S8 Mężenin- Jeżewo

I. 

oddział: Białystok

długość - 14,26 km

lata realizacji: 2014 – 2019

wartość projektu :

* 530 mln. zł. (koszta całkowity)

• 440,68 mln zł. zł (brutto) - kontrakt budowlany wraz z robotami dodatkowymi i Poleceniami Zmian (bez wykupu gruntów, archeologii n nadzoru)

• dofinansowanie z UE – 527 708 788,15 zł (brutto dla projektu Wiśniewo-Jeżewo) Etap zrealizowany: 

* 2009-11-30 - decyzja środowiskowa nr RDOŚ-20-WOOŚ-II-66131-51/09/ub;

* 2014-01-14 -decyzja ZRID  

* 2014-12-22 - umowa z Wykonawcą ASTALDI nr 24/D/2013/2014

* 2014-12-22. - rozpoczęcie robót:

* 2017-12-30  -  dopuszczenie do ruchu jezdni głównych S8 

* 2019-III kwartał  - planowane zakończenie wszystkich robót:

 

II. Opis inwestycji

1) Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości na terenie województwa podlaskiego. Początek odcinka znajduje się w km 601+700 - odcinek stykowy z realizowaną równocześnie Obwodnicą Mężenina. Koniec projektowanej trasy przewidziano w km 615+960,85 na fragmencie odcinka stykowego zrealizowanego już fragmentu S8 Białystok - Jeżewo. Zaplanowano budowę dwóch węzłów drogowych: „Sikory” i "Kobylin" oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y): „Cibory Północ” i "Cibory Południe".

 

Podstawowe parametry techniczne: 

* klasa techniczna drogi – S 2x2 

* prędkość projektowa – 100 km/godz. 

* szerokość pasa ruchu – 3,50 m

* szerokość pasa awaryjnego 2,50 m

* szerokość pasa dzielącego z opaskami – 12,00 m 

* podstawowe szerokości poboczy – min. 0,75 m

* obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś 

* kategoria ruchu – KR6

* klasa obciążenia obiektów – A+ Stanag 2021

 

2) Zakres inwestycji:

Przebudowa drogi DK8 do parametrów drogi ekspresowej na długości 15,39 km, przebudowa dróg powiatowych i gminnych, budowa dróg zbiorczych i dojazdowych dla ruchu lokalnego, budowa węzłów i miejsc obsługu podróżnych, budowa obiektów inżynierskich i przejść dla zwierząt. Ponadto inwestycja obejmuje przebudowę lub budowę urządzeń towarzyszących w zakresie branży kanalizacyjno-wodociągowej, melioracyjnej, energetyczno –oświetleniowej oraz gazowej.

 

3) Wariantowanie na przebiegu drogi:

– na etapie projektowania nie przewidziano wariantowania przebiegu trasy.

 

4) Obiekty inżynierskie

Wykonano łącznie 17 obiektów inżynierskich o różnym charakterze: - Mosty - 1 szt., przejścia dla zwierząt - 7 szt., wiadukty - 9 szt.,

 

5) Węzły: - zaprojektowano węzły drogowe -  "Sikory", "Kobylin". 

 

6) MOP-y: - zaprojektowano 2 

 

III. Ochrona środowiska:

W zakresie ochrony środowiska zrealizowano:

- budowę górnych i dolnych przejść dla dużych i małych zwierząt,

- ekrany przeciwhałasowe, 

- ogrodzenie trasy z siatkami naprowadzającymi dla płazów, zieleń drogowa.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy: Inwestycja została wykonana w całości, bez etapowania.