Archiwizacja dokumentacji przechowywanej przez Wydział Nieruchomości GDDKiA O/Kraków celem przekazania do archiwum zakładowego.