Wykaz badań akredytowanych


Badane obiekty/ Grupa obiektów

Badane cechy i metody badawcze

Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze

Mieszanki mineralno - asfaltowe

Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

Zakres: (2÷10) %

PN-EN 12697-1:2012 p.B.1.2

 

Gęstość w wodzie

Zakres: (2,300÷3,000) Mg/m3

Metoda: A

PN-EN 12697-5:2010

PN-EN 12697-5:2010/AC:2012

 

Gęstość objętościowa

Zakres: (2,100÷3,000) Mg/m3

Metoda: B

PN-EN 12697-6:2012

 

 

Skład ziarnowy

Zakres: (0÷31,5) mm

PN-EN 12697-2:2015-06

PN-EN 933-1:2012

Pobieranie próbek

PN-EN 12697-27:2005 p.4.1, 4.3, 4.7

Nawierzchnie asfaltowe

Grubość

Zakres: do 500 mm

PN-EN 12697-36:2005 p.4.1

Pobieranie próbek

PN-EN 12697-27:2005 p. 4.7

Asfalty i lepiszcza asfaltowe

Penetracja igłą

Zakres: do 330 x 0,1mm

PN-EN 1426:2015-08

 

Beton

Wytrzymałość na ściskanie

Zakres siły: (30÷3000) kN

PN-EN 12390-3:2011+AC:2012

 

Nasiąkliwość

PN-88/B-06250

Betonowe kostki brukowe

Nasiąkliwość

PN-EN 1338:2005 zał. E

PN-EN 1338:2005/AC:2007

Grunty

Wilgotność optymalna

Zakres:(3÷40)%

Maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego

Zakres: (1,2÷2,5) g/cm3

Metoda: Proctora (I, II)

PN-88/B-04481 p.8

 

Wskaźnik piaskowy

Zakres: (0-2) mm

PN-EN 933-8+A1:2015-07

Wskaźnik zagęszczenia (Is)

BN-77/8931-12 p.4

Kruszywa

Skład ziarnowy

Zakres: (0÷63) mm

PN-EN 933-1:2012

 

Odporność na rozdrabnianie

Metoda: Los Angeles

PN-EN 1097-2:2010

 

Pobierania próbek

PN-EN 932-1:1999 p.8.8

Podłoże

Moduł odkształcenia

Zakres obciążenia: (0,0-0,35) MPa

Metoda: obciążeń płytą VSS

PN-S-02205:1998 zał. B

Oznakowanie poziome dróg

Współczynnik luminancji Qd

Zakres: (1-318) mcd m-2 lx-1

Metoda: na sucho

PN-EN 1436+A1:2008 zał. A

Współczynnik luminancji RL

Zakres: (1-2000) mcd m-2 lx-1

Metoda: na sucho

PN-EN 1436+A1:2008 zał. B