S8 Wrocław-Syców


Droga ekspresowa S8 Wrocław-Syców

 

 1. Uzasadnienie celowości inwestycji i jej lokalizacji

Główne cele inwestycji było:

Głównym celem inwestycji było wybudowanie drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) (Autostradowa Obwodnica Wrocławia A-8) - Syców tj. stworzenie optymalnego połączenia drogowego o wysokim komforcie ruchu na kierunku Wrocław – Oleśnica – Syców – Warszawa.

A ponadto:

 • ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
 • zmniejszenie oddziaływania na środowisko,
 • dopuszczenie ruchu pojazdów ciężkich o nacisku do 115 kN na oś.

Budowa tego odcinka:

 • stworzyła bezpieczne nowe połączenie drogowe zapewniające wysoki komfort międzyregionalnego ruchu drogowego, o dużych prędkościach podróżnych, w połączeniach o znaczeniu krajowym,
 • zapewniła wydzieloną obsługę komunikacyjną przyległego terenu przez realizację równoległych dróg serwisowych.

 

Wybudowana droga ekspresowa przebiega przez województwo dolnośląskie i wielkopolskie i zlokalizowana jest na terenie następujących powiatów i gmin:

 • Powiat Wrocław (gminy: Wrocław, Wisznia Mała, Długołęka);
 • Powiat Oleśnica (gminy: Dobroszyce i Oleśnica, miasto Oleśnica, miasto i gmina Syców);
 • Powiat Kępno (gmina Perzów).

Długość drogi ekspresowej na terenie woj. dolnośląskiego wynosi 46,725 km, a woj. wielkopolskiego – 0,48 km.

Zadanie zostało podzielone na dwie części:

 • część I (zachodnia) Węzeł „Pawłowice” - Węzeł „Dąbrowa”

km 0+497,88 – km 22+593,31; długość 22,095 km

 • część II (wschodnia) Węzeł „Cieśle” - Węzeł „Syców Wschód”

km 29+800,00 – km 54+910,00; długość 25,110 km

Pomiędzy w/w częściami zrealizowana jest obwodnica Oleśnicy L= 7,207 km.

 1. Dane o zakresie rzeczowym

W efekcie realizacji inwestycji powstały:

 • droga ekspresowa o długości 47,2 km o parametrach: klasa drogi: S, dopuszczalny nacisk na oś: 115 kN, prędkość projektowa drogi: 100 km/h, prędkość miarodajna: 110 km/h, kategoria ruchu: KR6, przekrój: 2 jezdnie x 2 pasy ruchu, szerokość pasa ruchu: 3,50 m, pasa awaryjnego: 2,50 m, pobocza: 1,50 m, szerokość pasa dzielącego: 5,0 m, skrajnia: 4,70 m;
  • węzły drogowe – 6 sztuk;
  • obiekty inżynierskie – 34;
  • przebudowano istniejące drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne;
  • wybudowano drogi obsługujące przyległe tereny;
  • urządzenia ochrony środowiska: przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, zbiorniki retencyjne;
  • Miejsca Obsługi Podróżnych – 6 sztuk;
  • oświetlenie dróg w rejonie węzłów;
  • odwodnienie pasa drogowego;
  • wygrodzenie pasa drogowego.
 1. Dane o efektach rzeczowych inwestycji

Parametry techniczne

 • klasa techniczna drogi S
 • prędkość projektowa Vp=100 km/h
 • prędkość miarodajna Vm=110 km/h
 • szerokość pasa ruchu 3,50 m
 • liczba jezdni 2
 • szerokość jednej jezdni 2 x 3,50 m
 • szerokość pasa awaryjnego 2,50 m
 • szerokość pasa dzielącego 5,00 m
 • szerokość opasek wewnętrznych 0,50 m
 • szerokość pobocza 1,50-2,00 m
 • nośność 115 kN/oś
 • kategoria ruchu KR 6
 • skrajnia pionowa dla obiektu inżynierskiego 4,70 m

Dla trasy głównej przyjęto konstrukcję nawierzchni, składającą się z następujących warstw:

 • warstwa ścieralna (4 cm),
 • warstwa wiążąca (8 cm),
 • podbudowa zasadnicza (18 cm),
 • podbudowa pomocnicza (22 cm),
 • warstwa mrozoochronna i odsączająca (w wykopie) (25 cm),
 • stabilizacja podłoża (20 cm).

Zadanie zostało podzielone na 2 odcinki/etapy:

Odcinek I/etap I od węzła „Pawłowice” w km 0+498 do węzła „Dąbrowa”
w km 22+593

 • Węzły

Węzeł Pawłowice został zaprojektowany i wybudowany na końcu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. W projekcie drogi ekspresowej S-8 opracowano i wykonano fragment łącznicy węzła Pawłowice umożliwiającej wjazd z Łącznika Długołęka na S-8 w kierunku Warszawy. Jest to uzupełnienie przyjętych rozwiązań projektowych w ramach AOW.

W ramach inwestycji wykonano:

 • Węzeł „Łozina” usytuowany w km 8+570 posiada powiązanie z drogą powiatową nr 1453D (przejazd Łozina).
 • Rozbudowano istniejący wcześniej węzeł „Dąbrowa” zlokalizowany na końcu opracowania umożliwia połączenie komunikacyjne z drogą wojewódzką nr 340 w kierunku Oleśnicy i Trzebnicy.
 • Obiekty inżynierskie

Obiekty w ciągu drogi S-8

 • wiadukt WD-2 w km 1+255.25 nad linią kolejową Wrocław-Trzebnica
 • wiadukt WD-3 w km 1+483.40 nad drogą nr 4704011 relacji Pawłowice – Ramiszów
 • wiadukt WD-8 w km 7+208.15 – przejście pod S-8 dla zwierząt dużych
 • wiadukt WD-14/15 w km 14+667.02 – przejście pod S-8 dla zwierząt dużych (dolina rz. Dobrej)

Pod korpusem drogi ekspresowej S-8 dla przeprowadzenia cieków i umożliwienia migracji drobnych zwierząt zaprojektowano i wybudowano przepusty ekologiczne.
W tym celu zastosowano obustronne półki wyniesione ponad lustro cieku.

Obiekty nad drogą S-8

 • wiadukt WN-5 w km 2+838.31, w ciągu drogi nr 4704011
 • wiadukt WN-6 w km 4+237.96, w ciągu drogi
 • wiadukt WN-7 w km 5+844.20, w ciągu drogi nr 1910D
 • wiadukt WN-9 w km 8+571.17, w ciągu drogi nr 1453D
 • wiadukt WN-11 w km 9+520.85, w ciągu drogi nr 1341D
 • wiadukt WN-12 w km 10+952.51, w ciągu drogi nr 1911D
 • wiadukt WN-13 w km 13+187.03, w ciągu drogi nr 1913D
 • wiadukt WN-16 w km 15+666.12, w ciągu drogi nr 4706020
 • wiadukt WN-17 w km 17+278.65, w ciągu drogi nr 1480D
 • wiadukt WN-18 w km 19+059.82, w ciągu drogi nr 4717006
 • wiadukt WN-19 w km 21+157.15, w ciągu drogi nr 1472D
 • wiadukt WN-20 w km 21+971,70, w ciągu łącznicy węzła Dąbrowa
 • Ochrona środowiska
 1. Zaprojektowano i wykonano ekrany akustyczne dla ochrony terenów chronionych przed hałasem. Na ekranach przeźroczystych zaprojektowano i wykonano nadruki z czarnej folii dla minimalizacji ryzyka zderzenia się ptaków z ekranami. Ekrany mają w zależności od potrzeb wysokość od 4 do 6 m. Łączna długość wybudowanych ekranów to około 8,2 km.
 2. Zaprojektowano i wykonano przejścia dla zwierząt o odpowiedniej szerokości i wysokości:
 • WD-2 w km 1+255,
 • PZD-1 (WD-8) w km 7+208,
 • pod mostem nad doliną rzeki Dobrej WD-14/15 w km 14+667 (wraz z przeźroczystymi osłonami o wysokości minimalnej 2.00 m).

Na barierach obiektów wykonane zostały osłony przeciwolśnieniowe.

 1. W opisanych w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych odstępach zaprojektowano i wykonano przepusty spełniające funkcję przejść dla małych zwierząt. Przepusty zespolone z ciekami wodnymi wyposażono w półkę lub półki o szerokości min. 0.5 m z koszy gabionowych umożliwiające przejście dla małych zwierząt.
 2. Wzdłuż drogi ekspresowej wykonano ogrodzenie (w miejscu gdzie nie występują ekrany akustyczne) w postaci siatki o wysokości 1,50 m (2.20 m na terenach leśnych) o zmniejszającej się ku dołowi wielkości oczek oraz zabezpieczenie z gęstej siatki od dołu do wysokości 0,40 - 0,60 m. Ponadto zaprojektowano i wykonano szczelne, stałe płotki naprowadzające zwierzęta na przejścia.
 3. Zaprojektowano i wykonano pasy zieleni izolacyjnej wzdłuż drogi S-8. Straty w zieleni uzupełniono nowymi nasadzeniami.
 4. Zastosowano w projekcie i wykonano następujące systemy odwadniania:
 • odprowadzanie wód opadowych z drogi S-8 do rowów trawiastych, zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych, odparowujących, odparowująco-infiltracyjnych,
 • szczelny system odprowadzenia wód opadowych, na wskazanych decyzją środowiskową odcinkach,
 • oczyszczanie wód przed odprowadzeniem do zbiorników w osadnikach,
 • wody opadowe z rejonu węzła „Łozina”, MOP-u, przed odprowadzeniem do odbiorników oczyszcza się w separatorach substancji ropopochodnych.
 1. Przed wylotami do odbiorników zastosowano i wykonano zamknięcia umożliwiające szybkie zamknięcie odpływu do odbiornika w razie awarii z wyciekiem substancji niebezpiecznych.
 2. Wykonano kompensacje przyrodnicze poprzez:
 • rozwieszenie na drzewach skrzynek dla nietoperzy w rejonie Ramiszowa, Łoziny i doliny rzeki Dobrej,
 • jednokrotne koszenie łąki zlokalizowanej w rejonie węzła Łozina,
 • przeniesienie roślinności chronionej (storczyki) z terenu węzła Łozina poza obszar oddziaływania inwestycji.
 • Miejsca Obsługi Podróżnych.

Na projektowanym odcinku drogi S-8 wybudowano 2 miejsca obsługi podróżnych:

 • MOP III „Michałowice Pd” – około km 11+100,
 • MOP III „Michałowice PN” – około km 11+100.

MOP-y wyposażone są w parkingi dla samochodów osobowych, samochodów osobowych dla niepełnosprawnych, samochodów ciężarowych, miejsca piknikowe, stanowiska dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne, budynki sanitariatów.

Dodatkowo uwzględniono rezerwę terenową dla realizacji w kolejnych etapach:

 • hotelu,
 • stacji paliw,
 • stanowiska dla zrzutu nieczystości z autokarów.

Odcinek II/etap II od węzła „Cieśle” w km 29+800 do węzła „Syców Wschód” w km 54+910

W ramach inwestycji wykonano

 • Węzły
 • węzeł „Cieśle” w km 30+657,00 w miejscu połączenia z istniejącą obwodnicą Oleśnicy Węzeł „Szczodrów” w km 39+736,63 umożliwia połączenie drogi S-8 z drogą powiatową nr 1499D
 • Węzeł „Syców Zachód” w km 48+330,60, umożliwia połączenie drogi S-8 z drogą krajową nr 8 i drogą wojewódzką nr 448
 • Węzeł „Syców Wschód” w km 54+548,52, umożliwia połączenie drogi S-8 z drogą krajową nr 8 i drogą wojewódzką nr 449
 • Obiekty inżynierskie

Obiekty w ciągu drogi S-8

 • most MS 3 w km 33+560, przejście dla zwierząt PZD-3 i przekroczenie rowu
 • most MS 4 w km 34+300, przejście dla zwierząt PZŚ-2 i przekroczenie rowu
 • most MS 8 w km 41+611, przejście dla zwierząt PZD-5 i przekroczenie rowu
 • most MS 10 w km 43+847, nad rzeką Widawą stanowi jednocześnie przejście dla zwierząt PZS-3
 • wiadukt PG 18 w km 36+972, nad przejazdem gospodarczym

Obiekty nad drogą S-8

 • wiadukt WD 1 w km 30+657, w ciągu łącznicy węzła Cieśle
 • wiadukt WD 2 w km 32+852, w ciągu drogi gminnej nr 4717019
 • wiadukt WD 5 w km 36+396, w ciągu drogi powiatowej nr 1465D
 • PZ 6 w km 38+069, przejście dla dużych zwierząt PZD-4
 • wiadukt WD 7 w km 39+737, w ciągu drogi powiatowej nr 1499D
 • wiadukt WD 9 w km 43+147, w ciągu drogi gminnej nr 101669
 • wiadukt WD 11 w km 44+979, w ciągu drogi powiatowej nr 1497D
 • wiadukt WD 12 w km 46+456, w ciągu drogi gminnej bez numeru
 • wiadukt WD 13 w km 48+331, w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 448
 • wiadukt WD 14 w km 49+161, w ciągu drogi gminnej nr 101672
 • wiadukt WD 15 w km 50+689, w ciągu drogi powiatowej nr 1500D
 • wiadukt WD 16 w km 52+936, w ciągu drogi powiatowej nr 1502D
 • wiadukt WD 17 w km 54+548, w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi wojewódzkiej nr 449
 • Ochrona środowiska
 1. Zaprojektowano i wybudowano ekrany akustyczne dla ochrony terenów chronionych przed hałasem. Na ekranach przeźroczystych zaprojektowano i wykonano nadruki z czarnej folii dla minimalizacji ryzyka zderzenia się ptaków z ekranami. Ekrany mają w zależności od potrzeb wysokość od 3 do 8 m. Łączna długość wybudowanych ekranów to około 3,8 km.
 2. Zaprojektowano i wykonano przejścia dla zwierząt o odpowiedniej szerokościi wysokości:
 • PZD-3 w km 33+560,
 • PZD-4 w km 38+069,
 • PZD-5 w km 41+610,
 • PZS-2 w km 34+300,
 • PZS-3 w km 43+847.

Wśród nich przejście w km 38+069 zaprojektowano i wykonano jako przejście górne o pasie migracji dla zwierząt szerokości 50m z rozszerzającymi się z obu stron wejściami. Konstrukcja obiektu stalowa z blachy falistej.

Na barierach obiektów wykonane zostały osłony przeciwolśnieniowe.

 1. W opisanych w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych odstępach zaprojektowano i wykonano przepusty spełniające funkcję przejść dla małych zwierząt.
 2. Wzdłuż drogi ekspresowej wykonano ogrodzenie (w miejscu gdzie nie występują ekrany akustyczne) w postaci siatki o wysokości 1,50 m (2.20 m na terenach leśnych) o zmniejszającej się ku dołowi wielkości oczek oraz zabezpieczenie z gęstej siatki od dołu do wysokości 0,40-0,60 m. Ponadto zaprojektowano i wykonano szczelne, stałe płotki naprowadzające zwierzęta na przejścia.
 3. Zaprojektowano i wykonano pasy zieleni izolacyjnej wzdłuż drogi S-8. Straty w zieleni uzupełniono nowymi nasadzeniami.
 4. Zastosowano w projekcie i wykonano następujące systemy odwadniania:
 • odprowadzanie wód opadowych z drogi S-8 do rowów trawiastych, zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych, odparowujących, odparowująco-infiltracyjnych,
 • szczelny system odprowadzenia wód opadowych, na wskazanych decyzją środowiskową odcinkach,
 • oczyszczanie wód przed odprowadzeniem do zbiorników w osadnikach.
 1. Przed wylotami do odbiorników zastosowane zostały zamknięcia umożliwiające szybkie zamknięcie odpływu do odbiornika w razie awarii z wyciekiem substancji niebezpiecznych.
 • Miejsca Obsługi Podróżnych.

Na projektowanym odcinku drogi S-8 wybudowano 4 miejsca obsługi podróżnych:

 • MOP I „Jonas Pn” – około km 32+350,
 • MOP I „Jonas Pd” – około km 32+350,
 • MOP I „Syców Pn” – około km 52+600,
 • MOP I „Syców Pd” – około km 52+150.

MOP-y wyposażone są w parkingi dla samochodów osobowych, samochodów osobowych dla niepełnosprawnych, samochodów ciężarowych, miejsca piknikowe, budynki sanitariatów, budki telefoniczne.

Dodatkowo uwzględniono rezerwę terenową dla realizacji w kolejnych etapach:

 • obiekt małej gastronomii,
 • dodatkowe miejsca parkingowe,
 • miejsce zabaw dla dzieci.

POIiŚ

Zadanie umieszczone jest na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – projekt podstawowy, oś priorytetowa VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe”.

 

Drogę ekspresową S8 na odcinku Wrocław-Syców oddano  w całości  do  ruchu  w listopadzie 2012 r.