S3 Bolków-Lubawka


Budowa drogi ekspresowej S3 Bolków-Lubawka

Zadanie obejmuje:

- budowę odcinka drogi ekspresowej S-3 od km 38+255,00 do km 69+632,05,

- budowę węzłów drogowych: „Kamienna Góra Północ”, „Kamienna Góra Południe”, „Lubawka”,

- makroniwelację terenu dla miejsca obsługi podróżnych (MOP) „Jaczków” wraz z budową przyłączy sieci uzbrojenia terenu i stanowisk dla ITD,

- przebudowę drogi krajowej nr 5 wraz z rondem,

- przebudowę dróg wojewódzkich nr 367 i 369,

- przebudowę dróg powiatowych nr 2787D, 3466D, 3465D, 3473D, 3475D,

- przebudowę 8 dróg gminnych,

- budowę dróg dojazdowych (wewnętrznych) w pasie drogowym drogi ekspresowej,

- budowę chodników i zjazdów,

- budowę systemu odwodnienia powierzchniowego i wgłębnego (kanalizacji deszczowej, drenażu korpusu drogowego),

- budowę przepustów drogowych,

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

- budowę wzmocnień podłoża w pasie projektowanej drogi,

- budowę wzmocnień skarp głębokich wykopów.

W zakresie branż towarzyszących:

- budowę 17 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej S-3 oraz 7 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych,

- budowę 4 mostów nad rzekami Sadówką, Lesk, Bóbr, Bystra,

- budowę 4 przejazdów gospodarczych pod drogą ekspresową w ciągu dróg dojazdowych i wewnętrznych,

- budowę 2 tuneli drogowych w ciągu drogi ekspresowej S-3: TS-26 i TS-32,

- budowę przejść dla zwierząt: 32 dużych, 11 średnich, 7 małych oraz przepustów dla płazów,

- budowę przepustów w miejscach przekroczeń cieków i rowów melioracyjnych,

- budowę ekranów akustycznych pełnych (pochłaniających) i przezroczystych (odbijających),

- budowę urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe przejmowane z pasa drogowego,

- budowę oświetlenia drogowego i przebudowę istniejącej sieci oświetlenia,

- likwidację istniejącej, kolidującej z przedmiotową inwestycją infrastruktury sieciowej naziemnej i podziemnej w tym:

  • linii elektroenergetycznych,
  • linii telekomunikacyjnych,
  • sieci wodociągowych,
  • sieci gazowych,
  • sieci kanalizacyjnych,

- budowę nowej infrastruktury sieciowej w tym:,

  • sieci i urządzeń telematycznych,
  • oświetlenia drogowego,
  • odwodnienia dróg – kanalizacji deszczowej,

- przebudowę urządzeń melioracyjnych i cieków,

- wycinkę istniejącej zielni niskiej i wysokiej w pasie drogowym,

- nasadzenia zielni niskiej i wysokiej ochronnej i naprowadzającej.

- rozbiórkę kolidujących z inwestycją obiektów budowlanych.

 

 

Opracowana dokumentacja projektowa