S3 Legnica-Bolków


Budowa drogi ekspresowej S3 Legnica-Bolków

Zadanie podzielono  na dwa odcinki  realizacyjne:

- S-3 odc. Legnica – Jawor długości 19,73 km

- S-3 odc. Jawor – Bolków długości 16,11 km

  • Budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) – od km 2+420,00 do km 22+150,00

Projektowana droga ekspresowa S-3 na odcinku Legnica – Jawor zlokalizowana jest na terenie woj. Dolnośląskiego, w powiatach legnickim i jaworskim, w transeuropejskim korytarzu transportowym TEN-T. Długość odcinka wynosi 19,73km. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa techniczna drogi - S,

- dostępność - ograniczona, tylko poprzez węzły,

- prędkość projektowa - 100 km/h,

- prędkość miarodajna - 110 km/h,

- liczba pasów ruchu: - 2 x 2 pasy ruchu,

- szerokość pasów ruchu - 3,50 m,

- szerokość opasek - 0,50 m,

- szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m,

- szerokość pasa dzielącego: - zmienna, min 5,0 m

- szerokość poboczy - 2,20 m,

- skrajnia pionowa - 4,70 m,

- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś,

- kategoria ruchu - KR6.

Na odcinku zaprojektowano:

- budowę węzłów drogowych: „Jawor”(połączenie S-3 z droga krajową nr 3) i „Jawor II” (połączenie S-3 z droga wojewódzką nr 374),

- przebudowę dróg poprzecznych przecinanych trasą drogi ekspresowej, w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji – drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne,

- budowę 12 obiektów inżynierskich w tym wiaduktów i mostów w ciągu drogi ekspresowej oraz w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych,

- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych „Jawor” (po obu stronach S-3),

- budowę dróg dojazdowych i wewnętrznych w pasie drogowym drogi ekspresowej, dla obsługi przyległego do drogi terenu oraz umożliwienia dojazdu do urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi ekspresowej,

- budowę systemu odwodnienia drogi ekspresowej i przebudowywanych dróg poprzecznych oraz budowanych dróg dojazdowych i wewnętrznych,

- budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego,

- budowę elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- budowę ogrodzenia drogi,

- przebudowę urządzeń melioracji podstawowej i szczegółowej w tym budowę przepustów w ciągu przebudowywanych cieków i rowów melioracyjnych,

- budowę ekranów akustycznych,

- budowę przejść dla zwierząt oraz przepustów dla płazów,

- budowę oświetlenia drogowego,

- przebudowę istniejącej (niezwiązanej) a kolidującej z przedmiotową inwestycją infrastruktury technicznej naziemnej i podziemnej w tym:

- linii telekomunikacyjnych,

- sieci wodociągowych,

- sieci gazowych.

  • Budowa drogi ekspresowej S-3 na odcinku od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) – od km 22+150,00 do km 38+255,00

Projektowana droga ekspresowa S-3 na odcinku Jawor – Bolków zlokalizowana jest na terenie woj. Dolnośląskiego, w powiatach jaworskim i świdnickim, w transeuropejskim korytarzu transportowym TEN-T. Długość odcinka wynosi 16,11km. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa techniczna drogi - S,

- dostępność - ograniczona, tylko poprzez węzły,

- prędkość projektowa - 100 km/h,

- prędkość miarodajna - 110 km/h,

- liczba pasów ruchu: - 2 x 2 pasy ruchu,

- szerokość pasów ruchu - 3,50 m,

- szerokość opasek - 0,50 m,

- szerokość pasa awaryjnego - 2,50 m,

- szerokość pasa dzielącego: - zmienna, min 5,0 m,

- szerokość poboczy - 2,20 m,

- skrajnia pionowa - 4,70 m,

- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś,

- kategoria ruchu - KR6.

Na odcinku zaprojektowano m.in.:

- budowę węzłów drogowych: „Paszowice” (połączenie S-3 z droga krajową nr 3) i „Bolków” (połączenie S-3 z droga krajową nr 5),

- budowę 13 obiektów inżynierskich w tym wiaduktów i mostów w ciągu drogi ekspresowej oraz w ciągu przebudowywanych dróg poprzecznych.

 

Przetarg w systemie Zaprojektuj i Zbuduj ogłoszono 14.08.2014r.

Podpisanie umów zad. I - 6.10.2015, zad. II - 30.09.2018r.

Realizacja prac: 30-33 m-cy od daty podpisania umowy (bez okresów zimowych trwających od 15 grudnia do 15 marca)

Oddanie do ruchu 15.10.2018r.


Realizacja drogi ekspresowej S3 na odcinku od węzła Legnica Południe (bez węzła) do węzła Lubawka - granica państwa współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość całkowita projektu: 3 960 621 965,77 zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 890 851 219,58 zł. Strona kontraktu: http://www.s3-poludnie-lb.pl