszenie przetarg na opracowanie Koncepcji Programowej na drogę ekspresową S 61 od Ostrowi Mazowieckiej do Szczuczyna - razem z obwodnicą Łomży

* 28.03.2017 - ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy w syst. "Projektuj i buduj"

 

2. Etap w realizacji:

- 21.12.2017 r – podpisanie umowy z Wykonawcą robót. Wartość Kontraktu: 218 105 688,56 zł. brutto. Wykonawca: MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A..

- 19.02.2020 r. - wojewoda wydaje decyzję zrid 

 

Strona internetowa: www.obwodnicalomzy.pl

Umowa o dofinansowanie - brak

 

II. Opis inwestycji:

3. Przebieg drogi Odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Łomża – Stawiski – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (granica państwa) i jest zlokalizowany na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: łomżyńskim i zambrowskim, na terenie gmin Łomża.

 

4. Podstawowe parametry techniczne

Droga ekspresowa S61 – od węzła „Łomża Południe” do węzła „Łomża Zachód” 

przekrój budowlany 2x2 

przekrój docelowy 2x2

rodzaj konstrukcji nawierzchni  - beton cementowy

klasa techniczna S

prędkość projektowa Vp 100 km/h

ilość i szerokość pasów ruchu 2 x 2 x 3,5 m

pas dzielący wraz z opaskami 5 m

kategoria ruchu KR 6

obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

 

Droga krajowa nr 63

klasa techniczna GP 

prędkość projektowa Vp 80 km/h

liczba jezdni (na drodze krzyżującej się z S) 1

ilość pasów ruchu 2

szerokość pasów ruchu 3,5 m

pobocza utwardzone - nie dotyczy

szerokość opaski zewnętrznej 0,5 m

szerokość pobocza gruntowego 1,5 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD oraz ochrony środowiska  kategoria ruchu KR 4 

obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

skrajnia pionowa 5,0 m

szerokość ciągu pieszo – rowerowego 3,0 m

 

5. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje budowę 7,18 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 między węzłami „Łomża Południe” (łącznie z węzłem) a „Łomża Zachód” (będącego w zakresie sąsiadującego zadania), oraz budowie odcinka drogi krajowej nr 63 (GP) o długości 8,9 km.

 

2. Wariantowanie przebiegu drogi

Wariant 1: W wariancie I (wnioskowanym przez Inwestora do realizacji, zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) trasa zaczyna się w węźle Podborze zlokalizowanym w km ok. 552+500 drogi S8. W projektowanym przebiegu w km 28+200 przebiega nad linią kolejową nr 36 Ostrołęka – Łapy, od km ok. 33+500 zbliża się do istniejącej drogi wojewódzkiej na odległość ok. 300 do 500 m i prowadzona jest po jej zachodniej stronie. Miasto Łomża omija po stronie zachodniej, przekraczając rzekę Narew wraz z przyległymi terenami zalewowymi. W km ok. 63+000 zbliża się do istniejącej drogi krajowej nr 61 i od km 66+500 biegnie do niej równolegle. Odcinek drogi krajowej nr 634, od węzła Łomża Południe przecina drogę wojewódzką nr 677, mijając kompleks leśny w rejonie miejscowości Giełczyn włącza się w istniejącą drogę krajową nr 63 w rejonie miejscowości Podgórze.

 

Wariant 2 (alternatywny): W wariancie alternatywnym początek zlokalizowany jest w węźle „Prosienica” w km ok 560+250 drogi S-8. W km 25+800 przebiega nad linią kolejową nr 36 Ostrołęka – Łapy, od km ok. 33+700 trasa przebiega nad drogą wojewódzką nr 677, gdzie zmienia kierunek aby ominąć miasto Łomża od strony wschodniej, przecinając się z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 63. Od węzła Kolno wariant ma przebieg wspólny z wariantem 1. Odcinek drogi krajowej nr 63 rozpoczyna się węzłem Łomża Południe w okolicy miejscowości Giełczyn, i włącza się do istniejącej drogi krajowej nr 63 w rejonie miejscowości Podgórze

 

Wariant 3 (alternatywny) zakładał połączenie z drogą S8 poprzez rozbudowę istniejącego węzła Brok w km ok 546+000 drogi S-8. W przeciwieństwie do wcześniejszych wariantów trasa omija miejscowość Śniadowo po stronie wschodniej, przechodząc nad linią kolejową Ostrołęka – Łapy w km ok. 35+400. W km ok. 38+250 przechodzi nad drogą wojewódzką nr 677. Dalszy przebieg po stronie zachodniej drogi wojewódzkiej nr 677prowadzi do węzła „Łomża Południe” w którym droga S61 łączy się z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 63 i omija miejscowość Konarzyce po stronie zachodniej. Po stronie zachodniej omija miasto Łomża, przechodząc w rejonie rzeki Narew przez poldery. Przeprawa przez rz. Narew zlokalizowana w rejonie 57+700. Wariant, od obwodnicy Stawisk, ma przebieg wspólny z pozostałymi wariantami. Trasa drogi krajowej nr 63 tożsama z trasą w wariancie 1

 

Wariant zerowy, zakładający zaniechanie inwestycji, w związku z tendencją wzrostową natężenia ruchu na drodze S-61 prowadziłoby do ponadnormatywnych zanieczyszczeń obszarów zamieszkałych tlenkami azotu, pyłami, powodowałby nadmierny hałas, drgania niszczące budynki i inne obiekty oraz przyczyniłby się do zwiększenia liczby wypadków drogowych

 

3. Obiekty inżynierskie:

Powstanie 11 wiaduktów drogi ekspresowej, 4 mosty drogi ekspresowej oraz 5 wiaduktów drogowych.

 

5. Węzły:

Węzeł „Łomża Południe” . Droga krajowa nr 63 będzie krzyżować się z drogą ekspresową S61 w km 1+178 i przebiegać pod lub pod drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje Łomża, Ostrów Mazowiecka, Zambrów

 

6. MOPy - Nie występują III.

 

Ochrona środowiska:

W ramach projektu zostaną zrealizowane 3 przejścia dolne zespolone dla dużych zwierząt oraz 11 przejść dla zwierząt małych i płazów. Wybudowane zostaną ekrany akustyczne o długości 867 m.