S3 Nowa Sól - Legnica


Budowa drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica

 

Zadanie obejmuje w szczególności:

 

 1. Budowę drogi ekspresowej o długości ok.81,2 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu oraz pas awaryjny, z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie dzielącym o szerokości 12m (wraz
  z opaskami) oraz 6,0 km o przekroju 2x3 pasy ruchu oraz pas awaryjny.
 2. Budowę 13 węzłów drogowych: Nowa Sól Południe, Nowe Miasteczko, Gaworzyce, Drożów, Potoczek, Kaźmierzów, Polkowice, Lubin Północ, Lubin Zachód, Lubin Południe, Legnica Północ, Legnica Zachód oraz Legnica II
 3. Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
 4. Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przylegle do projektowanego pasa drogowego.
 5. Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
 6. Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
 7. Budowę obiektów inżynierskich i wiaduktów drogowych

Budowę przejść ekologicznych nad drogą ekspresową, przeznaczonych dla dużych zwierząt.

 1. Budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
 2. Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników i separatorów, zbiorników retencyjnych i innych).
 3. Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
 4. Przygotowanie terenu pod przyszłe Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y) wraz z doprowadzeniem mediów tj.: przyłącza oświetleniowego, energetycznego, wodnego, odprowadzenia ścieków.
 5. Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem), systemu odprowadzającego wody opadowe, zbiorników infiltracyjnych.
 6. Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną drogą w zakresie:

- oświetlenia,

- sieci elektroenergetycznych,

- sieci wodociągowej,

- kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,

- kanalizacji sanitarnej,

- telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.

 1. Budowę kanalizacji teletechniczna dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.
 2. Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
 3. Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy,
 4. Ogrodzenie drogi na całej jej długości.
 5. Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
 6. Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3.
 7. Wykonanie nasadzeń zieleni.
 8. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,
  w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
 9. Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę
  w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.

Zadanie podzielone na 5 odcinków:

 1. Od węzła Nowa Sól Płd - do węzła Gaworzyce (bez węzła) o dł. Ok 16,4 km
 2. Od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów o dł. Ok 16,9 km
 3. Od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Płn. O dł. Ok 14,4 km
 4. Od węzła Lubin Płn (bez węzła) do węzła Lubin Płd. O dł. Ok. 11,3 km
 5. Od węzła Lubin Płd (bez węzła)do węzła Legnica II(A4 z węzłem) o dł. Ok. 22,6 km

 

Przetarg w systemie Zaprojektuj i Zbuduj ogłoszono  30.08.2013r.

Podpisano umówy na wszystkie odcinki S3 Nowa Sól-Legnica

Realizacja prac: 30-33 m-cy od daty podpisania umowy (bez okresów zimowych  trwających  od 15 grudnia do  15 marca) 

Oddanie do ruchu przewidywane w 2018 r.

Łoczna wartość inwestycji to około 2,5 mld zł