S5 Wrocław-Korzeńsko


Droga ekspresowa S5 Wrocław-Korzeńsko

Zakres inwestycji obejmuje następujące elementy:

 • budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej o długości 48,034 km,
 • budowę sześciu węzłów drogowych zapewniających powiązanie nowego odcinka drogi z istniejącym układem drogowym
  • węzeł „Żmigródek” (około km 114+289) zlokalizowany w m. Żmigródek na przecięciu projektowanej drogi S-5 z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 5 Poznań – Wrocław,
  • węzeł „Żmigród” (około km 118+271) zlokalizowany na terenie gminy Żmigród na przecięciu S-5 z drogą wojewódzką nr 339 Wołów – Żmigród,
  • węzeł „Krościna” (około km 127+511) zlokalizowany na terenie gminy Prusice na przecięciu S-5 z istniejącą drogą powiatową nr 1350D Prusice-Krościna Wielka oraz z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 5 Poznań-Wrocław,
  • węzeł „Prusice” (około km 132+382) zlokalizowany na przecięciu projektowanej S-5 z istniejącą drogą powiatową nr 1346D Prusice – Piekary,
  • węzeł „Trzebnica” (około km 140+125) na przecięciu S-5 z drogą wojewódzką nr 340 Trzebnica-Oborniki Śląskie,
  • węzeł „Kryniczno” (około km 150+575) zlokalizowany na terenie gminy Wisznia Mała na przecięciu S-5 z istniejącą drogą krajową nr 5 Poznań – Wrocław
 • rozbudowę węzła „Wrocław Północ”, który został wykonany w ramach Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8; rozbudowa polegać będzie na wykonaniu trzech łącznic dla powiązania S-5 z AOW A8 oraz z istniejącą drogą krajową nr 5.
 • przebudowę istniejącego układu drogowego w rejonie projektowanego odcinka drogi S-5
  • przebudowę istniejących odcinków drogi krajowej nr 5 w rejonie przebiegu po jej śladzie drogi ekspresowej lub w rejonach przecięć z projektowaną drogą S-5,
  • przebudowę istniejących odcinków dróg wojewódzkich: nr 339 Żmigród – Wołów i nr 340 Trzebnica – Oborniki Śl. w rejonach przecięć z projektowaną drogą S-5,
  • przebudowę istniejących odcinków drogi powiatowych w rejonach przecięć z projektowana drogą S-5,
  • przebudowę istniejących odcinków dróg gminnych w rejonach przecięć z projektowana drogą S-5,
  • budowę odcinków dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu o nawierzchni bitumicznej lub gruntowej ulepszonej,
 • budowa ciągów pieszo-rowerowych,
 • wykonanie dojazdów do zbiorników i urządzeń podczyszczających
 • budowę elementów wyposażenia drogi takich jak:
  • budowę systemu odwodnienia powierzchniowego oraz wgłębnego,
  • wykonanie urządzeń ochrony środowiska, takich jak: ogrodzenia, ekrany akustyczne, ekologiczne i przeciwolśnieniowe i urządzenia podczyszczające wody opadowe
 • budowa dwóch par MOP typu II i III,
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wyposażenia drogi ekspresowej:
  • oświetlenie rejonu węzłów i MOP
  • przejazdy awaryjne przez pas dzielący i zjazdy awaryjne w MOP,
  • bariery ochronne i osłony energochłonne,
  • budowę konstrukcji bramowych znaków drogowych,
  • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
  • budowę kanalizacji dla systemu zarządzania ruchem,

- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktów, mostów) w ciągu jezdni głównych i dróg poprzecznych,

- budowa ekranów akustycznych, ekologicznych i przeciwolśnieniowych

W czerwcu 2013r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w systemie Zaprojektuj i Buduj. Inwestycja została podzielona na trzy zadania:

 

zadanie 1 odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700”

 

Informacje ogólne:

 

Długość odcinka: 14,942 km

 

System: Projektuj i Buduj

 

Wykonawca: Konsorcjum:   Lider – BUDIMEX S.A.

Partner – HEILIT+WOERNER sp. z o.o.

 

Wartość Kontraktu: 576 255 000,00 zł brutto

 

Data podpisania Umowy: 31.07.2014 r.

 

Data przekazania Placu Budowy: 13.08.2014 r.

 

 

zadanie 2, odcinek od km 123+700 do km 137+500”

 

Informacje ogólne:

 

Długość odcinka: 13,800 km

 

System: Projektuj i Buduj

 

Wykonawca: DRAGADOS S.A.

 

Wartość Kontraktu: 310 479 941,90 zł brutto

 

Data podpisania Umowy: 12.09.2014 r.

 

Data przekazania Placu Budowy: 26.09.2014 r.

 

zadanie 3, odcinek od km 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem)”

 

Informacje ogólne:

 

Długość odcinka: 19,292 km

 

System: Projektuj i Buduj

 

Wykonawca: Astaldi S.p.A.

 

Wartość Kontraktu: 597 604 698,16 zł brutto

 

Data podpisania Umowy: 10.09.2014 r.

 

Data przekazania Placu Budowy: 24.09.2014 r

 

Czas realizacji inwestycji wynosi 30 m-cy od daty podpisania umowy. Oddanie do ruchu planowane w IV kw.2017 r.